Crookeou NZ-Z b57-0 [#516337449457]

100.00%
Crookeou NZ-Z b57-0 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
目的地距离:
0 光秒
预计价值:
1,208 cr

太阳质量:
0.4336
太阳半径:
0.6210
年龄:
3,810百万年
亮度:
Va

地表温度:
3,251 K
Crookeou NZ-Z b57-0 A A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
172,940,000,000 Mt

Inner radius:
841,420 km
Outer radius:
1,826,400 km
Crookeou NZ-Z b57-0 A 1 / Class II gas giant
目的地距离:
607 光秒
预计价值:
27,579 cr

地球质量:
380.2146
半径:
73,869 千米

货物储备等级
储量未经开发

重力:
2.83G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
150 K
Crookeou NZ-Z b57-0 A 1 a / Icy body (Landable)
目的地距离:
608 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0050
半径:
1,498 千米

重力:
0.09G

火山活动:
Carbon Dioxide Geysers
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
100 K

材料:
S (26.9%) C (22.6%) P (14.5%) Fe (11.9%) Ni (9.0%) Cr (5.4%) Se (4.2%) Zn (3.2%) Nb (0.8%) Mo (0.8%) Y (0.7%)
Crookeou NZ-Z b57-0 A 1 b / Icy body (Landable)
目的地距离:
604 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0097
半径:
1,867 千米

重力:
0.11G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
97 K

材料:
S (26.8%) C (22.6%) P (14.4%) Fe (12.0%) Ni (9.0%) Cr (5.4%) Se (4.2%) Ge (3.5%) Te (0.9%) Sn (0.7%) Hg (0.5%)
Crookeou NZ-Z b57-0 A 1 b a / Icy body (Landable)
目的地距离:
604 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0002
半径:
570 千米

重力:
0.03G

火山活动:
Major Water Geysers
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
97 K

材料:
S (30.2%) C (25.4%) P (16.2%) Fe (9.2%) Ni (7.0%) Se (4.7%) Ge (3.1%) Zn (2.5%) Sb (0.7%) Nb (0.6%) W (0.5%)
Crookeou NZ-Z b57-0 A 1 c / Icy body (Landable)
目的地距离:
612 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0065
半径:
1,635 千米

重力:
0.10G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
96 K

材料:
S (27.2%) C (22.9%) P (14.6%) Fe (12.1%) Ni (9.1%) Mn (5.0%) Ge (3.5%) Zn (3.3%) Cd (0.9%) Ru (0.7%) Sn (0.7%)
Crookeou NZ-Z b57-0 A 1 d / Icy body (Landable)
目的地距离:
613 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0057
半径:
1,573 千米

重力:
0.09G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
95 K

材料:
S (26.8%) C (22.5%) P (14.4%) Fe (11.9%) Ni (9.0%) Cr (5.3%) Mn (4.9%) Zn (3.2%) Nb (0.8%) Ru (0.7%) Hg (0.5%)
Crookeou NZ-Z b57-0 A 2 / Class I gas giant
目的地距离:
910 光秒
预计价值:
3,468 cr

地球质量:
27.0375
半径:
42,244 千米

货物储备等级
储量未经开发

重力:
0.62G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
84 K
Crookeou NZ-Z b57-0 A 2 a / Icy body (Landable)
目的地距离:
910 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0013
半径:
963 千米

重力:
0.06G

火山活动:
Major Water Geysers
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
75 K

材料:
S (27.0%) C (22.7%) P (14.5%) Fe (12.0%) Ni (9.1%) Cr (5.4%) Se (4.2%) V (2.9%) Mo (0.8%) Sb (0.7%) Sn (0.7%)
Crookeou NZ-Z b57-0 A 2 b / Icy body (Landable)
目的地距离:
910 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0010
半径:
886 千米

重力:
0.05G

火山活动:
Major Water Geysers
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
75 K

材料:
S (27.7%) C (23.3%) P (14.9%) Fe (12.3%) Ni (9.3%) Mn (5.1%) Ge (3.6%) As (1.6%) Te (0.9%) Nb (0.8%) Hg (0.5%)
Crookeou NZ-Z b57-0 A 2 c / Icy body (Landable)
目的地距离:
909 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0008
半径:
823 千米

