2MASS J05352877+0954101 [#2874808607641]

120,00%
2MASS J05352877+0954101 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.208 cr

Sterren masses:
0,4414
Solar radius
0,5990
Leeftijd:
1.290 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
3.405 K
2MASS J05352877+0954101 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
90.472.000.000.000 Mt

Inner radius:
633.460 km
Outer radius:
1.837.300 km
2MASS J05352877+0954101 1 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
278 ls
Geschatte waarde:
16.645 cr

Aarde massas:
3,4310
Radius:
8.685 km

Oppervlakte druk:
5,66 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,85 G

Vulkanisme:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
Thick Nitrogen

Oppervlakte temperatuur:
173 K
2MASS J05352877+0954101 2 / Class II gas giant
Afstand tot aankomst:
543 ls
Geschatte waarde:
29.310 cr

Aarde massas:
602,7489
Radius:
74.395 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
4,43 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
196 K
2MASS J05352877+0954101 3 / Gas giant with water-based life
Afstand tot aankomst:
739 ls
Geschatte waarde:
900 cr

Aarde massas:
553,1226
Radius:
74.037 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
4,10 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
172 K
2MASS J05352877+0954101 4 / Class III gas giant
Afstand tot aankomst:
1.222 ls
Geschatte waarde:
1.019 cr

Aarde massas:
1.364,2229
Radius:
74.656 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
9,96 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
320 K
2MASS J05352877+0954101 A 4 e / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.028 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0043
Radius:
1.427 km

Zwaartekracht:
0,09 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
77 K

Materialen:
S (27,9%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Ge (3,6%) Zn (3,3%) V (3,0%) Mo (0,8%) Sb (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J05352877+0954101 A 4 f / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.028 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0039
Radius:
1.383 km

Zwaartekracht:
0,08 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
77 K

Materialen:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,8%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,4%) Zn (3,3%) V (3,0%) Cd (0,9%) Hg (0,5%) Tc (0,4%)
2MASS J05352877+0954101 5 / Class III gas giant
Afstand tot aankomst:
1.813 ls
Geschatte waarde:
1.043 cr

Aarde massas:
1.603,2737
Radius:
73.459 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
12,09 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
363 K
2MASS J05352877+0954101 6 / Gas giant with water-based life
Afstand tot aankomst:
3.082 ls
Geschatte waarde:
935 cr

Aarde massas:
730,7298
Radius:
74.905 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
5,30 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
158 K
2MASS J05352877+0954101 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.208 cr

Sterren masses:
0,4414
Solar radius
0,5990
Leeftijd:
1.290 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
3.405 K
2MASS J05352877+0954101 A A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
11.623.000.000 Mt

Inner radius:
697.940 km
Outer radius:
1.837.300 km
2MASS J05352877+0954101 A 1 / Gas giant with water-based life
Afstand tot aankomst:
293 ls
Geschatte waarde:
633 cr

Aarde massas:
29,0911
Radius:
41.091 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
0,70 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
151 K
2MASS J05352877+0954101 A 1 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
294 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0015
Radius:
811 km

Zwaartekracht:
0,09 G

Vulkanisme:
Minor Metallic Magma
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
153 K

Materialen:
Fe (19,3%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,6%) P (10,3%) Cr (8,7%) Ge (5,6%) As (2,5%) Cd (1,5%) Sb (1,2%) Sn (1,2%)
2MASS J05352877+0954101 A 2 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
531 ls
Geschatte waarde:
3.340 cr

Aarde massas:
18,7559
Radius:
23.382 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
1,40 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
113 K
2MASS J05352877+0954101 A 2 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
531 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0032
Radius:
1.301 km

Zwaartekracht:
0,08 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
101 K

Materialen:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Hg (0,5%)
Afstand tot aankomst:
531 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0731
Radius:
3.649 km

Oppervlakte druk:
1,70 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,22 G

Vulkanisme:
Minor Ammonia Magma
Atmosfeer:
Argon
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
104 K
2MASS J05352877+0954101 A 3 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
694 ls
Geschatte waarde:
3.659 cr

Aarde massas:
44,6026
Radius:
31.680 km

Zwaartekracht:
1,81 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
102 K
2MASS J05352877+0954101 A 3 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
694 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0116
Radius:
1.981 km

Zwaartekracht:
0,12 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
90 K

Materialen:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) V (3,0%) Zr (1,4%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Mo (0,8%)
2MASS J05352877+0954101 A 3 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
694 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0032
Radius:
1.303 km

Zwaartekracht:
0,08 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
90 K

Materialen:
S (27,8%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Zn (3,3%) Zr (1,4%) Te (0,9%) Mo (0,8%) W (0,7%)
2MASS J05352877+0954101 A 3 c / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
694 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0042
Radius:
1.423 km

Zwaartekracht:
0,09 G

Vulkanisme:
Water Magma
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
89 K

