Duamta [#4339804408171]

100,00%
Duamta / F (White) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.219 Cr

Sonnenmassen:
1,0664
Sonnenradien:
1,1278
Alter:
8.204 Millionen Jahre
Helligkeit:
Vab

Oberflächentemperatur:
6.131 K
Duamta A Belt
Class:
Metallic

Mass:
21.590.000.000 Mt

Inner radius:
1.212.800 km
Outer radius:
2.465.300 km
Duamta 1 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
233 Ls
Geschätzter Wert:
14.064 Cr

Erdmassen:
0,3428
Radius:
4.388 km

Atmosphärendruck:
0,01 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,72 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Sulphur dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
414 K
Duamta 2 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
315 Ls
Geschätzter Wert:
15.043 Cr

Erdmassen:
0,9340
Radius:
5.934 km

Atmosphärendruck:
150,43 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.080 K
Duamta 2 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
315 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0675
Radius:
2.761 km

Anziehungskraft:
0,36 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
354 K

Materialien:
Fe (19,2%) S (17,1%) Ni (14,5%) C (14,4%) P (9,2%) Cr (8,6%) Mn (7,9%) Zn (5,2%) Cd (1,5%) Ru (1,2%) Sn (1,2%)
Duamta 3 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
418 Ls
Geschätzter Wert:
15.415 Cr

Erdmassen:
1,3033
Radius:
6.571 km

Atmosphärendruck:
210,83 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,23 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
974 K
Duamta 3 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
418 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0222
Radius:
1.925 km

Anziehungskraft:
0,24 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
307 K

Materialien:
Fe (21,4%) S (19,0%) Ni (16,2%) C (16,0%) P (10,3%) Ge (5,6%) V (5,3%) As (2,5%) Ru (1,3%) Sn (1,3%) W (1,2%)
Duamta 4 / Earth-like world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
546 Ls
Geschätzter Wert:
292.183 Cr

Erdmassen:
1,4930
Radius:
6.828 km

Atmosphärendruck:
1,25 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,30 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
Suitable for water-based life
Terraformierungs-Status:
Terraformed

Oberflächentemperatur:
329 K
Duamta 4 a / Rocky body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
547 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0644
Radius:
2.720 km

Atmosphärendruck:
4,06 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Hot Water
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
689 K
Duamta 5 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
692 Ls
Geschätzter Wert:
172.182 Cr

Erdmassen:
0,9538
Radius:
5.995 km

Atmosphärendruck:
2.498,09 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Hot thick Water
Terraformierungs-Status:
Candidate for terraforming

Oberflächentemperatur:
1.358 K
Duamta 6 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.285 Ls
Geschätzter Wert:
15.011 Cr

Erdmassen:
0,9067
Radius:
5.905 km

Atmosphärendruck:
11,89 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Ammonia-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
435 K
Duamta 7 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.278 Ls
Geschätzter Wert:
507 Cr

Erdmassen:
2,6955
Radius:
11.583 km

Atmosphärendruck:
7.407,32 Atmosphären

Reserve:
Niedrig

Anziehungskraft:
0,82 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Methane-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
504 K
Duamta 8 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.429 Ls
Geschätzter Wert:
528 Cr

Erdmassen:
4,3670
Radius:
11.916 km

Atmosphärendruck:
18.671,72 Atmosphären

Reserve:
Niedrig

Anziehungskraft:
1,25 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Methane-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
478 K