2MASS J21534087+4715422 [#18225290224977]

100,00%
2MASS J21534087+4715422 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.208 cr

Sterren masses:
0,4414
Solar radius
0,5954
Leeftijd:
1.142 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
3.408 K
2MASS J21534087+4715422 A A Belt
Class:
Rocky

Mass:
92.897.000.000.000 Mt

Inner radius:
638.280 km
Outer radius:
1.837.300 km
2MASS J21534087+4715422 A 1 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
481 ls
Geschatte waarde:
14.346 cr

Aarde massas:
0,4671
Radius:
4.824 km

Oppervlakte druk:
1,71 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,82 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Nitrogen
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
128 K
2MASS J21534087+4715422 A 2 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
650 ls
Geschatte waarde:
15.048 cr

Aarde massas:
0,9378
Radius:
5.914 km

Oppervlakte druk:
1,08 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,09 G

Vulkanisme:
Major Rocky Magma
Atmosfeer:
Nitrogen
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
110 K
2MASS J21534087+4715422 A 3 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
895 ls
Geschatte waarde:
14.515 cr

Aarde massas:
0,5577
Radius:
5.093 km

Oppervlakte druk:
6,87 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,87 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thick Methane
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
192 K
2MASS J21534087+4715422 A 4 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
1.199 ls
Geschatte waarde:
14.458 cr

Aarde massas:
0,5258
Radius:
5.002 km

Oppervlakte druk:
6,56 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,85 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thick Methane
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
166 K
2MASS J21534087+4715422 A 5 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
1.500 ls
Geschatte waarde:
14.048 cr

Aarde massas:
0,3364
Radius:
4.359 km

Oppervlakte druk:
4,66 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,72 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Methane-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
142 K
Afstand tot aankomst:
2.028 ls
Geschatte waarde:
512 cr

Aarde massas:
3,0609
Radius:
10.687 km

Oppervlakte druk:
0,59 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,09 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
Helium
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
52 K
Afstand tot aankomst:
2.905 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
2,0806
Radius:
9.570 km

Oppervlakte druk:
0,40 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,92 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
Helium
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
44 K
2MASS J21534087+4715422 A 8 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
5.009 ls
Geschatte waarde:
2.921 cr

Aarde massas:
4,4747
Radius:
14.181 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
0,91 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
36 K
2MASS J21534087+4715422 B / L (Brown dwarf) Star
Afstand tot aankomst:
416.095 ls
Geschatte waarde:
1.203 cr

Sterren masses:
0,1758
Solar radius
0,3210
Leeftijd:
1.142 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
1.844 K
2MASS J21534087+4715422 B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
1.249.000 Mt

Inner radius:
429.450 km
Outer radius:
1.351.700 km
2MASS J21534087+4715422 B 1 / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
416.081 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0002
Radius:
524 km

Zwaartekracht:
0,04 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
241 K

Materialen:
S (22,0%) C (18,5%) Fe (15,5%) P (11,9%) Ni (11,7%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) Zn (4,2%) Cd (1,2%) W (0,9%) Te (0,8%)
2MASS J21534087+4715422 B 2 / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
416.094 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0113
Radius:
1.869 km

Zwaartekracht:
0,13 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
185 K

Materialen:
S (22,6%) C (19,0%) Fe (15,9%) P (12,2%) Ni (12,0%) Cr (7,1%) Mn (6,6%) As (1,5%) Nb (1,1%) Mo (1,0%) Ru (1,0%)
Afstand tot aankomst:
416.057 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,1931
Radius:
4.676 km

Oppervlakte druk:
147,65 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,36 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thick Argon-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
173 K
Afstand tot aankomst:
416.057 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0098
Radius:
1.782 km

Oppervlakte druk:
430,15 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,13 G

Vulkanisme:
Major Water Magma
Atmosfeer:
Hot thick Carbon dioxide
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
521 K
Afstand tot aankomst:
416.170 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,1918
Radius:
4.666 km

Oppervlakte druk:
316,95 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,36 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thick Nitrogen
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
135 K
Afstand tot aankomst:
416.169 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,1394
Radius:
4.217 km

Oppervlakte druk:
168,78 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,32 G

Vulkanisme:
Minor Methane Magma
Atmosfeer:
Thick Nitrogen
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
129 K
Afstand tot aankomst:
416.073 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
1,0225
Radius:
7.827 km

Oppervlakte druk:
2.157,16 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,68 G

Vulkanisme:
Water Geysers
Atmosfeer:
Thick Methane-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
328 K
Afstand tot aankomst:
416.203 ls
Geschatte waarde:
519 cr

Aarde massas:
3,6025
Radius:
11.284 km

Oppervlakte druk:
0,71 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,15 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
Helium
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
64 K
Afstand tot aankomst:
416.204 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
2,0369
Radius:
9.594 km

Oppervlakte druk:
0,41 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,90 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
Helium
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
63 K
Afstand tot aankomst:
416.411 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
1,9391
Radius:
9.457 km

Oppervlakte druk:
0,37 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,88 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
Neon-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
54 K
2MASS J21534087+4715422 B 11 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
416.793 ls
Geschatte waarde:
3.948 cr

