Sikians [#5371393362768]

100.00%
Sikians A / L (Brown dwarf) Star
目的地距离:
0 光秒
预计价值:
1,203 cr

太阳质量:
0.1641
太阳半径:
0.3527
年龄:
482百万年
亮度:
V

地表温度:
1,769 K
Sikians A 1 / High metal content world (Landable)
目的地距离:
63 光秒
预计价值:
12,254 cr

地球质量:
0.0244
半径:
1,933 千米

重力:
0.27G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
121 K

材料:
Fe (21.3%) S (16.5%) Ni (16.1%) C (13.9%) P (8.9%) Mn (8.8%) Zn (5.8%) V (5.2%) Nb (1.5%) W (1.2%) Sb (1.0%)
Sikians A 2 / Icy body
目的地距离:
191 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.1103
半径:
3,916 千米

地表气压强度:
6.80 大气

重力:
0.29G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Thick Methane
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
161 K
Sikians A 3 / Icy body (Landable)
目的地距离:
283 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0949
半径:
3,731 千米

地表气压强度:
0.00 大气

重力:
0.28G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Thin Neon-rich
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
61 K

材料:
S (23.1%) C (19.4%) Fe (16.0%) P (12.4%) Ni (12.1%) Cr (7.2%) V (3.9%) Ge (3.4%) Cd (1.2%) Hg (0.7%) Tc (0.6%)
Sikians A 4 / Icy body (Landable)
目的地距离:
353 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.1088
半径:
3,898 千米

地表气压强度:
0.00 大气

重力:
0.29G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
55 K

材料:
S (23.4%) C (19.7%) Fe (16.2%) P (12.6%) Ni (12.3%) Cr (7.3%) Ge (3.4%) Zr (1.9%) Cd (1.3%) Sn (1.1%) Ru (1.0%)
Sikians A 5 / Icy body
目的地距离:
454 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.2292
半径:
4,936 千米

地表气压强度:
391.19 大气

重力:
0.38G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Thick Nitrogen
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
64 K
Sikians A 5 a / Icy body (Landable)
目的地距离:
453 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0018
半径:
1,088 千米

重力:
0.06G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
49 K

材料:
S (28.5%) C (24.0%) P (15.4%) Fe (12.4%) Ni (9.4%) Zn (3.4%) V (3.1%) As (1.5%) Nb (0.9%) Mo (0.8%) Y (0.7%)
Sikians A 6 / Icy body (Landable)
目的地距离:
581 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.1743
半径:
4,523 千米

地表气压强度:
0.00 大气

重力:
0.35G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Thin Neon
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
45 K

材料:
S (22.4%) C (18.8%) Fe (15.6%) P (12.0%) Ni (11.8%) Cr (7.0%) Mn (6.4%) V (3.8%) Nb (1.1%) Hg (0.7%) Po (0.4%)
Sikians A 6 a / Icy body (Landable)
目的地距离:
582 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0036
半径:
1,363 千米

重力:
0.08G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
45 K

材料:
S (27.1%) C (22.8%) P (14.6%) Fe (11.8%) Ni (9.0%) Cr (5.3%) Se (4.2%) Zn (3.2%) Nb (0.8%) Mo (0.8%) Po (0.3%)
Sikians B / L (Brown dwarf) Star
目的地距离:
3,211 光秒
预计价值:
1,202 cr

太阳质量:
0.0898
太阳半径:
0.2207
年龄:
482百万年
亮度:
V

地表温度:
1,313 K
Sikians B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
27,783,000,000,000 Mt

Inner radius:
253,270 km
Outer radius:
1,125,500 km
Sikians B 1 / Icy body (Landable)
目的地距离:
3,140 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0561
半径:
3,141 千米

地表气压强度:
0.02 大气

重力:
0.23G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Thin Argon
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
73 K

材料:
S (22.9%) C (19.2%) Fe (16.0%) P (12.3%) Ni (12.1%) Cr (7.2%) Se (3.6%) Ge (3.4%) Cd (1.3%) Sn (1.0%) Y (1.0%)
Sikians B 1 a / Icy body (Landable)
目的地距离:
3,140 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0006
半径:
750 千米

重力:
0.04G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
72 K

材料:
S (27.7%) C (23.3%) P (14.9%) Fe (12.2%) Ni (9.2%) Cr (5.5%) Ge (3.2%) As (1.5%) Nb (0.8%) Mo (0.8%) Ru (0.8%)
Sikians B 2 / Icy body
目的地距离:
3,303 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0256
半径:
2,444 千米

地表气压强度:
1.20 大气

重力:
0.17G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Methane
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
130 K
Sikians B 3 / Icy body (Landable)
目的地距离:
3,211 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0412
半径:
2,848 千米

重力:
0.21G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
56 K

材料:
S (22.9%) C (19.3%) Fe (16.0%) P (12.3%) Ni (12.1%) Cr (7.2%) Zn (4.3%) Ge (3.4%) Nb (1.1%) Te (0.9%) Hg (0.7%)
Sikians B 3 a / Icy body (Landable)
目的地距离:
3,210 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0009
半径:
875 千米

地表气压强度:
0.00 大气

重力:
0.05G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Thin Argon
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
56 K

材料:
S (26.6%) C (22.4%) P (14.3%) Fe (11.6%) Ni (8.8%) Cr (5.2%) Mn (4.8%) Se (4.2%) Te (0.8%) Nb (0.8%) W (0.6%)
Sikians B 4 / Icy body (Landable)
目的地距离:
3,031 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0142
半径:
2,017 千米

重力:
0.14G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
52 K

材料:
S (22.6%) C (19.0%) Fe (15.7%) P (12.2%) Ni (11.9%) Cr (7.1%) Mn (6.5%) Zr (1.8%) Cd (1.2%) Nb (1.1%) Y (0.9%)
Sikians B 5 / Icy body (Landable)
目的地距离:
3,403 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0288
半径:
2,539 千米

重力:
0.18G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
46 K

材料:
S (22.4%) C (18.8%) Fe (15.5%) P (12.0%) Ni (11.7%) Cr (7.0%) Mn (6.4%) Ge (3.3%) Nb (1.1%) Mo (1.0%) Ru (1.0%)
Sikians B 6 / Icy body (Landable)
目的地距离:
2,910 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0401
半径:
2,826 千米

重力:
0.20G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
43 K

材料:
S (24.3%) C (20.4%) Fe (16.8%) P (13.1%) Ni (12.7%) V (4.1%) Ge (3.6%) Zr (2.0%) Nb (1.2%) Ru (1.0%) W (0.9%)
Sikians B 7 / Icy body (Landable)
目的地距离:
2,910 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0320
半径:
2,628 千米

重力:
0.19G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
43 K

材料:
S (22.8%) C (19.2%) Fe (15.8%) P (12.3%) Ni (11.9%) Cr (7.1%) Zn (4.3%) V (3.9%) Mo (1.0%) Ru (1.0%) W (0.9%)