HIP 73321 [#83785552610]

100,00%
HIP 73321 / G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.216 Cr

Sonnenmassen:
0,8906
Sonnenradien:
0,9395
Alter:
4.504 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
5.440 K
HIP 73321 1 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
134 Ls
Geschätzter Wert:
18.018 Cr

Erdmassen:
8,4089
Radius:
11.021 km

Reserve:
Gross

Anziehungskraft:
2,82 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
551 K

Materialien:
Fe (21,8%) Ni (16,5%) S (15,4%) C (13,0%) Cr (9,8%) P (8,3%) Zn (5,9%) V (5,3%) Nb (1,5%) Mo (1,4%) Te (1,2%)
HIP 73321 1 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
135 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0004
Radius:
526 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
551 K

Materialien:
Fe (19,4%) S (18,7%) C (15,8%) Ni (14,7%) P (10,1%) Mn (8,0%) Zn (5,3%) V (4,8%) Nb (1,3%) Sn (1,2%) Tc (0,7%)
HIP 73321 2 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
218 Ls
Geschätzter Wert:
15.679 Cr

Erdmassen:
1,6308
Radius:
7.012 km

Reserve:
Gross

Anziehungskraft:
1,35 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
433 K

Materialien:
Fe (21,9%) Ni (16,6%) S (15,3%) C (12,9%) Cr (9,9%) Mn (9,0%) P (8,2%) As (2,0%) Nb (1,5%) Sn (1,4%) Ru (1,4%)
HIP 73321 3 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
429 Ls
Geschätzter Wert:
16.591 Cr

Erdmassen:
3,3005
Radius:
8.566 km

Atmosphärendruck:
469,10 Atmosphären

Reserve:
Gross

Anziehungskraft:
1,83 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.078 K
HIP 73321 3 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
429 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0004
Radius:
519 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
308 K

Materialien:
Fe (19,7%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,9%) P (10,2%) Mn (8,2%) V (4,9%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Nb (1,4%) Ru (1,2%)
HIP 73321 3 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
430 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0006
Radius:
586 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
308 K

Materialien:
Fe (19,9%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (15,0%) P (10,3%) Mn (8,2%) Ge (5,7%) As (2,5%) Nb (1,4%) Sn (1,2%) Tc (0,7%)
HIP 73321 3 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
430 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
491 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
308 K

Materialien:
Fe (20,3%) S (19,6%) C (16,5%) Ni (15,4%) P (10,5%) Cr (9,1%) Se (3,1%) Zr (2,4%) Mo (1,3%) W (1,1%) Tc (0,7%)
HIP 73321 4 / Class III gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
825 Ls
Geschätzter Wert:
910 Cr

Erdmassen:
599,9771
Radius:
75.416 km

Reserve:
Gross

Anziehungskraft:
4,29 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
307 K
HIP 73321 4 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
824 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0012
Radius:
747 km

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
250 K

Materialien:
Fe (20,4%) S (19,7%) C (16,6%) Ni (15,5%) P (10,6%) Zn (5,6%) V (5,0%) Se (3,1%) Cd (1,6%) Mo (1,3%) Tc (0,7%)
HIP 73321 5 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
801 Ls
Geschätzter Wert:
174.430 Cr

Erdmassen:
1,1403
Radius:
6.313 km

Atmosphärendruck:
5,63 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,16 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
Thick Nitrogen
Terraformierungs-Status:
Terraforming

Oberflächentemperatur:
284 K
HIP 73321 6 / Y (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.524 Ls
Geschätzter Wert:
1.200 Cr

Sonnenmassen:
0,0117
Sonnenradien:
0,0674
Alter:
4.504 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
326 K
HIP 73321 6 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.528 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0119
Radius:
1.590 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Ammonia
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
165 K

Materialien:
Fe (20,3%) S (19,6%) C (16,5%) Ni (15,4%) P (10,5%) Mn (8,4%) Se (3,1%) Zr (2,4%) Te (1,5%) Mo (1,3%) W (1,1%)
HIP 73321 6 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.519 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0429
Radius:
2.414 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,30 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Sulphur dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
164 K

Materialien:
Fe (19,8%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,9%) P (10,2%) Cr (8,9%) Ge (5,6%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Nb (1,4%) Po (0,5%)
HIP 73321 6 b a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.519 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0011
Radius:
735 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
163 K

