Trifid Sector OI-S b4-12 (Lucifer's Lair) [#27050912001465]

100,00%
Trifid Sector OI-S b4-12 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.206 Cr

Sonnenmassen:
0,3477
Sonnenradien:
0,4892
Alter:
2.516 Millionen Jahre
Helligkeit:
Va

Oberflächentemperatur:
2.876 K
Trifid Sector OI-S b4-12 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
879.700.000 Mt

Inner radius:
601.180 km
Outer radius:
1.696.800 km
Trifid Sector OI-S b4-12 1 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
46 Ls
Geschätzter Wert:
11.424 Cr

Erdmassen:
0,0036
Radius:
1.006 km

Anziehungskraft:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
286 K

Materialien:
Fe (21,8%) Ni (16,5%) S (15,3%) C (12,9%) Cr (9,8%) P (8,3%) Zn (5,9%) V (5,3%) Cd (1,7%) Mo (1,4%) Te (1,2%)
Trifid Sector OI-S b4-12 2 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
79 Ls
Geschätzter Wert:
11.698 Cr

Erdmassen:
0,0073
Radius:
1.275 km

Anziehungskraft:
0,18 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
218 K

Materialien:
Fe (21,9%) Ni (16,5%) S (15,4%) C (12,9%) Cr (9,8%) P (8,3%) Zn (5,9%) V (5,4%) Cd (1,7%) Mo (1,4%) Tc (0,8%)
Trifid Sector OI-S b4-12 3 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
79 Ls
Geschätzter Wert:
11.633 Cr

Erdmassen:
0,0062
Radius:
1.209 km

Anziehungskraft:
0,17 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
218 K

Materialien:
Fe (21,3%) Ni (16,1%) S (15,0%) C (12,6%) Cr (9,6%) Mn (8,8%) P (8,1%) Ge (4,5%) Cd (1,7%) Sn (1,4%) Sb (0,9%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
134 Ls
Geschätzter Wert:
97.938 Cr

Erdmassen:
0,5983
Radius:
5.207 km

Atmosphärendruck:
1,14 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,90 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Nitrogen
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
235 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
393 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
1,0141
Radius:
7.955 km

Atmosphärendruck:
1.988,86 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,65 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosphäre:
Thick Methane-rich

Oberflächentemperatur:
308 K
Trifid Sector OI-S b4-12 6 / Class III gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
593 Ls
Geschätzter Wert:
997 Cr

Erdmassen:
1.165,2203
Radius:
77.347 km

Anziehungskraft:
7,92 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
282 K
Trifid Sector OI-S b4-12 6 a / Rocky Ice world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
593 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0043
Radius:
1.269 km

Anziehungskraft:
0,11 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
109 K

Materialien:
S (21,9%) C (18,4%) Fe (15,9%) Ni (12,0%) P (11,8%) Cr (7,1%) Mn (6,6%) Se (3,4%) Cd (1,2%) Y (1,0%) Hg (0,7%)
Trifid Sector OI-S b4-12 6 b / Rocky Ice world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
592 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0019
Radius:
981 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
Minor Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
103 K

Materialien:
S (22,6%) C (19,0%) Fe (15,7%) P (12,2%) Ni (11,9%) Cr (7,1%) Ge (4,5%) V (3,9%) Cd (1,2%) Te (1,2%) W (0,9%)
Trifid Sector OI-S b4-12 6 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
591 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0071
Radius:
1.682 km

Anziehungskraft:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
99 K

Materialien:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
Trifid Sector OI-S b4-12 6 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
599 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0162
Radius:
2.206 km

Anziehungskraft:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
95 K

Materialien:
S (27,2%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Se (4,3%) Ge (3,6%) Zn (3,4%) Cd (1,0%) Ru (0,8%) W (0,7%)
Trifid Sector OI-S b4-12 6 d a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
599 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0008
Radius:
839 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
95 K

Materialien:
S (30,6%) C (25,7%) P (16,5%) Fe (9,5%) Ni (7,2%) Se (4,8%) Zn (2,6%) Zr (1,1%) Te (0,8%) Cd (0,7%) Mo (0,6%)
Trifid Sector OI-S b4-12 6 e / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
599 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0360
Radius:
2.866 km

Anziehungskraft:
0,18 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
86 K

Materialien:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Ge (3,4%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Ru (0,7%)
Trifid Sector OI-S b4-12 7 / Class II gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
744 Ls
Geschätzter Wert:
31.259 Cr

Erdmassen:
967,1390
Radius:
77.693 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
6,52 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
231 K
Trifid Sector OI-S b4-12 7 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
741 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0023
Radius:
1.163 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
92 K

Materialien:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Mn (5,2%) Ge (3,6%) As (1,6%) Ru (0,8%) W (0,7%) Hg (0,6%)
Trifid Sector OI-S b4-12 7 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
746 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0030
Radius:
1.270 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
88 K

Materialien:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Mn (5,2%) Ge (3,6%) As (1,6%) Ru (0,8%) Sn (0,7%) Hg (0,6%)
Trifid Sector OI-S b4-12 7 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
747 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0056
Radius:
1.556 km

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
83 K

Materialien:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (1,0%) Sb (0,7%) W (0,7%)
Trifid Sector OI-S b4-12 7 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
746 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0047
Radius:
1.471 km

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
80 K

Materialien:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) V (3,0%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Sn (0,7%)
Trifid Sector OI-S b4-12 7 e / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
735 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0056
Radius:
1.562 km

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
74 K

Materialien:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Zn (3,3%) V (3,0%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Sn (0,7%)
Trifid Sector OI-S b4-12 8 / Class II gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.065 Ls
Geschätzter Wert:
30.415 Cr

Erdmassen:
792,4532
Radius:
77.696 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
5,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
184 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.068 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0330
Radius:
2.786 km

Atmosphärendruck:
93,36 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Carbon dioxide-rich

Oberflächentemperatur:
240 K
Trifid Sector OI-S b4-12 8 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.066 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0613
Radius:
3.402 km

Atmosphärendruck:
0,02 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Argon

Oberflächentemperatur:
68 K

Materialien:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) Se (4,3%) As (1,6%) Sb (0,8%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.066 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0024
Radius:
1.202 km

Atmosphärendruck:
23,67 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Methane

Oberflächentemperatur:
191 K
Trifid Sector OI-S b4-12 8 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.082 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0643
Radius:
3.458 km

Anziehungskraft:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
61 K

Materialien:
S (27,8%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Se (4,3%) Ge (3,6%) As (1,6%) Nb (0,9%) Ru (0,8%) W (0,7%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.502 Ls
Geschätzter Wert:
527 Cr

Erdmassen:
4,3085
Radius:
11.796 km

Atmosphärendruck:
0,80 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,26 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Helium

Oberflächentemperatur:
45 K
Trifid Sector OI-S b4-12 9 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.500 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,3620
Radius:
6.057 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,40 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Neon

Oberflächentemperatur:
44 K

Materialien:
S (26,9%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) V (2,9%) Nb (0,8%) Sn (0,7%) Tc (0,4%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.086 Ls
Geschätzter Wert:
515 Cr

Erdmassen:
3,2408
Radius:
10.959 km

Atmosphärendruck:
0,62 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,10 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Helium

Oberflächentemperatur:
38 K