2MASS J21533613+4717065 [#3926774256290]

100,00%
2MASS J21533613+4717065 A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.211 Cr

Sonnenmassen:
0,6016
Sonnenradien:
0,7464
Alter:
9.690 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
4.291 K
2MASS J21533613+4717065 A 1 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
127 Ls
Geschätzter Wert:
14.217 Cr

Erdmassen:
0,4062
Radius:
4.626 km

Atmosphärendruck:
1,90 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,77 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Hot Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
579 K
2MASS J21533613+4717065 A 2 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
189 Ls
Geschätzter Wert:
162.374 Cr

Erdmassen:
0,4023
Radius:
4.613 km

Atmosphärendruck:
1,45 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,77 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Candidate for terraforming

Oberflächentemperatur:
435 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
318 Ls
Geschätzter Wert:
101.070 Cr

Erdmassen:
0,9401
Radius:
6.532 km

Atmosphärendruck:
255,45 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,90 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
249 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
610 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
1,3804
Radius:
8.570 km

Atmosphärendruck:
2.381,47 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,76 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosphäre:
Thick Methane-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
406 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
598 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
1,1733
Radius:
8.166 km

Atmosphärendruck:
2.050,28 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,72 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosphäre:
Thick Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
203 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
772 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
1,2761
Radius:
8.373 km

Atmosphärendruck:
2.265,64 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,74 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosphäre:
Thick Methane-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
384 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
984 Ls
Geschätzter Wert:
504 Cr

Erdmassen:
2,4834
Radius:
10.169 km

Atmosphärendruck:
11.393,18 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,98 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Methane-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
575 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.468 Ls
Geschätzter Wert:
510 Cr

Erdmassen:
2,9301
Radius:
10.659 km

Atmosphärendruck:
13.121,55 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,05 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Methane-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
476 K
2MASS J21533613+4717065 B / L (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
63.389 Ls
Geschätzter Wert:
1.203 Cr

Sonnenmassen:
0,1641
Sonnenradien:
0,3462
Alter:
9.690 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
1.713 K