2MASS J05344892-0531315 [#22669507044329]

100,00%
2MASS J05344892-0531315 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.206 cr

Sterren masses:
0,3477
Solar radius
0,5258
Leeftijd:
8.376 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
2.993 K
2MASS J05344892-0531315 A A Belt
Class:
Rocky

Mass:
76.676.000.000.000 Mt

Inner radius:
603.350 km
Outer radius:
1.753.000 km
2MASS J05344892-0531315 A 1 / High metal content world (Landable)
Afstand tot aankomst:
6 ls
Geschatte waarde:
12.978 cr

Aarde massas:
0,0834
Radius:
2.809 km

Zwaartekracht:
0,43 G

Vulkanisme:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
940 K

Materialen:
Fe (22,7%) Ni (17,2%) S (16,1%) C (13,5%) Mn (9,4%) P (8,6%) Zn (6,2%) Se (2,5%) Nb (1,6%) Ru (1,4%) Hg (1,0%)
2MASS J05344892-0531315 A 2 / High metal content world (Landable)
Afstand tot aankomst:
19 ls
Geschatte waarde:
12.735 cr

Aarde massas:
0,0570
Radius:
2.478 km

Zwaartekracht:
0,38 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
565 K

Materialen:
Fe (21,9%) Ni (16,6%) S (15,3%) C (12,9%) Cr (9,8%) P (8,2%) Zn (6,0%) V (5,4%) Mo (1,4%) Ru (1,4%) W (1,2%)
2MASS J05344892-0531315 A 2 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
19 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0037
Radius:
1.068 km

Zwaartekracht:
0,13 G

Vulkanisme:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
565 K

Materialen:
Fe (20,6%) S (18,4%) Ni (15,6%) C (15,5%) P (9,9%) Zn (5,6%) Ge (5,4%) V (5,1%) Cd (1,6%) Sb (1,2%) W (1,1%)
2MASS J05344892-0531315 A 3 / High metal content world (Landable)
Afstand tot aankomst:
28 ls
Geschatte waarde:
12.448 cr

Aarde massas:
0,0350
Radius:
2.123 km

Zwaartekracht:
0,32 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
484 K

Materialen:
Fe (21,1%) Ni (15,9%) S (14,9%) C (12,5%) Cr (9,5%) Mn (8,7%) P (8,0%) Zn (5,7%) Cd (1,6%) W (1,2%) Sb (0,9%)
2MASS J05344892-0531315 AB 1 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
1.462 ls
Geschatte waarde:
4.641 cr

Aarde massas:
328,0518
Radius:
73.140 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
2,49 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
98 K
Afstand tot aankomst:
1.461 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0046
Radius:
1.459 km

Oppervlakte druk:
5,60 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,09 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
Thick Methane
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
148 K
2MASS J05344892-0531315 AB 1 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.462 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0064
Radius:
1.632 km

Zwaartekracht:
0,10 G

Vulkanisme:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
59 K

Materialen:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,1%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Ru (0,7%)
2MASS J05344892-0531315 AB 2 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
1.439 ls
Geschatte waarde:
2.768 cr

Aarde massas:
2,3511
Radius:
14.664 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
0,44 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
59 K
2MASS J05344892-0531315 AB 5 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
3.147 ls
Geschatte waarde:
5.028 cr

Aarde massas:
603,0039
Radius:
76.557 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
4,19 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
126 K
2MASS J05344892-0531315 AB 5 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
3.146 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0119
Radius:
1.995 km

Zwaartekracht:
0,12 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
57 K

Materialen:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,4%) Se (4,2%) V (3,0%) Mo (0,8%) Ru (0,8%) Sn (0,7%)
2MASS J05344892-0531315 AB 5 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
3.148 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0097
Radius:
1.867 km

Zwaartekracht:
0,11 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
54 K

Materialen:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)
2MASS J05344892-0531315 AB 5 c / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
3.148 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0075
Radius:
1.717 km

Zwaartekracht:
0,10 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
54 K

Materialen:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Ru (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J05344892-0531315 AB 5 d / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
3.148 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0111
Radius:
1.951 km

