2MASS J05365533+0946479 [#676322157417]

100,00%
2MASS J05365533+0946479 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.206 cr

Sterren masses:
0,3555
Solar radius
0,5235
Leeftijd:
7.336 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
3.006 K
2MASS J05365533+0946479 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
13.736.000.000.000 Mt

Inner radius:
600.790 km
Outer radius:
1.815.300 km
Afstand tot aankomst:
787 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
1,0173
Radius:
7.833 km

Oppervlakte druk:
5,30 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,67 G

Vulkanisme:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfeer:
Thick Methane-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
116 K
Afstand tot aankomst:
1.098 ls
Geschatte waarde:
551 cr

Aarde massas:
7,0506
Radius:
13.565 km

Oppervlakte druk:
1,26 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,56 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
Helium
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
58 K
2MASS J05365533+0946479 2 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.094 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0378
Radius:
2.946 km

Zwaartekracht:
0,18 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
56 K

Materialen:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (11,7%) Ni (8,8%) Cr (5,3%) Se (4,2%) Zn (3,2%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Sb (0,7%)
2MASS J05365533+0946479 3 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
1.385 ls
Geschatte waarde:
3.647 cr

Aarde massas:
43,2983
Radius:
46.361 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
0,82 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
58 K
2MASS J05365533+0946479 3 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.384 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0006
Radius:
751 km

Zwaartekracht:
0,04 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
50 K

Materialen:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) V (3,0%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J05365533+0946479 3 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.386 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0006
Radius:
745 km

Zwaartekracht:
0,04 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
50 K

Materialen:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Zn (3,3%) V (3,0%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Sb (0,7%)
2MASS J05365533+0946479 3 c / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.382 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0009
Radius:
854 km

Oppervlakte druk:
0,00 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thin Argon
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
50 K

Materialen:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,2%) Fe (11,7%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J05365533+0946479 3 d / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.381 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0014
Radius:
978 km

Oppervlakte druk:
0,00 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thin Argon
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
50 K

Materialen:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) As (1,6%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)
2MASS J05365533+0946479 3 e / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.385 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0006
Radius:
761 km

Oppervlakte druk:
0,00 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,04 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
50 K

Materialen:
S (27,4%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) V (3,0%) Mo (0,8%) Sb (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J05365533+0946479 3 f / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.387 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0013
Radius:
958 km

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
50 K

Materialen:
S (27,9%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) V (3,0%) Zr (1,4%) Cd (1,0%) Y (0,7%) W (0,7%)
2MASS J05365533+0946479 3 g / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.387 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0007
Radius:
771 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
50 K

Materialen:
S (28,1%) C (23,7%) P (15,2%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Cr (5,6%) As (1,6%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Sb (0,8%) W (0,7%)
2MASS J05365533+0946479 4 / Class III gas giant
Afstand tot aankomst:
1.886 ls
Geschatte waarde:
1.072 cr

Aarde massas:
1.938,6738
Radius:
73.369 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
14,65 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
434 K
2MASS J05365533+0946479 4 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.885 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0010
Radius:
826 km

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
112 K

Materialen:
S (25,3%) C (21,3%) Fe (15,5%) P (13,6%) Ni (11,7%) Se (4,0%) V (3,8%) As (2,0%) Cd (1,2%) Y (0,9%) W (0,9%)
2MASS J05365533+0946479 4 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.887 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0187
Radius:
2.319 km

Zwaartekracht:
0,14 G

Vulkanisme:
Major Water Magma
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
94 K

Materialen:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Zn (3,3%) V (3,0%) Nb (0,8%) Sb (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J05365533+0946479 4 c / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.890 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0295
Radius:
2.687 km

Zwaartekracht:
0,17 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
73 K

Materialen:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Se (4,2%) V (2,9%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Ru (0,7%)
Afstand tot aankomst:
1.961 ls
Geschatte waarde:
535 cr

Aarde massas:
5,0408
Radius:
12.406 km

Oppervlakte druk:
0,92 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,33 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
Helium
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
54 K
Afstand tot aankomst:
3.495 ls
Geschatte waarde:
569 cr

Aarde massas:
9,9448
Radius:
14.826 km

Oppervlakte druk:
1,76 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,84 G

Vulkanisme:
Water Geysers
Atmosfeer:
Helium
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
32 K
Afstand tot aankomst:
3.460 ls
Geschatte waarde:
568 cr

Aarde massas:
9,8888
Radius:
14.805 km

Oppervlakte druk:
1,75 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,84 G

Vulkanisme:
Water Geysers
Atmosfeer:
Helium
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
32 K
2MASS J05365533+0946479 8 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
6.490 ls
Geschatte waarde:
4.253 cr

Aarde massas:
163,5585
Radius:
62.978 km

Zwaartekracht:
1,68 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
42 K