Ridgue AW-E d11-68 (Eastern Via Maris Depot) [#2344590772707]

100,00%
Ridgue AW-E d11-68 / F (White) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.231 cr

Sterren masses:
1,6953
Solar radius
1,4798
Leeftijd:
496 miljoen jaar
Helderheid:
Vab

Oppervlakte temperatuur:
7.285 K
Ridgue AW-E d11-68 1 / High metal content world (Landable)
Afstand tot aankomst:
96 ls
Geschatte waarde:
14.886 cr

Aarde massas:
0,8058
Radius:
5.705 km

Zwaartekracht:
1,01 G

Vulkanisme:
Major Rocky Magma
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
872 K

Materialen:
Fe (21,0%) Ni (15,9%) S (15,0%) C (12,6%) Cr (9,5%) Mn (8,7%) P (8,1%) Zn (5,7%) Sn (1,4%) W (1,2%) Te (1,1%)
Ridgue AW-E d11-68 2 / High metal content world (Landable)
Afstand tot aankomst:
162 ls
Geschatte waarde:
17.569 cr

Aarde massas:
6,3813
Radius:
10.257 km

Zwaartekracht:
2,47 G

Vulkanisme:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
673 K

Materialen:
Fe (21,9%) Ni (16,6%) S (15,6%) C (13,1%) Cr (9,9%) P (8,4%) Zn (6,0%) Ge (4,6%) Sn (1,4%) Ru (1,4%) W (1,2%)
Ridgue AW-E d11-68 3 / High metal content world (Landable)
Afstand tot aankomst:
279 ls
Geschatte waarde:
16.881 cr

Aarde massas:
4,0511
Radius:
9.087 km

Zwaartekracht:
2,00 G

Vulkanisme:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
512 K

Materialen:
Fe (21,9%) Ni (16,6%) S (15,6%) C (13,1%) Cr (9,9%) P (8,4%) V (5,4%) Ge (4,6%) Cd (1,7%) Nb (1,5%) Y (1,3%)
Ridgue AW-E d11-68 4 / High metal content world (Landable)
Afstand tot aankomst:
279 ls
Geschatte waarde:
16.180 cr

Aarde massas:
2,4324
Radius:
7.885 km

Zwaartekracht:
1,59 G

Vulkanisme:
Metallic Magma
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
512 K

Materialen:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (16,1%) C (13,5%) Mn (9,3%) P (8,7%) Zn (6,1%) Zr (2,6%) Nb (1,6%) Y (1,4%) Hg (1,0%)
Ridgue AW-E d11-68 5 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
487 ls
Geschatte waarde:
17.277 cr

Aarde massas:
5,2878
Radius:
9.754 km

Oppervlakte druk:
723,06 atmosfeer

Zwaartekracht:
2,26 G

Vulkanisme:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
Hot thick Carbon dioxide

Oppervlakte temperatuur:
1.431 K
Ridgue AW-E d11-68 5 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
489 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0812
Radius:
2.932 km

Zwaartekracht:
0,38 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
388 K

Materialen:
Fe (21,4%) S (19,2%) Ni (16,2%) C (16,1%) P (10,3%) Zn (5,8%) Ge (5,7%) Zr (2,5%) Nb (1,5%) Hg (0,9%) Po (0,6%)
Ridgue AW-E d11-68 6 / Class III gas giant
Afstand tot aankomst:
1.297 ls
Geschatte waarde:
1.047 cr

Aarde massas:
1.650,5945
Radius:
75.090 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
11,91 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
549 K
Ridgue AW-E d11-68 6 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.297 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0024
Radius:
936 km

Zwaartekracht:
0,11 G

Vulkanisme:
Minor Metallic Magma
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
309 K

Materialen:
Fe (19,5%) S (19,1%) C (16,0%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,8%) Ge (5,6%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Sn (1,2%) Y (1,2%)
Ridgue AW-E d11-68 6 b / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.294 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0021
Radius:
898 km

Zwaartekracht:
0,11 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
291 K

Materialen:
Fe (19,3%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,6%) P (10,1%) Mn (8,0%) Ge (5,6%) V (4,7%) Cd (1,5%) Sn (1,2%) Po (0,5%)
Ridgue AW-E d11-68 6 c / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.303 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0012
Radius:
751 km

Zwaartekracht:
0,09 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
280 K

Materialen:
Fe (20,1%) S (19,8%) C (16,6%) Ni (15,2%) P (10,6%) Mn (8,3%) As (2,6%) Zr (2,3%) Cd (1,6%) Te (1,5%) Mo (1,3%)
Ridgue AW-E d11-68 6 d / Rocky body
Afstand tot aankomst:
1.288 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0050
Radius:
1.198 km

Oppervlakte druk:
0,69 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,14 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Hot Water

Oppervlakte temperatuur:
559 K
Ridgue AW-E d11-68 7 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
1.365 ls
Geschatte waarde:
177.031 cr

Aarde massas:
1,3912
Radius:
6.711 km

Oppervlakte druk:
223,21 atmosfeer

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
1,26 G

Vulkanisme:
Minor Metallic Magma
Atmosfeer:
Hot thick Carbon dioxide
Terraforming status:
Candidate for terraforming