Materialien:
S (20,5%) Fe (18,4%) C (17,3%) Ni (14,0%) P (11,1%) Cr (8,3%) Zn (5,0%) Zr (2,1%) Cd (1,4%) Mo (1,2%) Tc (0,7%)
HIP 73321 6 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.523 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0455
Radius:
2.462 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Sulphur dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
164 K

Materialien:
Fe (19,8%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (15,0%) P (10,3%) Cr (8,9%) Ge (5,7%) Zr (2,3%) Nb (1,4%) Hg (0,9%) Tc (0,7%)
HIP 73321 6 d / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.518 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0463
Radius:
2.476 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Sulphur dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
164 K

Materialien:
Fe (19,1%) S (18,4%) C (15,5%) Ni (14,5%) P (9,9%) Cr (8,6%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Y (1,1%) Sn (1,1%) W (1,1%)
HIP 73321 6 e / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.534 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0292
Radius:
2.131 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,26 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Ammonia
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
165 K

Materialien:
Fe (19,4%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,7%) P (10,1%) Mn (8,0%) Zn (5,3%) V (4,8%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Po (0,5%)
HIP 73321 6 f / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.535 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,3284
Radius:
5.874 km

Atmosphärendruck:
6,88 Atmosphären

Reserve:
Gross

Anziehungskraft:
0,39 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
153 K
HIP 73321 7 / Class III gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.659 Ls
Geschätzter Wert:
1.092 Cr

Erdmassen:
2.206,8806
Radius:
70.197 km

Anziehungskraft:
18,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
576 K
HIP 73321 7 a / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.660 Ls
Geschätzter Wert:
152.576 Cr

Erdmassen:
0,1418
Radius:
3.327 km

Atmosphärendruck:
684,89 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,52 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Water
Terraformierungs-Status:
Candidate for terraforming

Oberflächentemperatur:
1.133 K
HIP 73321 7 b / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.662 Ls
Geschätzter Wert:
150.669 Cr

Erdmassen:
0,1125
Radius:
3.092 km

Atmosphärendruck:
578,80 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,48 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
Hot thick Water
Terraformierungs-Status:
Candidate for terraforming

Oberflächentemperatur:
1.044 K
HIP 73321 7 c / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.662 Ls
Geschätzter Wert:
12.935 Cr

Erdmassen:
0,0781
Radius:
2.752 km

Atmosphärendruck:
0,24 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,42 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Sulphur dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
202 K
HIP 73321 7 d / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.657 Ls
Geschätzter Wert:
12.864 Cr

Erdmassen:
0,0700
Radius:
2.657 km

Atmosphärendruck:
0,15 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,40 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Sulphur dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
193 K
HIP 73321 7 e / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.664 Ls
Geschätzter Wert:
13.070 Cr

Erdmassen:
0,0956
Radius:
2.936 km

Atmosphärendruck:
0,10 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,45 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Oxygen
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
196 K

Materialien:
Fe (21,2%) Ni (16,1%) S (14,9%) C (12,6%) Cr (9,6%) Mn (8,8%) P (8,0%) V (5,2%) Sn (1,4%) W (1,2%) Te (1,2%)
HIP 73321 7 f / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.653 Ls
Geschätzter Wert:
13.130 Cr

Erdmassen:
0,1043
Radius:
3.019 km

Atmosphärendruck:
0,11 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,47 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
235 K
HIP 73321 7 g / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.660 Ls
Geschätzter Wert:
12.941 Cr

Erdmassen:
0,0788
Radius:
2.760 km

Atmosphärendruck:
0,02 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,42 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
188 K

Materialien:
Fe (23,2%) Ni (17,6%) S (16,4%) C (13,8%) Cr (10,5%) P (8,8%) Zr (2,7%) Se (2,6%) Cd (1,8%) Mo (1,5%) Te (1,3%)
HIP 73321 8 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.771 Ls
Geschätzter Wert:
3.449 Cr

Erdmassen:
25,6003
Radius:
26.439 km

Reserve:
Gross

Anziehungskraft:
1,49 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
135 K
HIP 73321 8 a / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.771 Ls
Geschätzter Wert:
11.191 Cr

