2MASS J02322991+6127076 [#69916951516]

100,00%
2MASS J02322991+6127076 A / B (Blue-White) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.291 cr

Sterren masses:
5,0352
Solar radius
2,8116
Leeftijd:
910 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
16.077 K
2MASS J02322991+6127076 A 1 / Metal-rich body
Afstand tot aankomst:
498 ls
Geschatte waarde:
33.707 cr

Aarde massas:
0,8429
Radius:
4.610 km

Oppervlakte druk:
0,00 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,61 G

Vulkanisme:
Major Metallic Magma
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
1.192 K
2MASS J02322991+6127076 A 2 / High metal content world (Landable)
Afstand tot aankomst:
874 ls
Geschatte waarde:
15.341 cr

Aarde massas:
1,2223
Radius:
6.437 km

Zwaartekracht:
1,20 G

Vulkanisme:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
904 K

Materialen:
Fe (22,8%) Ni (17,2%) S (16,1%) C (13,5%) Cr (10,3%) P (8,7%) V (5,6%) Se (2,5%) Sn (1,5%) W (1,3%) Po (0,6%)
2MASS J02322991+6127076 A 2 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
873 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0776
Radius:
2.890 km

Zwaartekracht:
0,38 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
904 K

Materialen:
Fe (19,2%) S (17,3%) C (14,6%) Ni (14,5%) P (9,3%) Cr (8,7%) Mn (7,9%) Zn (5,2%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Tc (0,7%)
2MASS J02322991+6127076 A 3 / High metal content world (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.205 ls
Geschatte waarde:
15.198 cr

Aarde massas:
1,0755
Radius:
6.219 km

Zwaartekracht:
1,13 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
774 K

Materialen:
Fe (22,8%) Ni (17,3%) S (16,3%) C (13,7%) P (8,8%) Zn (6,2%) V (5,6%) Ge (4,8%) Cd (1,8%) Sn (1,5%) Y (1,4%)
2MASS J02322991+6127076 A 4 / High metal content world (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.202 ls
Geschatte waarde:
14.879 cr

Aarde massas:
0,8004
Radius:
5.693 km

Zwaartekracht:
1,00 G

Vulkanisme:
Major Rocky Magma
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
774 K

Materialen:
Fe (22,0%) Ni (16,7%) S (15,7%) C (13,2%) Cr (9,9%) P (8,5%) V (5,4%) Ge (4,6%) Sn (1,4%) Ru (1,4%) W (1,2%)
2MASS J02322991+6127076 A 5 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
2.114 ls
Geschatte waarde:
15.716 cr

Aarde massas:
1,6819
Radius:
7.066 km

Oppervlakte druk:
160,56 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,37 G

Vulkanisme:
Minor Metallic Magma
Atmosfeer:
Hot thick Carbon dioxide

Oppervlakte temperatuur:
1.809 K
2MASS J02322991+6127076 A 5 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.113 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,1116
Radius:
3.245 km

Zwaartekracht:
0,43 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
590 K

Materialen:
Fe (20,3%) S (18,3%) C (15,4%) Ni (15,4%) P (9,9%) Cr (9,1%) Ge (5,4%) Se (2,9%) Sn (1,3%) Ru (1,3%) Hg (0,9%)
2MASS J02322991+6127076 A 6 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
2.831 ls
Geschatte waarde:
16.624 cr

Aarde massas:
3,3806
Radius:
8.646 km

Oppervlakte druk:
476,55 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,84 G

Vulkanisme:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
Hot thick Carbon dioxide
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
1.785 K
2MASS J02322991+6127076 B / B (Blue-White) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
406.414 ls
Geschatte waarde:
1.246 cr

Sterren masses:
2,5234
Solar radius
1,8688
Leeftijd:
910 miljoen jaar
Helderheid:
Vb

Oppervlakte temperatuur:
10.976 K
2MASS J02322991+6127076 B A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
2.127.000.000.000.000 Mt

Inner radius:
29.277.000 km
Outer radius:
295.090.000 km
2MASS J02322991+6127076 B 1 / Class IV gas giant
Afstand tot aankomst:
405.737 ls
Geschatte waarde:
1.141 cr

Aarde massas:
2.990,1294
Radius:
68.663 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
25,80 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
1.067 K
2MASS J02322991+6127076 B 1 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
405.731 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0029
Radius:
1.004 km

Zwaartekracht:
0,12 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
488 K

Materialen:
Fe (19,4%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,7%) Zn (5,3%) Se (3,0%) Mo (1,3%) Sb (1,2%) W (1,1%)
2MASS J02322991+6127076 B 1 b / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
405.726 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0057
Radius:
1.248 km

Zwaartekracht:
0,15 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
468 K

Materialen:
Fe (20,2%) S (19,8%) C (16,7%) Ni (15,3%) P (10,7%) Ge (5,9%) V (5,0%) As (2,6%) Cd (1,6%) Te (1,5%) Hg (0,9%)
2MASS J02322991+6127076 B 1 c / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
405.720 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0091
Radius:
1.457 km

Zwaartekracht:
0,17 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
454 K

Materialen:
Fe (18,5%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (14,0%) P (9,8%) Cr (8,3%) Mn (7,7%) V (4,6%) Cd (1,4%) Te (1,4%) Hg (0,8%)
2MASS J02322991+6127076 B 2 / Class IV gas giant
Afstand tot aankomst:
408.150 ls
Geschatte waarde:
1.124 cr