重力:
0.05G

火山活动:
Minor Carbon Dioxide Geysers
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
75 K

材料:
S (27.5%) C (23.1%) P (14.8%) Fe (12.2%) Ni (9.2%) Se (4.3%) Zn (3.3%) V (3.0%) Cd (1.0%) Te (0.9%) Nb (0.8%)
Crookeou NZ-Z b57-0 A 2 d / Icy body (Landable)
目的地距离:
908 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0007
半径:
775 千米

重力:
0.05G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
74 K

材料:
S (27.1%) C (22.8%) P (14.6%) Fe (12.0%) Ni (9.1%) Mn (5.0%) Ge (3.5%) Zn (3.3%) Te (0.9%) Nb (0.8%) Mo (0.8%)
Crookeou NZ-Z b57-0 A 2 e / Icy body (Landable)
目的地距离:
913 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0021
半径:
1,127 千米

重力:
0.07G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
74 K

材料:
S (27.2%) C (22.8%) P (14.6%) Fe (12.0%) Ni (9.1%) Mn (5.0%) Se (4.3%) Zn (3.3%) Mo (0.8%) W (0.7%) Po (0.3%)
Crookeou NZ-Z b57-0 A 3 / Class I gas giant
目的地距离:
1,152 光秒
预计价值:
3,866 cr

地球质量:
72.9760
半径:
54,565 千米

货物储备等级
储量未经开发

重力:
1.00G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
80 K
目的地距离:
1,150 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0011
半径:
922 千米

地表气压强度:
11.91 大气

重力:
0.05G

火山活动:
Minor Ammonia Magma
大气层:
Thick Methane
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
175 K
目的地距离:
1,155 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0021
半径:
1,118 千米

地表气压强度:
0.21 大气

重力:
0.07G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Methane
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
109 K
目的地距离:
1,150 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0008
半径:
807 千米

地表气压强度:
0.11 大气

重力:
0.05G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Methane
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
101 K
目的地距离:
1,159 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0021
半径:
1,130 千米

地表气压强度:
0.22 大气

重力:
0.07G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Methane
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
108 K
目的地距离:
1,528 光秒
预计价值:
561 cr

地球质量:
8.5423
半径:
14,481 千米

地表气压强度:
1.41 大气

货物储备等级
储量未经开发

重力:
1.66G

火山活动:
Water Geysers
大气层:
Helium
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
60 K
Crookeou NZ-Z b57-0 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
目的地距离:
415,475 光秒
预计价值:
1,204 cr

太阳质量:
0.2344
太阳半径:
0.4244
年龄:
3,810百万年
亮度:
Va

地表温度:
2,236 K
Crookeou NZ-Z b57-0 B A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
688,080,000 Mt

Inner radius:
509,590 km
Outer radius:
1,487,800 km
Crookeou NZ-Z b57-0 B 1 / Class I gas giant
目的地距离:
415,660 光秒
预计价值:
4,445 cr

地球质量:
233.4888
半径:
70,393 千米

重力:
1.92G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
92 K
目的地距离:
415,659 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0025
半径:
1,201 千米

地表气压强度:
24.40 大气

重力:
0.07G

火山活动:
Major Water Geysers
大气层:
Thick Methane
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
185 K
目的地距离:
415,662 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0028
半径:
1,241 千米

地表气压强度:
26.10 大气

重力:
0.07G

火山活动:
Minor Carbon Dioxide Geysers
大气层:
Thick Methane
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
182 K
目的地距离:
415,655 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0012
半径:
949 千米

地表气压强度:
0.15 大气

重力:
0.06G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Methane
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
96 K
Crookeou NZ-Z b57-0 B 1 d / Icy body (Landable)
目的地距离:
415,656 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0019
半径:
1,095 千米

重力:
0.07G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
61 K

材料:
S (27.3%) C (23.0%) P (14.7%) Fe (12.2%) Ni (9.3%) Cr (5.5%) Se (4.3%) Zr (1.4%) Cd (1.0%) Sb (0.8%) W (0.7%)
Crookeou NZ-Z b57-0 B 1 e / Icy body (Landable)
目的地距离:
415,653 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0009
半径:
848 千米

