Blua Hypa HT-F d12-1226 (Blua Hypa Glowing Green Giant) [#42134056963691]

100,00%
Blua Hypa HT-F d12-1226 / F (White) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.231 Cr

Sonnenmassen:
1,7148
Sonnenradien:
1,3130
Alter:
1.578 Millionen Jahre
Helligkeit:
Vb

Oberflächentemperatur:
7.416 K
Blua Hypa HT-F d12-1226 1 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
73 Ls
Geschätzter Wert:
16.133 Cr

Erdmassen:
2,3451
Radius:
7.788 km

Anziehungskraft:
1,57 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
958 K

Materialien:
Fe (21,4%) Ni (16,2%) S (15,0%) C (12,6%) Cr (9,6%) Mn (8,8%) P (8,1%) V (5,3%) Nb (1,5%) Hg (0,9%) Po (0,6%)
Blua Hypa HT-F d12-1226 2 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
130 Ls
Geschätzter Wert:
15.317 Cr

Erdmassen:
1,1962
Radius:
6.407 km

Anziehungskraft:
1,19 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
720 K

Materialien:
Fe (21,5%) Ni (16,3%) S (15,1%) C (12,7%) Cr (9,7%) Mn (8,9%) P (8,1%) Ge (4,5%) Mo (1,4%) Sn (1,4%) Po (0,6%)
Blua Hypa HT-F d12-1226 3 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
164 Ls
Geschätzter Wert:
15.921 Cr

Erdmassen:
1,9868
Radius:
7.428 km

Anziehungskraft:
1,46 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
641 K

Materialien:
Fe (22,1%) Ni (16,7%) S (15,5%) C (13,0%) Cr (9,9%) P (8,3%) Zn (6,0%) V (5,4%) Mo (1,4%) Hg (1,0%) Tc (0,8%)
Blua Hypa HT-F d12-1226 4 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
164 Ls
Geschätzter Wert:
15.674 Cr

Erdmassen:
1,6240
Radius:
7.007 km

Anziehungskraft:
1,35 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
641 K

Materialien:
Fe (22,7%) Ni (17,1%) S (15,9%) C (13,3%) Cr (10,2%) P (8,5%) Zn (6,2%) Se (2,5%) Cd (1,8%) W (1,2%) Po (0,6%)
Blua Hypa HT-F d12-1226 5 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
211 Ls
Geschätzter Wert:
15.862 Cr

Erdmassen:
1,8936
Radius:
7.326 km

Anziehungskraft:
1,44 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
565 K

Materialien:
Fe (21,3%) Ni (16,1%) S (14,9%) C (12,5%) Cr (9,6%) Mn (8,8%) P (8,0%) V (5,2%) Nb (1,5%) Mo (1,4%) Tc (0,8%)
Blua Hypa HT-F d12-1226 6 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
294 Ls
Geschätzter Wert:
15.518 Cr

Erdmassen:
1,4250
Radius:
6.745 km

Anziehungskraft:
1,27 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
479 K

Materialien:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (15,8%) C (13,3%) Cr (10,2%) P (8,5%) Zn (6,1%) Se (2,5%) Cd (1,8%) Sn (1,5%) Tc (0,8%)
Blua Hypa HT-F d12-1226 7 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
382 Ls
Geschätzter Wert:
15.855 Cr

Erdmassen:
1,8844
Radius:
7.316 km

Atmosphärendruck:
280,77 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,43 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.380 K
Blua Hypa HT-F d12-1226 8 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
497 Ls
Geschätzter Wert:
15.956 Cr

Erdmassen:
2,0421
Radius:
7.487 km

Atmosphärendruck:
299,01 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,48 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.220 K
Blua Hypa HT-F d12-1226 9 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
498 Ls
Geschätzter Wert:
15.700 Cr

Erdmassen:
1,6593
Radius:
7.051 km

Atmosphärendruck:
250,86 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,36 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.194 K
Blua Hypa HT-F d12-1226 10 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
643 Ls
Geschätzter Wert:
16.752 Cr

Erdmassen:
3,7002
Radius:
8.847 km

Atmosphärendruck:
520,12 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,92 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.146 K
Blua Hypa HT-F d12-1226 11 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
948 Ls
Geschätzter Wert:
189.226 Cr

Erdmassen:
3,2210
Radius:
8.514 km

Atmosphärendruck:
684,49 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,81 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Candidate for terraforming

Oberflächentemperatur:
1.234 K
Blua Hypa HT-F d12-1226 12 / Gas giant with water-based life
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.628 Ls
Geschätzter Wert:
538 Cr

Erdmassen:
5,4246
Radius:
15.740 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,89 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
158 K
Blua Hypa HT-F d12-1226 12 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.627 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
430 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
161 K

Materialien:
Fe (19,8%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (15,0%) P (10,3%) Mn (8,2%) Zn (5,4%) As (2,5%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Tc (0,7%)
Blua Hypa HT-F d12-1226 12 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.629 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0004
Radius:
536 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
161 K

Materialien:
Fe (19,3%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,6%) P (10,1%) Cr (8,7%) Ge (5,5%) V (4,8%) Nb (1,3%) Hg (0,8%) Po (0,5%)
Blua Hypa HT-F d12-1226 12 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.630 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0005
Radius:
575 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
161 K

Materialien:
Fe (20,6%) S (19,8%) C (16,6%) Ni (15,6%) P (10,7%) Zn (5,6%) V (5,1%) Se (3,1%) Nb (1,4%) Hg (0,9%) Tc (0,7%)
Blua Hypa HT-F d12-1226 13 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.788 Ls
Geschätzter Wert:
16.604 Cr

Erdmassen:
3,3304
Radius:
8.643 km

Atmosphärendruck:
45,82 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,81 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Thick Methane-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
375 K