Aarde massas:
2.697,2925
Radius:
69.998 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
22,39 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
933 K
2MASS J02322991+6127076 B 2 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
408.146 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0050
Radius:
1.197 km

Zwaartekracht:
0,14 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
426 K

Materialen:
Fe (19,6%) S (19,3%) C (16,2%) Ni (14,8%) P (10,4%) Mn (8,1%) Zn (5,3%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Y (1,2%)
2MASS J02322991+6127076 B 2 b / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
408.156 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0070
Radius:
1.336 km

Zwaartekracht:
0,16 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
416 K

Materialen:
Fe (18,4%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (13,9%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Zn (5,0%) Cd (1,4%) Nb (1,3%) Y (1,1%)
2MASS J02322991+6127076 B 2 c / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
408.144 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0069
Radius:
1.316 km

Zwaartekracht:
0,16 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
387 K

Materialen:
Fe (21,0%) S (18,9%) C (15,9%) Ni (15,9%) P (10,2%) Zn (5,7%) Ge (5,6%) As (2,5%) Cd (1,6%) Nb (1,4%) Y (1,3%)
2MASS J02322991+6127076 B 3 / Class III gas giant
Afstand tot aankomst:
408.520 ls
Geschatte waarde:
1.003 cr

Aarde massas:
1.218,3185
Radius:
76.496 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
8,47 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
532 K
2MASS J02322991+6127076 B 3 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
408.524 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0071
Radius:
1.344 km

Zwaartekracht:
0,16 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
347 K

Materialen:
Fe (18,3%) S (18,0%) C (15,2%) Ni (13,9%) P (9,7%) Cr (8,2%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Te (1,4%) Nb (1,3%) Mo (1,2%)
2MASS J02322991+6127076 B 3 b / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
408.519 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0140
Radius:
1.676 km

Zwaartekracht:
0,20 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
341 K

Materialen:
Fe (19,2%) S (18,5%) C (15,6%) Ni (14,5%) P (10,0%) Cr (8,6%) Mn (7,9%) As (2,5%) Mo (1,3%) Sb (1,2%) Hg (0,8%)
2MASS J02322991+6127076 B 3 c / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
408.506 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0175
Radius:
1.807 km

Zwaartekracht:
0,22 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
337 K

Materialen:
Fe (18,6%) S (18,3%) C (15,4%) Ni (14,1%) P (9,9%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) V (4,6%) Nb (1,3%) Mo (1,2%) Tc (0,7%)
2MASS J02322991+6127076 B 3 d / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
408.513 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0367
Radius:
2.297 km

Zwaartekracht:
0,28 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
334 K

Materialen:
Fe (19,1%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,4%) P (10,1%) Cr (8,6%) Ge (5,5%) V (4,7%) Y (1,1%) W (1,1%) Hg (0,8%)
2MASS J02322991+6127076 B 3 d a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
408.513 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0004
Radius:
510 km

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
334 K

Materialen:
S (21,4%) Fe (18,9%) C (18,0%) Ni (14,3%) P (11,5%) Zn (5,1%) V (4,6%) As (2,8%) Nb (1,3%) Ru (1,2%) W (1,0%)
2MASS J02322991+6127076 B 4 / Class III gas giant
Afstand tot aankomst:
403.373 ls
Geschatte waarde:
775 cr

Aarde massas:
172,0852
Radius:
64.187 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
1,70 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
288 K
2MASS J02322991+6127076 B 4 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
403.374 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0003
Radius:
457 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
Minor Metallic Magma
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
281 K

Materialen:
Fe (18,5%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (14,0%) P (9,8%) Cr (8,3%) Mn (7,7%) V (4,6%) Nb (1,3%) Mo (1,2%) Sb (1,1%)
2MASS J02322991+6127076 B 4 b / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
403.372 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0004
Radius:
503 km

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
279 K

Materialen:
Fe (18,9%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,3%) P (10,0%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) Zn (5,1%) Nb (1,3%) Mo (1,2%) Y (1,1%)
2MASS J02322991+6127076 B 4 c / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
403.375 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0014
Radius:
787 km

Zwaartekracht:
0,09 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
278 K

Materialen:
Fe (19,2%) S (18,9%) C (15,9%) Ni (14,5%) P (10,2%) Mn (7,9%) Ge (5,6%) Zn (5,2%) W (1,1%) Hg (0,8%) Tc (0,7%)
2MASS J02322991+6127076 B 4 d / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
403.376 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0045
Radius:
1.160 km

Zwaartekracht:
0,14 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
277 K

Materialen:
Fe (19,4%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,7%) Zn (5,3%) As (2,5%) Cd (1,5%) Ru (1,2%) Sn (1,2%)
2MASS J02322991+6127076 B 4 e / Rocky Ice world (Landable)
Afstand tot aankomst:
403.368 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0103
Radius:
1.630 km

Zwaartekracht:
0,16 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
244 K

Materialen:
S (20,9%) C (17,6%) Fe (17,6%) Ni (13,3%) P (11,3%) Mn (7,3%) Ge (4,7%) V (4,3%) Sn (1,1%) Ru (1,1%) W (1,0%)
2MASS J02322991+6127076 B 5 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
400.425 ls
Geschatte waarde:
18.623 cr

Aarde massas:
11,9223
Radius:
12.405 km

Oppervlakte druk:
25.911,90 atmosfeer

Zwaartekracht:
3,15 G

Vulkanisme:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
Hot thick Water
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
1.644 K