Oppervlakte temperatuur:
796 K
Ridgue AW-E d11-68 7 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.365 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0003
Radius:
466 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
249 K

Materialen:
Fe (18,4%) S (18,0%) C (15,2%) Ni (13,9%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Zn (5,0%) Cd (1,4%) Te (1,4%) Mo (1,2%)
Ridgue AW-E d11-68 7 b / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.365 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0002
Radius:
440 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
249 K

Materialen:
Fe (19,4%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,7%) P (10,2%) Cr (8,7%) Zn (5,3%) As (2,5%) Cd (1,5%) Te (1,5%) Sn (1,2%)
Ridgue AW-E d11-68 8 / Gas giant with water-based life
Afstand tot aankomst:
1.895 ls
Geschatte waarde:
713 cr

Aarde massas:
84,8270
Radius:
56.187 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
1,09 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
200 K
Ridgue AW-E d11-68 8 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.895 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0005
Radius:
577 km

Zwaartekracht:
0,07 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
198 K

Materialen:
Fe (20,9%) S (20,4%) C (17,1%) Ni (15,8%) P (11,0%) V (5,1%) Se (3,2%) Zr (2,4%) Cd (1,6%) Mo (1,4%) Y (1,3%)
Ridgue AW-E d11-68 8 b / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.896 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0006
Radius:
609 km

Zwaartekracht:
0,07 G

Vulkanisme:
Major Metallic Magma
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
198 K

Materialen:
Fe (19,6%) S (19,2%) C (16,2%) Ni (14,8%) P (10,4%) Mn (8,1%) V (4,8%) As (2,5%) Cd (1,5%) Te (1,5%) Nb (1,3%)
Ridgue AW-E d11-68 8 c / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.896 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0005
Radius:
566 km

Zwaartekracht:
0,07 G

Vulkanisme:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
198 K

Materialen:
Fe (18,3%) S (18,0%) C (15,1%) Ni (13,9%) P (9,7%) Cr (8,2%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Cd (1,4%) Te (1,4%) Nb (1,3%)
Ridgue AW-E d11-68 8 d / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.897 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0019
Radius:
868 km

Zwaartekracht:
0,10 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
197 K

Materialen:
Fe (18,5%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (14,0%) P (9,8%) Cr (8,3%) Mn (7,7%) Zn (5,0%) Nb (1,3%) Y (1,1%) Hg (0,8%)
Ridgue AW-E d11-68 8 e / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.899 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0015
Radius:
810 km

Zwaartekracht:
0,09 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
197 K

Materialen:
Fe (18,4%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (13,9%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Zn (5,0%) Cd (1,4%) Te (1,4%) W (1,0%)
Ridgue AW-E d11-68 8 f / Rocky Ice world (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.901 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0036
Radius:
1.101 km

Zwaartekracht:
0,12 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
174 K

Materialen:
S (18,6%) Fe (18,2%) C (15,7%) Ni (13,7%) P (10,0%) Cr (8,2%) Mn (7,5%) Ge (4,8%) Cd (1,4%) Ru (1,1%) Hg (0,8%)
Ridgue AW-E d11-68 9 / Gas giant with water-based life
Afstand tot aankomst:
2.587 ls
Geschatte waarde:
542 cr

Aarde massas:
5,8589
Radius:
13.395 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
1,33 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
165 K
Ridgue AW-E d11-68 9 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.586 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0003
Radius:
496 km

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
168 K

Materialen:
Fe (19,7%) S (19,3%) C (16,3%) Ni (14,9%) P (10,4%) Mn (8,2%) V (4,8%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Nb (1,4%) Y (1,2%)
Ridgue AW-E d11-68 9 b / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.588 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0003
Radius:
459 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
168 K

Materialen:
Fe (19,7%) S (19,3%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,4%) Mn (8,1%) V (4,8%) Se (3,0%) Mo (1,3%) Sn (1,2%) Y (1,2%)
Ridgue AW-E d11-68 9 c / Rocky body
Afstand tot aankomst:
2.588 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0002
Radius:
409 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
Major Rocky Magma
Atmosfeer:
Sulphur dioxide

Oppervlakte temperatuur:
168 K
Ridgue AW-E d11-68 9 d / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.586 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0002
Radius:
416 km

Oppervlakte druk:
0,00 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
168 K

Materialen:
Fe (19,6%) S (19,2%) C (16,2%) Ni (14,8%) P (10,4%) Mn (8,1%) V (4,8%) As (2,5%) Cd (1,5%) Te (1,5%) Nb (1,3%)
Ridgue AW-E d11-68 9 e / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.586 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0005
Radius:
542 km

Oppervlakte druk:
0,00 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
168 K

Materialen:
Fe (19,0%) S (18,5%) C (15,6%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,6%) Mn (7,9%) Se (2,9%) Cd (1,5%) Mo (1,2%) Po (0,5%)
Ridgue AW-E d11-68 9 f / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.582 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0002
Radius:
410 km

Oppervlakte druk:
0,00 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
168 K

Materialen:
Fe (19,2%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,5%) P (10,1%) Mn (7,9%) Ge (5,6%) V (4,7%) Mo (1,3%) Ru (1,2%) W (1,1%)