重力:
0.05G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
61 K

材料:
S (27.8%) C (23.4%) P (15.0%) Fe (12.3%) Ni (9.3%) Cr (5.6%) V (3.0%) Zr (1.4%) Mo (0.8%) Sb (0.8%) Hg (0.5%)
Crookeou NZ-Z b57-0 B 2 / Class I gas giant
目的地距离:
414,942 光秒
预计价值:
4,625 cr

地球质量:
319.4032
半径:
72,946 千米

重力:
2.44G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
96 K
Crookeou NZ-Z b57-0 B 2 a / Icy body (Landable)
目的地距离:
414,941 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0291
半径:
2,677 千米

地表气压强度:
0.00 大气

重力:
0.17G

火山活动:
Water Geysers
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
59 K

材料:
S (27.8%) C (23.4%) P (15.0%) Fe (12.4%) Ni (9.3%) Ge (3.6%) Zn (3.4%) V (3.0%) Cd (1.0%) W (0.7%) Tc (0.4%)
Crookeou NZ-Z b57-0 B 2 b / Icy body (Landable)
目的地距离:
414,945 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0168
半径:
2,236 千米

重力:
0.14G

火山活动:
Major Water Geysers
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
57 K

材料:
S (27.9%) C (23.5%) P (15.0%) Fe (12.4%) Ni (9.4%) Se (4.4%) Ge (3.6%) As (1.6%) Te (0.9%) W (0.7%) Hg (0.5%)
Crookeou NZ-Z b57-0 B 2 c / Icy body (Landable)
目的地距离:
414,945 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0145
半径:
2,132 千米

重力:
0.13G

火山活动:
Major Water Geysers
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
57 K

材料:
S (29.1%) C (24.5%) P (15.7%) Fe (12.9%) Ni (9.8%) V (3.2%) As (1.7%) Zr (1.5%) Sn (0.8%) Hg (0.6%) Tc (0.5%)
Crookeou NZ-Z b57-0 B 2 d / Icy body (Landable)
目的地距离:
414,938 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0076
半径:
1,726 千米

重力:
0.10G

火山活动:
Major Water Magma
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
55 K

材料:
S (26.7%) C (22.5%) P (14.4%) Fe (11.9%) Ni (9.0%) Cr (5.3%) Mn (4.9%) V (2.9%) Te (0.9%) Nb (0.8%) Sn (0.7%)
Crookeou NZ-Z b57-0 B 2 e / Icy body (Landable)
目的地距离:
414,938 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0062
半径:
1,617 千米

重力:
0.10G

火山活动:
Minor Carbon Dioxide Geysers
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
55 K

材料:
S (27.0%) C (22.7%) P (14.5%) Fe (12.0%) Ni (9.1%) Cr (5.4%) Se (4.2%) V (2.9%) Te (0.9%) Mo (0.8%) Hg (0.5%)
Crookeou NZ-Z b57-0 B 2 f / Icy body (Landable)
目的地距离:
414,934 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0074
半径:
1,710 千米

地表气压强度:
0.01 大气

重力:
0.10G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Thin Argon
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
54 K

材料:
S (27.1%) C (22.8%) P (14.6%) Fe (12.0%) Ni (9.1%) Cr (5.4%) Se (4.2%) Zn (3.3%) Nb (0.8%) Hg (0.5%) Po (0.3%)
Crookeou NZ-Z b57-0 B 3 / Class I gas giant
目的地距离:
414,604 光秒
预计价值:
3,689 cr

地球质量:
48.0421
半径:
47,832 千米

货物储备等级
储量未经开发

重力:
0.85G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
53 K
Crookeou NZ-Z b57-0 B 3 a / Icy body (Landable)
目的地距离:
414,603 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0003
半径:
593 千米

重力:
0.03G

火山活动:
Major Water Geysers
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
45 K

