Hypoae Ain MO-I d9-37 (Heart & Soul Nebulae) [#1280713967443]

100,00%
Hypoae Ain MO-I d9-37 / F (White) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.221 Cr

Sonnenmassen:
1,1836
Sonnenradien:
1,2097
Alter:
3.416 Millionen Jahre
Helligkeit:
Vab

Oberflächentemperatur:
6.264 K
Hypoae Ain MO-I d9-37 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
4.275.700.000.000.000 Mt

Inner radius:
15.985.000 km
Outer radius:
255.760.000 km
Hypoae Ain MO-I d9-37 1 / Metal-rich body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
9 Ls
Geschätzter Wert:
35.688 Cr

Erdmassen:
1,8186
Radius:
5.755 km

Atmosphärendruck:
270,22 Atmosphären

Anziehungskraft:
2,23 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Silicate vapour
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
2.759 K
Hypoae Ain MO-I d9-37 2 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
17 Ls
Geschätzter Wert:
16.360 Cr

Erdmassen:
2,7858
Radius:
8.195 km

Atmosphärendruck:
2.107.847,48 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,69 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosphäre:
Hot thick Silicate vapour

Oberflächentemperatur:
5.502 K
Hypoae Ain MO-I d9-37 3 / Metal-rich body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
29 Ls
Geschätzter Wert:
34.347 Cr

Erdmassen:
1,0948
Radius:
4.977 km

Anziehungskraft:
1,80 G

Vulkanismus:
Major Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
1.232 K

Materialien:
Fe (32,6%) Ni (24,6%) Cr (14,6%) Mn (13,4%) V (8,0%) Cd (2,5%) Nb (2,2%) Ru (2,0%)
Hypoae Ain MO-I d9-37 4 / Class III gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.355 Ls
Geschätzter Wert:
1.027 Cr

Erdmassen:
1.437,8950
Radius:
76.202 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
10,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
443 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.356 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0024
Radius:
939 km

Anziehungskraft:
0,11 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
Sulphur dioxide

Oberflächentemperatur:
235 K
Hypoae Ain MO-I d9-37 4 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.356 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0017
Radius:
844 km

Anziehungskraft:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
227 K

Materialien:
Fe (18,6%) S (18,3%) C (15,4%) Ni (14,0%) P (9,8%) Cr (8,3%) Mn (7,7%) Zn (5,0%) Mo (1,2%) W (1,0%) Tc (0,7%)
Hypoae Ain MO-I d9-37 4 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.358 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0075
Radius:
1.366 km

Anziehungskraft:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
221 K

Materialien:
Fe (19,2%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,5%) P (10,1%) Mn (7,9%) Ge (5,6%) V (4,7%) Cd (1,5%) Sn (1,2%) Tc (0,7%)
Hypoae Ain MO-I d9-37 4 c a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.358 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0005
Radius:
563 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
221 K

Materialien:
S (21,2%) Fe (18,7%) C (17,8%) Ni (14,1%) P (11,4%) Ge (6,3%) V (4,6%) Zr (2,2%) Sb (1,3%) Nb (1,3%) Mo (1,2%)
Hypoae Ain MO-I d9-37 4 d / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.359 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0068
Radius:
1.328 km

Anziehungskraft:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
210 K

Materialien:
Fe (18,3%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (13,9%) P (9,7%) Cr (8,2%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Cd (1,4%) Mo (1,2%) Ru (1,1%)
Hypoae Ain MO-I d9-37 4 e / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.354 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0057
Radius:
1.249 km

Anziehungskraft:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
203 K

Materialien:
Fe (19,0%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,1%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Mo (1,2%) W (1,0%) Tc (0,7%)
Hypoae Ain MO-I d9-37 5 / Class III gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.078 Ls
Geschätzter Wert:
1.120 Cr

Erdmassen:
2.626,2563
Radius:
70.517 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
21,48 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
710 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.074 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0975
Radius:
3.993 km

Atmosphärendruck:
0,31 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,25 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Sulphur dioxide

Oberflächentemperatur:
197 K
Hypoae Ain MO-I d9-37 6 / Class II gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.119 Ls
Geschätzter Wert:
17.853 Cr

Erdmassen:
7,6115
Radius:
17.565 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,00 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
163 K
Hypoae Ain MO-I d9-37 7 / Class III gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.467 Ls
Geschätzter Wert:
985 Cr

Erdmassen:
1.066,9441
Radius:
76.489 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
7,42 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
293 K
Hypoae Ain MO-I d9-37 7 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.466 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0053
Radius:
1.223 km

Anziehungskraft:
0,15 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
165 K

Materialien:
Fe (19,7%) S (19,3%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,4%) Mn (8,1%) V (4,8%) Se (3,0%) Ru (1,2%) Sn (1,2%) W (1,1%)
Hypoae Ain MO-I d9-37 7 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.468 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0014
Radius:
790 km

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
155 K

Materialien:
Fe (18,9%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,3%) P (10,0%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) V (4,6%) Te (1,4%) Mo (1,2%) Sn (1,1%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.471 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0132
Radius:
1.646 km

Atmosphärendruck:
5,68 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Carbon dioxide

Oberflächentemperatur:
296 K
Hypoae Ain MO-I d9-37 7 d / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.461 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0049
Radius:
1.193 km

Atmosphärendruck:
0,04 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
167 K

Materialien:
Fe (18,5%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (14,0%) P (9,8%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) V (4,6%) Nb (1,3%) Mo (1,2%) Y (1,1%)
Hypoae Ain MO-I d9-37 7 e / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.462 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0108
Radius:
1.540 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,18 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
132 K

Materialien:
Fe (18,4%) S (18,1%) C (15,3%) Ni (13,9%) P (9,8%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,4%) Sn (1,1%) Y (1,1%) W (1,0%)
Hypoae Ain MO-I d9-37 7 f / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.477 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0044
Radius:
1.149 km

Anziehungskraft:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
129 K

Materialien:
Fe (19,3%) S (19,1%) C (16,0%) Ni (14,6%) P (10,3%) Cr (8,7%) Ge (5,6%) As (2,5%) Te (1,5%) Nb (1,3%) W (1,1%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.573 Ls
Geschätzter Wert:
564 Cr

Erdmassen:
9,1049
Radius:
14.473 km

Atmosphärendruck:
2.333.132,53 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,77 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Water

Oberflächentemperatur:
1.410 K