HIP 21251 [#8754033237]

100,00%
HIP 21251 A / B (Blue-White) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.376 cr

Sterren masses:
9,7070
Solar radius
4,5402
Leeftijd:
1.010 miljoen jaar
Helderheid:
IV

Oppervlakte temperatuur:
26.180 K
HIP 21251 A A Belt
Class:
Metallic

Mass:
16.397.000.000.000.000 Mt

Inner radius:
36.799.000 km
Outer radius:
370.920.000 km
HIP 21251 A 1 / Class III gas giant
Afstand tot aankomst:
1.964 ls
Geschatte waarde:
1.057 cr

Aarde massas:
1.766,0129
Radius:
73.321 km

Zwaartekracht:
13,36 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
660 K
HIP 21251 A 2 / Class III gas giant
Afstand tot aankomst:
1.961 ls
Geschatte waarde:
850 cr

Aarde massas:
355,7758
Radius:
72.778 km

Zwaartekracht:
2,73 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
405 K
HIP 21251 A 3 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
1.990 ls
Geschatte waarde:
15.451 cr

Aarde massas:
1,3446
Radius:
6.648 km

Oppervlakte druk:
212,93 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,24 G

Vulkanisme:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
Hot thick Carbon dioxide
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
1.065 K
HIP 21251 A 4 / Class III gas giant
Afstand tot aankomst:
2.645 ls
Geschatte waarde:
1.072 cr

Aarde massas:
1.945,6011
Radius:
72.594 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
15,02 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
655 K
HIP 21251 A 4 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.644 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0436
Radius:
2.430 km

Zwaartekracht:
0,30 G

Vulkanisme:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
371 K

Materialen:
Fe (20,1%) S (19,8%) C (16,6%) Ni (15,2%) P (10,6%) Ge (5,8%) Zn (5,5%) Se (3,1%) Mo (1,3%) Y (1,2%) Hg (0,9%)
HIP 21251 A 4 b / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.644 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0293
Radius:
2.137 km

Zwaartekracht:
0,26 G

Vulkanisme:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
371 K

Materialen:
Fe (19,4%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,7%) P (10,3%) Mn (8,0%) Ge (5,6%) Se (3,0%) Nb (1,3%) Ru (1,2%) Sn (1,2%)
HIP 21251 A 4 c / Rocky body
Afstand tot aankomst:
2.644 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0368
Radius:
2.300 km

Zwaartekracht:
0,28 G

Vulkanisme:
Rocky Magma
Atmosfeer:
Sulphur dioxide
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
345 K
HIP 21251 A 4 d / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.651 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0263
Radius:
2.063 km

Zwaartekracht:
0,25 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
307 K

Materialen:
Fe (18,4%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (13,9%) P (9,8%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Mo (1,2%) Ru (1,1%) W (1,0%)
HIP 21251 A 5 / Class III gas giant
Afstand tot aankomst:
2.594 ls
Geschatte waarde:
629 cr

Aarde massas:
27,3231
Radius:
33.860 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
0,97 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
285 K
HIP 21251 A 5 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.617 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0004
Radius:
533 km

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
Minor Metallic Magma
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
288 K

Materialen:
Fe (19,5%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,8%) V (4,8%) Se (3,0%) Nb (1,3%) Ru (1,2%) Sn (1,2%)
HIP 21251 A 5 b / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.617 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0005
Radius:
565 km

Zwaartekracht:
0,07 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
288 K

Materialen:
Fe (18,4%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (13,9%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Zn (5,0%) Cd (1,4%) Nb (1,3%) Ru (1,1%)
HIP 21251 A 5 c / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.617 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0007
Radius:
632 km

Zwaartekracht:
0,07 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
288 K

Materialen:
Fe (18,9%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,3%) P (10,0%) Cr (8,5%) Mn (7,8%) Se (2,9%) Mo (1,2%) Ru (1,2%) Sn (1,1%)
HIP 21251 A 6 / Y (Brown dwarf) Star
Afstand tot aankomst:
3.263 ls
Geschatte waarde:
1.200 cr

Sterren masses:
0,0195
Solar radius
0,0930
Leeftijd:
1.010 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
523 K
HIP 21251 A 6 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
3.263 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0035
Radius:
1.067 km

Zwaartekracht:
0,13 G

Vulkanisme:
Minor Metallic Magma
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
317 K

Materialen:
Fe (18,5%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (14,0%) P (9,8%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Zn (5,0%) Mo (1,2%) Sb (1,1%) Sn (1,1%)
HIP 21251 A 6 b / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
3.262 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0068
Radius:
1.325 km

