2MASS J03281518+3117238 [#24854303286265]

100,00%
2MASS J03281518+3117238 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.205 cr

Sterren masses:
0,2930
Solar radius
0,4601
Leeftijd:
9.594 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
2.653 K
2MASS J03281518+3117238 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
25.005.000.000.000 Mt

Inner radius:
507.230 km
Outer radius:
1.602.700 km
2MASS J03281518+3117238 1 / Rocky Ice world
Afstand tot aankomst:
374 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,6137
Radius:
6.310 km

Oppervlakte druk:
1.164,93 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,63 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thick Methane-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
250 K
2MASS J03281518+3117238 2 / Rocky Ice world
Afstand tot aankomst:
537 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,9569
Radius:
7.220 km

Oppervlakte druk:
4,95 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,75 G

Vulkanisme:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfeer:
Thick Methane-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
115 K
Afstand tot aankomst:
724 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
1,0729
Radius:
7.852 km

Oppervlakte druk:
0,20 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,71 G

Vulkanisme:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfeer:
Neon-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
57 K
Afstand tot aankomst:
958 ls
Geschatte waarde:
532 cr

Aarde massas:
4,7187
Radius:
11.990 km

Oppervlakte druk:
0,86 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,34 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
Helium
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
51 K
2MASS J03281518+3117238 4 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
959 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0783
Radius:
3.707 km

Zwaartekracht:
0,23 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
49 K

Materialen:
S (27,3%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Se (4,3%) Ge (3,3%) V (3,1%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)
2MASS J03281518+3117238 5 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
1.684 ls
Geschatte waarde:
3.595 cr

Aarde massas:
37,9131
Radius:
48.333 km

Zwaartekracht:
0,66 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
44 K
2MASS J03281518+3117238 5 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.684 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0036
Radius:
1.349 km

Zwaartekracht:
0,08 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
38 K

Materialen:
S (26,5%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Y (0,7%) Sn (0,7%) W (0,7%)
2MASS J03281518+3117238 5 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.685 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0008
Radius:
826 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
38 K

Materialen:
S (27,9%) C (23,5%) P (15,0%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Cr (5,7%) As (1,6%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Nb (0,9%) Ru (0,8%)
2MASS J03281518+3117238 5 c / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.687 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0009
Radius:
852 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
37 K

Materialen:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,8%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Se (4,3%) Zn (3,4%) V (3,0%) Cd (1,0%) Ru (0,8%) W (0,7%)
2MASS J03281518+3117238 5 d / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.687 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0008
Radius:
817 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
37 K

Materialen:
S (27,8%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Se (4,4%) Ge (3,6%) As (1,6%) Mo (0,8%) Sb (0,8%) Sn (0,8%)
2MASS J03281518+3117238 5 e / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.691 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0028
Radius:
1.244 km

Zwaartekracht:
0,07 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
37 K

Materialen:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (1,0%) Y (0,7%) W (0,7%)
Afstand tot aankomst:
2.277 ls
Geschatte waarde:
549 cr

Aarde massas:
6,8033
Radius:
15.090 km

Oppervlakte druk:
0,70 atmosfeer

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
1,22 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
Helium
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
33 K
2MASS J03281518+3117238 6 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.278 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0003
Radius:
573 km

Zwaartekracht:
0,03 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
32 K

Materialen:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (1,0%) Y (0,7%) W (0,7%)
2MASS J03281518+3117238 6 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.282 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0004
Radius:
649 km

Zwaartekracht:
0,04 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
32 K

Materialen:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,2%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Ru (0,7%) W (0,7%)
2MASS J03281518+3117238 7 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
10.124 ls
Geschatte waarde:
3.342 cr

Aarde massas:
18,8248
Radius:
22.259 km

Zwaartekracht:
1,55 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
19 K