HD 223161 [#10644408811]

100,00%
HD 223161 / A (Blue-White) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.228 Cr

Sonnenmassen:
1,5391
Sonnenradien:
1,2853
Alter:
2.738 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
7.483 K
HD 223161 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
19.963.000.000.000.000 Mt

Inner radius:
2.812.100 km
Outer radius:
285.700.000 km
HD 223161 1 / Y (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.513 Ls
Geschätzter Wert:
1.200 Cr

Sonnenmassen:
0,0156
Sonnenradien:
0,0701
Alter:
2.738 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
413 K
HD 223161 1 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.511 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
492 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
525 K

Materialien:
Fe (18,4%) S (18,0%) C (15,1%) Ni (13,9%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Zn (5,0%) Cd (1,4%) Te (1,4%) Nb (1,3%)
HD 223161 1 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.513 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0006
Radius:
604 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
516 K

Materialien:
Fe (19,2%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,5%) P (10,1%) Cr (8,7%) Zn (5,2%) V (4,7%) Mo (1,3%) Sn (1,2%) Po (0,5%)
HD 223161 1 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.509 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
464 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
510 K

Materialien:
Fe (19,0%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) V (4,7%) Cd (1,5%) Mo (1,2%) Y (1,1%)
HD 223161 1 d / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.518 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0008
Radius:
642 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
501 K

Materialien:
Fe (19,8%) S (19,4%) C (16,3%) Ni (15,0%) P (10,4%) Mn (8,2%) V (4,9%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Ru (1,2%) Hg (0,9%)
HD 223161 1 e / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.506 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0006
Radius:
598 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
495 K

Materialien:
Fe (20,2%) S (19,7%) C (16,6%) Ni (15,3%) P (10,6%) Ge (5,9%) Zn (5,5%) Zr (2,3%) Cd (1,6%) Sb (1,2%) W (1,1%)
HD 223161 1 f / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.506 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0008
Radius:
666 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
490 K

Materialien:
Fe (18,5%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (14,0%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Zn (5,0%) Te (1,4%) Nb (1,3%) W (1,0%)
HD 223161 1 g / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.513 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0020
Radius:
880 km

Anziehungskraft:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
487 K

Materialien:
Fe (19,6%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) Ge (5,7%) Zr (2,3%) Sn (1,2%) Y (1,2%) W (1,1%)
HD 223161 1 h / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.511 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0011
Radius:
723 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
483 K

Materialien:
Fe (20,1%) S (19,6%) C (16,5%) Ni (15,2%) P (10,6%) Ge (5,8%) Zn (5,5%) Se (3,1%) Mo (1,3%) Sb (1,2%) Sn (1,2%)
HD 223161 2 / Class III gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.040 Ls
Geschätzter Wert:
1.037 Cr

Erdmassen:
1.536,4347
Radius:
75.581 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
10,94 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
677 K
HD 223161 2 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.039 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0012
Radius:
757 km

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
445 K

Materialien:
Fe (19,7%) S (19,3%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,4%) Mn (8,1%) V (4,8%) Se (3,0%) Mo (1,3%) Y (1,2%) W (1,1%)
HD 223161 2 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.035 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0010
Radius:
697 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
429 K

Materialien:
Fe (19,3%) S (18,9%) C (15,9%) Ni (14,6%) P (10,2%) Cr (8,7%) Ge (5,6%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Sn (1,2%) Y (1,2%)
HD 223161 2 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.042 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0014
Radius:
793 km

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
423 K

Materialien:
Fe (18,5%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (14,0%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,4%) Cd (1,4%) Ru (1,1%) Hg (0,8%)
HD 223161 2 d / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.026 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0023
Radius:
921 km

Anziehungskraft:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
416 K

Materialien:
Fe (19,2%) S (18,7%) C (15,8%) Ni (14,5%) P (10,1%) Cr (8,6%) Zn (5,2%) V (4,7%) Cd (1,5%) W (1,1%) Tc (0,7%)
HD 223161 2 e / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.055 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0017
Radius:
836 km

Anziehungskraft:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
413 K

Materialien:
Fe (19,0%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,4%) P (10,0%) Mn (7,8%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Ru (1,2%)
HD 223161 3 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.975 Ls
Geschätzter Wert:
17.339 Cr

Erdmassen:
5,5074
Radius:
9.886 km

Atmosphärendruck:
2.724,43 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
2,29 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.424 K
HD 223161 3 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.975 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0017
Radius:
838 km

Anziehungskraft:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
329 K

Materialien:
Fe (20,1%) S (19,7%) C (16,6%) Ni (15,2%) P (10,6%) Mn (8,3%) Se (3,1%) Zr (2,3%) Cd (1,6%) Mo (1,3%) Y (1,2%)
HD 223161 3 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.975 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0006
Radius:
604 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
329 K

Materialien:
Fe (19,7%) S (19,3%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,4%) Mn (8,1%) V (4,8%) As (2,6%) Cd (1,5%) Ru (1,2%) Sn (1,2%)
HD 223161 4 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.973 Ls
Geschätzter Wert:
17.252 Cr

Erdmassen:
5,2037
Radius:
9.742 km

Atmosphärendruck:
2.698,95 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
2,23 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.422 K
HD 223161 4 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.973 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0012
Radius:
738 km

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
329 K

Materialien:
Fe (19,1%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,6%) Zn (5,2%) V (4,7%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Y (1,1%)
HD 223161 4 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.972 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
376 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
329 K

Materialien:
Fe (19,5%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,8%) Ge (5,7%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Sb (1,2%) Sn (1,2%)
HD 223161 5 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
8.023 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
1,5863
Radius:
8.532 km

Atmosphärendruck:
826,29 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,89 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
206 K