Zwaartekracht:
0,16 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
305 K

Materialen:
Fe (20,3%) S (19,9%) C (16,7%) Ni (15,4%) P (10,7%) Zn (5,5%) V (5,0%) Se (3,1%) Nb (1,4%) Sn (1,2%) Tc (0,7%)
HIP 21251 A 6 c / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
3.268 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0127
Radius:
1.628 km

Zwaartekracht:
0,20 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
296 K

Materialen:
Fe (19,6%) S (19,3%) C (16,2%) Ni (14,8%) P (10,4%) Cr (8,8%) Ge (5,7%) Zr (2,3%) Mo (1,3%) Sn (1,2%) Po (0,5%)
HIP 21251 A 6 d / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
3.272 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0191
Radius:
1.860 km

Zwaartekracht:
0,23 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
283 K

Materialen:
Fe (20,4%) S (20,1%) C (16,9%) Ni (15,4%) P (10,8%) Ge (5,9%) V (5,0%) As (2,6%) Mo (1,3%) Hg (0,9%) Po (0,5%)
HIP 21251 A 7 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
3.398 ls
Geschatte waarde:
18.530 cr

Aarde massas:
11,3183
Radius:
11.854 km

Oppervlakte druk:
28.887,38 atmosfeer

Zwaartekracht:
3,28 G

Vulkanisme:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
Hot thick Water
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
2.012 K
HIP 21251 A 8 / Y (Brown dwarf) Star
Afstand tot aankomst:
4.927 ls
Geschatte waarde:
1.200 cr

Sterren masses:
0,0156
Solar radius
0,0678
Leeftijd:
1.010 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
417 K
HIP 21251 A 8 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
4.924 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0137
Radius:
1.665 km

Zwaartekracht:
0,20 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
245 K

Materialen:
Fe (18,7%) S (18,5%) C (15,5%) Ni (14,2%) P (9,9%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) Se (2,9%) Cd (1,5%) Te (1,4%) Mo (1,2%)
HIP 21251 A 8 b / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
4.931 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0171
Radius:
1.791 km

Zwaartekracht:
0,22 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
234 K

Materialen:
Fe (19,0%) S (18,7%) C (15,8%) Ni (14,4%) P (10,1%) Cr (8,6%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Nb (1,3%) W (1,0%) Po (0,5%)
HIP 21251 A 8 c / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
4.930 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0142
Radius:
1.689 km

Zwaartekracht:
0,20 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
228 K

Materialen:
Fe (19,4%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,7%) Zn (5,3%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Tc (0,7%)
HIP 21251 A 8 d / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
4.924 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0172
Radius:
1.797 km

Zwaartekracht:
0,22 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
224 K

Materialen:
Fe (19,2%) S (18,9%) C (15,9%) Ni (14,5%) P (10,2%) Cr (8,6%) Ge (5,6%) V (4,7%) Sn (1,1%) Hg (0,8%) Po (0,5%)
HIP 21251 A 8 e / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
4.945 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0119
Radius:
1.592 km

Zwaartekracht:
0,19 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
220 K

Materialen:
Fe (19,5%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,7%) P (10,3%) Mn (8,0%) Ge (5,6%) As (2,5%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Ru (1,2%)
HIP 21251 A 8 f / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
4.932 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0258
Radius:
2.047 km

Zwaartekracht:
0,25 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
218 K

Materialen:
Fe (20,2%) S (19,7%) C (16,6%) Ni (15,3%) P (10,6%) Mn (8,4%) Se (3,1%) As (2,6%) Cd (1,6%) Nb (1,4%) Po (0,5%)
HIP 21251 A 8 f a / Rocky body
Afstand tot aankomst:
4.932 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0024
Radius:
954 km

Zwaartekracht:
0,11 G

Vulkanisme:
Major Rocky Magma
Atmosfeer:
Sulphur dioxide
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
218 K
HIP 21251 A 8 g / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
4.949 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0121
Radius:
1.601 km

Zwaartekracht:
0,19 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
214 K

Materialen:
Fe (19,0%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,3%) P (10,1%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) V (4,7%) Nb (1,3%) Sb (1,2%) Sn (1,1%)
HIP 21251 B / Black Hole
Afstand tot aankomst:
81.855 ls
Geschatte waarde:
23.749 cr

Sterren masses:
3,2813
Solar radius
0,0000
Leeftijd:
1.010 miljoen jaar
Helderheid:
VII

Oppervlakte temperatuur:
0 K