Zwaartekracht:
0,12 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
53 K

Materialen:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J05344892-0531315 AB 5 e / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
3.144 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0322
Radius:
2.763 km

Zwaartekracht:
0,17 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
48 K

Materialen:
S (27,9%) C (23,5%) P (15,0%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Se (4,4%) V (3,1%) Zr (1,5%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Sn (0,8%)
2MASS J05344892-0531315 AB 6 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
3.208 ls
Geschatte waarde:
3.944 cr

Aarde massas:
86,7766
Radius:
56.370 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
1,11 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
48 K
2MASS J05344892-0531315 AB 6 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
3.208 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0022
Radius:
1.143 km

Zwaartekracht:
0,07 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
39 K

Materialen:
S (28,2%) C (23,7%) P (15,2%) Fe (12,8%) Ni (9,7%) Zn (3,5%) V (3,1%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Te (1,0%) Hg (0,6%)
2MASS J05344892-0531315 AB 6 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
3.209 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0011
Radius:
908 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
38 K

Materialen:
S (27,9%) C (23,5%) P (15,0%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Se (4,4%) V (3,1%) As (1,6%) Te (0,9%) Nb (0,9%) Sn (0,8%)
2MASS J05344892-0531315 AB 3 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
1.848 ls
Geschatte waarde:
4.653 cr

Aarde massas:
334,5542
Radius:
72.933 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
2,56 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
93 K
2MASS J05344892-0531315 AB 3 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.847 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0028
Radius:
1.234 km

Zwaartekracht:
0,07 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
55 K

Materialen:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)
2MASS J05344892-0531315 AB 3 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.850 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0007
Radius:
798 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
54 K

Materialen:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,4%) Se (4,2%) V (3,0%) Nb (0,8%) Y (0,7%) W (0,7%)
2MASS J05344892-0531315 AB 3 c / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.849 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0068
Radius:
1.664 km

Zwaartekracht:
0,10 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
53 K

Materialen:
S (27,9%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Mn (5,2%) V (3,1%) Zr (1,5%) Ru (0,8%) W (0,7%) Hg (0,6%)
2MASS J05344892-0531315 AB 3 d / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.852 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0101
Radius:
1.893 km

Zwaartekracht:
0,11 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
50 K

Materialen:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Se (4,3%) As (1,6%) Cd (1,0%) W (0,7%) Tc (0,4%)
2MASS J05344892-0531315 AB 4 / Gas giant with water-based life
Afstand tot aankomst:
2.365 ls
Geschatte waarde:
937 cr

Aarde massas:
745,9680
Radius:
76.778 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
5,15 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
159 K
Afstand tot aankomst:
2.364 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0115
Radius:
1.977 km

Oppervlakte druk:
68,98 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,12 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
Thick Methane
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
216 K
Afstand tot aankomst:
2.364 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0178
Radius:
2.277 km

Oppervlakte druk:
95,21 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,14 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
Thick Carbon dioxide-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
229 K
2MASS J05344892-0531315 AB 4 c / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.367 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0233
Radius:
2.489 km

Zwaartekracht:
0,15 G

Vulkanisme:
Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
60 K

Materialen:
S (27,8%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Mn (5,2%) Zn (3,4%) Zr (1,5%) Mo (0,8%) W (0,7%) Tc (0,5%)
2MASS J05344892-0531315 AB 4 d / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.363 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0233
Radius:
2.488 km

Zwaartekracht:
0,15 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
54 K

Materialen:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (12,0%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)
2MASS J05344892-0531315 AB 4 e / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.368 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0284
Radius:
2.652 km

Zwaartekracht:
0,16 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
50 K

Materialen:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Sb (0,7%)
2MASS J05344892-0531315 AB 4 f / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.394 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0742
Radius:
3.663 km

Zwaartekracht:
0,22 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
44 K

Materialen:
S (26,9%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) V (2,9%) Cd (0,9%) Ru (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J05344892-0531315 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
320 ls
Geschatte waarde:
1.204 cr

Sterren masses:
0,2031
Solar radius
0,3945
Leeftijd:
8.376 miljoen jaar
Helderheid:
VI

Oppervlakte temperatuur:
2.109 K