Erdmassen:
0,0018
Radius:
808 km

Atmosphärendruck:
1,77 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,11 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
245 K
HIP 73321 8 b / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.770 Ls
Geschätzter Wert:
11.274 Cr

Erdmassen:
0,0023
Radius:
878 km

Atmosphärendruck:
2,11 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,12 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
250 K
HIP 73321 8 c / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.772 Ls
Geschätzter Wert:
10.927 Cr

Erdmassen:
0,0007
Radius:
592 km

Atmosphärendruck:
0,01 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
155 K

Materialien:
Fe (23,0%) Ni (17,4%) S (17,0%) C (14,3%) Mn (9,5%) P (9,2%) Zr (2,7%) Se (2,7%) Cd (1,8%) Y (1,4%) W (1,3%)
HIP 73321 9 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.628 Ls
Geschätzter Wert:
4.360 Cr

Erdmassen:
199,7863
Radius:
54.736 km

Anziehungskraft:
2,71 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
126 K
HIP 73321 9 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.627 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0007
Radius:
796 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
97 K

Materialien:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Cr (5,6%) Zn (3,4%) As (1,6%) Mo (0,8%) Ru (0,8%) W (0,7%)
HIP 73321 9 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.629 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0011
Radius:
918 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
96 K

Materialien:
S (26,6%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
HIP 73321 9 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.634 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0038
Radius:
1.369 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
96 K

Materialien:
S (27,8%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Se (4,4%) Ge (3,6%) As (1,6%) Sb (0,8%) Sn (0,8%) Hg (0,6%)
HIP 73321 9 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.620 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0023
Radius:
1.165 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
95 K

Materialien:
S (26,6%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Mn (5,0%) V (3,0%) Ru (0,8%) Sn (0,7%) W (0,7%)
HIP 73321 9 e / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.624 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0015
Radius:
1.005 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
95 K

Materialien:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) Se (4,3%) Zr (1,4%) Mo (0,8%) Y (0,7%) W (0,7%)
HIP 73321 9 f / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.640 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0023
Radius:
1.164 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
95 K

Materialien:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Mn (5,1%) Zr (1,4%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)
HIP 73321 10 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.972 Ls
Geschätzter Wert:
686 Cr

Erdmassen:
60,4658
Radius:
23.052 km

Atmosphärendruck:
245.672,02 Atmosphären

Anziehungskraft:
4,63 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Methane-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
637 K
HIP 73321 10 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.976 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
609 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
80 K

Materialien:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)
HIP 73321 10 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.973 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
517 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
80 K

Materialien:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) V (3,0%) Te (0,9%) Mo (0,8%) W (0,7%)
HIP 73321 10 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.979 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
602 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
80 K

Materialien:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,6%) Ni (9,6%) Se (4,3%) Ge (3,6%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Nb (0,9%) Sb (0,8%)
HIP 73321 10 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.965 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
531 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
80 K

Materialien:
S (26,8%) C (22,6%) P (14,4%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Sb (0,7%) Sn (0,7%) W (0,7%)
HIP 73321 10 e / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.986 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
611 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
80 K

Materialien:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Se (4,3%) Zr (1,5%) Nb (0,9%) Y (0,7%) Sn (0,7%)
HIP 73321 10 f / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.986 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0005
Radius:
716 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
80 K

Materialien:
S (28,0%) C (23,5%) P (15,1%) Fe (12,9%) Ni (9,8%) Ge (3,7%) V (3,2%) As (1,6%) Cd (1,0%) Sb (0,8%) Hg (0,6%)
HIP 73321 10 g / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.974 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
554 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
80 K

Materialien:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) Se (4,3%) Zr (1,4%) Ru (0,8%) Sn (0,7%) W (0,7%)
HIP 73321 10 h / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.974 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0005
Radius:
720 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
80 K

Materialien:
S (28,0%) C (23,5%) P (15,1%) Fe (12,8%) Ni (9,7%) Mn (5,3%) As (1,6%) Zr (1,5%) Te (1,0%) Mo (0,8%) Sn (0,8%)
HIP 73321 10 i / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.990 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
583 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
80 K

Materialien:
S (27,5%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Cr (5,7%) V (3,1%) As (1,6%) Nb (0,9%) Sn (0,8%) Tc (0,5%)