Materialen:
S (27,9%) C (23,5%) P (15,0%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Se (4,4%) Zn (3,4%) Zr (1,4%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Mo (0,8%)
2MASS J05352877+0954101 A 4 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
1.032 ls
Geschatte waarde:
4.685 cr

Aarde massas:
352,9597
Radius:
72.229 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
2,75 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
127 K
2MASS J05352877+0954101 A 4 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.030 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0010
Radius:
889 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
85 K

Materialen:
S (27,8%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) As (1,6%) Nb (0,8%) Hg (0,5%) Tc (0,4%)
2MASS J05352877+0954101 A 4 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.034 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0013
Radius:
960 km

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
82 K

Materialen:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,6%) As (1,6%) Nb (0,8%) Y (0,7%) W (0,7%)
2MASS J05352877+0954101 A 4 c / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.027 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0017
Radius:
1.059 km

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
Minor Methane Magma
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
80 K

Materialen:
S (27,2%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) V (3,0%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J05352877+0954101 A 4 d / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.022 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0040
Radius:
1.390 km

Zwaartekracht:
0,08 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
79 K

Materialen:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,2%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Po (0,3%)
2MASS J05352877+0954101 A 4 g / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.048 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0040
Radius:
1.395 km

Zwaartekracht:
0,08 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
76 K

Materialen:
S (27,5%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,3%) Zr (1,4%) Mo (0,8%) Sn (0,7%) Tc (0,4%)
2MASS J05352877+0954101 A 5 / Gas giant with water-based life
Afstand tot aankomst:
1.285 ls
Geschatte waarde:
966 cr

Aarde massas:
926,2446
Radius:
75.868 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
6,55 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
226 K
2MASS J05352877+0954101 A 5 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.287 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0081
Radius:
1.759 km

Zwaartekracht:
0,11 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
87 K

Materialen:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Tc (0,4%)
2MASS J05352877+0954101 A 5 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.285 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0156
Radius:
2.182 km

Zwaartekracht:
0,13 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
82 K

Materialen:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,3%) V (3,0%) Sb (0,7%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J05352877+0954101 A 5 c / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.286 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0133
Radius:
2.073 km

Zwaartekracht:
0,13 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
79 K

Materialen:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (11,8%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) V (2,9%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J05352877+0954101 A 5 d / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.285 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0110
Radius:
1.949 km

Zwaartekracht:
0,12 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
77 K

Materialen:
S (27,8%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Ge (3,6%) Zn (3,3%) V (3,0%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)
2MASS J05352877+0954101 A 6 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
1.766 ls
Geschatte waarde:
4.897 cr

Aarde massas:
494,9952
Radius:
75.032 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
3,58 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
133 K
2MASS J05352877+0954101 A 6 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.765 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0083
Radius:
1.778 km

Zwaartekracht:
0,11 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
73 K

Materialen:
S (27,4%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) V (3,0%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Po (0,3%)
Afstand tot aankomst:
1.760 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0077
Radius:
1.731 km

Oppervlakte druk:
0,52 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,10 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Methane
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
115 K
Afstand tot aankomst:
1.761 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0084
Radius:
1.786 km

Oppervlakte druk:
0,55 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,11 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Methane
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
114 K
Afstand tot aankomst:
1.772 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0068
Radius:
1.665 km

Oppervlakte druk:
0,48 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,10 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Methane
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
111 K
Afstand tot aankomst:
1.753 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0100
Radius:
1.884 km

Oppervlakte druk:
0,62 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,11 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Methane
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
113 K
Afstand tot aankomst:
1.753 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0002
Radius:
571 km

Oppervlakte druk:
1,05 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,03 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Methane
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
120 K
2MASS J05352877+0954101 A 6 f / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.779 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0070
Radius:
1.675 km

Zwaartekracht:
0,10 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
61 K

Materialen:
S (26,9%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Nb (0,8%) Sn (0,7%) Tc (0,4%)
Afstand tot aankomst:
2.239 ls
Geschatte waarde:
654 cr

Aarde massas:
39,2871
Radius:
20.224 km

Oppervlakte druk:
7,93 atmosfeer

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
3,91 G

Vulkanisme:
Water Geysers
Atmosfeer:
Thick Helium
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
55 K
Afstand tot aankomst:
2.188 ls
Geschatte waarde:
580 cr

Aarde massas:
12,1342
Radius:
15.714 km

Oppervlakte druk:
2,07 atmosfeer

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
2,00 G

Vulkanisme:
Water Geysers
Atmosfeer:
Helium
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
53 K
Afstand tot aankomst:
3.267 ls
Geschatte waarde:
577 cr

Aarde massas:
11,6416
Radius:
15.425 km

Oppervlakte druk:
2,06 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,99 G

Vulkanisme:
Water Geysers
Atmosfeer:
Helium
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
45 K
2MASS J05352877+0954101 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
197.610 ls
Geschatte waarde:
1.206 cr

Sterren masses:
0,3438
Solar radius
0,4970
Leeftijd:
1.290 miljoen jaar
Helderheid:
Va

Oppervlakte temperatuur:
2.764 K