Aarde massas:
87,5714
Radius:
55.857 km

Zwaartekracht:
1,14 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
47 K
2MASS J21534087+4715422 B 11 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
416.793 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0024
Radius:
1.173 km

Zwaartekracht:
0,07 G

Vulkanisme:
Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
37 K

Materialen:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Cr (5,7%) Zn (3,4%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Hg (0,6%) Po (0,3%)
2MASS J21534087+4715422 B 11 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
416.793 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0015
Radius:
1.008 km

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
37 K

Materialen:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Ge (3,4%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Ru (0,7%)
2MASS J21534087+4715422 B 11 c / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
416.797 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0016
Radius:
1.022 km

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
36 K

Materialen:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Mn (5,2%) Zn (3,4%) As (1,6%) Cd (1,0%) Sb (0,8%) W (0,7%)
2MASS J21534087+4715422 B 11 d / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
416.795 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0005
Radius:
712 km

Zwaartekracht:
0,04 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
36 K

Materialen:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,4%) Ni (9,3%) Cr (5,6%) Se (4,3%) As (1,6%) Mo (0,8%) Sb (0,8%) Sn (0,7%)
2MASS J21534087+4715422 B 11 e / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
416.801 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0009
Radius:
840 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
36 K

Materialen:
S (26,8%) C (22,6%) P (14,4%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) V (3,0%) Nb (0,8%) Ru (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J21534087+4715422 B 12 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
416.117 ls
Geschatte waarde:
3.591 cr

Aarde massas:
37,5437
Radius:
46.411 km

Zwaartekracht:
0,71 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
35 K
2MASS J21534087+4715422 B 12 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
416.117 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0001
Radius:
453 km

Zwaartekracht:
0,03 G

Vulkanisme:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
30 K

Materialen:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J21534087+4715422 B 12 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
416.115 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0002
Radius:
513 km

Zwaartekracht:
0,03 G

Vulkanisme:
Minor Methane Magma
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
30 K

Materialen:
S (26,2%) C (22,0%) P (14,1%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J21534087+4715422 B 12 c / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
416.114 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0008
Radius:
819 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
30 K

Materialen:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Zn (3,4%) V (3,0%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J21534087+4715422 B 12 d / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
416.112 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0011
Radius:
903 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
30 K

Materialen:
S (27,9%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,8%) Ni (9,7%) Mn (5,3%) As (1,6%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Te (1,0%) Sn (0,8%)
2MASS J21534087+4715422 B 13 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
414.944 ls
Geschatte waarde:
3.750 cr

Aarde massas:
55,7596
Radius:
49.232 km

Zwaartekracht:
0,94 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
33 K
2MASS J21534087+4715422 B 13 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
414.943 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0009
Radius:
843 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
Major Water Magma
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
27 K

Materialen:
S (26,2%) C (22,0%) P (14,1%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Mo (0,8%)
2MASS J21534087+4715422 B 13 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
414.944 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0014
Radius:
995 km

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
27 K

Materialen:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) V (3,0%) Nb (0,8%) Ru (0,8%) Sn (0,7%)
2MASS J21534087+4715422 B 13 c / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
414.944 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0008
Radius:
814 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
27 K

Materialen:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Te (0,9%) Nb (0,8%) W (0,7%)
2MASS J21534087+4715422 B 13 d / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
414.946 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0007
Radius:
789 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
26 K

Materialen:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) V (3,0%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J21534087+4715422 B 13 e / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
414.939 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0007
Radius:
794 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
26 K

Materialen:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Mn (5,1%) As (1,6%) Cd (1,0%) Ru (0,8%) Sn (0,7%)
2MASS J21534087+4715422 B 13 f / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
414.939 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0010
Radius:
872 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
26 K

Materialen:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Te (0,9%) Mo (0,8%) W (0,7%)
2MASS J21534087+4715422 B 13 g / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
414.937 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0010
Radius:
881 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
26 K

Materialen:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Mn (5,1%) Zr (1,4%) Nb (0,8%) Ru (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J21534087+4715422 B 14 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
416.916 ls
Geschatte waarde:
3.180 cr

Aarde massas:
11,3770
Radius:
19.113 km

Zwaartekracht:
1,27 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
26 K
2MASS J21534087+4715422 B 14 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
416.918 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0005
Radius:
699 km

Zwaartekracht:
0,04 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
23 K

Materialen:
S (26,7%) C (22,4%) P (14,4%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J21534087+4715422 B 14 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
416.914 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0003
Radius:
608 km

Zwaartekracht:
0,04 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
23 K

Materialen:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Se (4,3%) Ge (3,6%) Zr (1,5%) Te (0,9%) Nb (0,9%) Mo (0,8%)
2MASS J21534087+4715422 B 14 c / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
416.916 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0002
Radius:
494 km

Zwaartekracht:
0,03 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
23 K

Materialen:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Hg (0,5%)
2MASS J21534087+4715422 B 14 d / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
416.921 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0002
Radius:
528 km

Zwaartekracht:
0,03 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
23 K

Materialen:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) V (3,0%) Cd (0,9%) Y (0,7%) Sn (0,7%)