Col 285 Sector LQ-G b26-0 [#670954956281]

100,00%
Col 285 Sector LQ-G b26-0 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.207 cr

Sterren masses:
0,3789
Solar radius
0,5483
Leeftijd:
2.828 miljoen jaar
Helderheid:
Va

Oppervlakte temperatuur:
3.334 K
Col 285 Sector LQ-G b26-0 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
83.197.000.000.000 Mt

Inner radius:
631.550 km
Outer radius:
1.746.100 km
Col 285 Sector LQ-G b26-0 B Belt
Class:
Rocky

Mass:
14.051.000.000.000.000 Mt

Inner radius:
3.611.400 km
Outer radius:
366.890.000 km
Col 285 Sector LQ-G b26-0 1 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
7 ls
Geschatte waarde:
16.870 cr

Aarde massas:
4,0197
Radius:
9.046 km

Oppervlakte druk:
2.080,31 atmosfeer

Zwaartekracht:
2,00 G

Vulkanisme:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
Hot thick Carbon dioxide-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
3.189 K
Col 285 Sector LQ-G b26-0 2 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
1.942 ls
Geschatte waarde:
5.038 cr

Aarde massas:
612,2574
Radius:
76.609 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
4,24 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
144 K
Afstand tot aankomst:
1.943 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0239
Radius:
2.512 km

Oppervlakte druk:
118,72 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,15 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
Thick Carbon dioxide-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
241 K
Afstand tot aankomst:
1.921 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
1,0379
Radius:
8.091 km

Oppervlakte druk:
0,18 atmosfeer

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
0,64 G

Vulkanisme:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosfeer:
Neon-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
53 K
Col 285 Sector LQ-G b26-0 4 / Class II gas giant
Afstand tot aankomst:
3.616 ls
Geschatte waarde:
31.209 cr

Aarde massas:
955,9360
Radius:
76.732 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
6,60 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
199 K
Col 285 Sector LQ-G b26-0 5 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
3.571 ls
Geschatte waarde:
4.436 cr

Aarde massas:
229,8097
Radius:
70.246 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
1,89 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
72 K