材料:
S (27.2%) C (22.9%) P (14.7%) Fe (12.1%) Ni (9.1%) Cr (5.4%) Ge (3.5%) V (3.0%) Mo (0.8%) Y (0.7%) W (0.7%)
Crookeou NZ-Z b57-0 B 3 b / Icy body (Landable)
目的地距离:
414,603 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0003
半径:
562 千米

重力:
0.03G

火山活动:
Major Water Geysers
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
45 K

材料:
S (27.0%) C (22.7%) P (14.5%) Fe (12.0%) Ni (9.1%) Cr (5.4%) Se (4.2%) V (2.9%) Mo (0.8%) Sb (0.7%) Sn (0.7%)
Crookeou NZ-Z b57-0 B 3 c / Icy body (Landable)
目的地距离:
414,606 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0017
半径:
1,042 千米

重力:
0.06G

火山活动:
Major Water Geysers
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
45 K

材料:
S (27.0%) C (22.7%) P (14.5%) Fe (12.0%) Ni (9.1%) Cr (5.4%) Se (4.2%) V (2.9%) Te (0.9%) Sn (0.7%) W (0.7%)
Crookeou NZ-Z b57-0 B 3 d / Icy body (Landable)
目的地距离:
414,606 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0003
半径:
596 千米

重力:
0.04G

火山活动:
Water Geysers
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
45 K

材料:
S (26.5%) C (22.3%) P (14.3%) Fe (11.7%) Ni (8.9%) Cr (5.3%) Mn (4.9%) Se (4.1%) Cd (0.9%) Ru (0.7%) Hg (0.5%)
Crookeou NZ-Z b57-0 B 3 e / Icy body (Landable)
目的地距离:
414,602 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0023
半径:
1,158 千米

重力:
0.07G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
45 K

材料:
S (27.6%) C (23.2%) P (14.9%) Fe (12.2%) Ni (9.3%) Cr (5.5%) Ge (3.6%) As (1.6%) Nb (0.8%) Y (0.7%) Hg (0.5%)
Crookeou NZ-Z b57-0 B 4 / Class I gas giant
目的地距离:
414,411 光秒
预计价值:
3,871 cr

地球质量:
73.7216
半径:
55,712 千米

货物储备等级
储量未经开发

重力:
0.97G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
50 K
Crookeou NZ-Z b57-0 B 4 a / Icy body (Landable)
目的地距离:
414,414 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0004
半径:
647 千米

重力:
0.04G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
40 K

材料:
S (26.8%) C (22.5%) P (14.4%) Fe (11.9%) Ni (9.0%) Cr (5.3%) Se (4.2%) Ge (3.5%) Te (0.9%) Nb (0.8%) Mo (0.8%)
Crookeou NZ-Z b57-0 B 4 b / Icy body (Landable)
目的地距离:
414,410 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0008
半径:
806 千米

重力:
0.05G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
40 K

材料:
S (27.5%) C (23.1%) P (14.8%) Fe (12.2%) Ni (9.2%) Se (4.3%) Ge (3.6%) V (3.0%) Cd (1.0%) Ru (0.8%) Sn (0.7%)
Crookeou NZ-Z b57-0 B 4 c / Icy body (Landable)
目的地距离:
414,403 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0005
半径:
684 千米

重力:
0.04G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
40 K

材料:
S (27.5%) C (23.1%) P (14.8%) Fe (12.2%) Ni (9.2%) Se (4.3%) Ge (3.6%) V (3.0%) Nb (0.8%) Sb (0.8%) Sn (0.7%)
Crookeou NZ-Z b57-0 B 4 d / Icy body (Landable)
目的地距离:
414,415 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0007
半径:
790 千米

重力:
0.05G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
40 K

材料:
S (26.9%) C (22.6%) P (14.5%) Fe (12.0%) Ni (9.1%) Mn (5.0%) Se (4.2%) Zn (3.3%) Te (0.9%) Mo (0.8%) Sn (0.7%)
目的地距离:
414,557 光秒
预计价值:
567 cr

地球质量:
9.6458
半径:
14,788 千米

地表气压强度:
1.66 大气

货物储备等级
储量未经开发

重力:
1.79G

火山活动:
Water Geysers
大气层:
Helium
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
34 K