2MASS J05351253+0955195 [#77641867666281]

100,00%
2MASS J05351253+0955195 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.208 cr

Sterren masses:
0,4258
Solar radius
0,5872
Leeftijd:
2.632 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
3.324 K
2MASS J05351253+0955195 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
42.887.000 Mt

Inner radius:
631.570 km
Outer radius:
1.815.400 km
2MASS J05351253+0955195 1 / High metal content world (Landable)
Afstand tot aankomst:
10 ls
Geschatte waarde:
10.961 cr

Aarde massas:
0,0008
Radius:
610 km

Zwaartekracht:
0,09 G

Vulkanisme:
Major Rocky Magma
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
769 K

Materialen:
Fe (21,0%) Ni (15,9%) S (14,9%) C (12,5%) Cr (9,5%) Mn (8,7%) P (8,0%) V (5,2%) Cd (1,6%) Nb (1,4%) Y (1,3%)
2MASS J05351253+0955195 2 / High metal content world (Landable)
Afstand tot aankomst:
27 ls
Geschatte waarde:
11.970 cr

Aarde massas:
0,0137
Radius:
1.565 km

Zwaartekracht:
0,23 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
475 K

Materialen:
Fe (22,4%) Ni (17,0%) S (15,9%) C (13,4%) Cr (10,1%) P (8,6%) Zn (6,1%) Zr (2,6%) Nb (1,5%) Sn (1,5%) Sb (1,0%)
2MASS J05351253+0955195 3 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
50 ls
Geschatte waarde:
14.326 cr

Aarde massas:
0,4575
Radius:
4.792 km

Oppervlakte druk:
1,69 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,81 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Hot Sulphur dioxide

Oppervlakte temperatuur:
573 K
2MASS J05351253+0955195 4 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
72 ls
Geschatte waarde:
15.538 cr

Aarde massas:
1,4494
Radius:
6.787 km

Oppervlakte druk:
231,84 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,28 G

Vulkanisme:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
Hot thick Carbon dioxide

Oppervlakte temperatuur:
926 K
2MASS J05351253+0955195 5 / Rocky Ice world
Afstand tot aankomst:
177 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
1,0194
Radius:
7.055 km

Oppervlakte druk:
1.495,71 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,83 G

Vulkanisme:
Minor Rocky Magma
Atmosfeer:
Thick Argon-rich

Oppervlakte temperatuur:
243 K
2MASS J05351253+0955195 6 / Rocky Ice world
Afstand tot aankomst:
230 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
1,5047
Radius:
7.918 km

Oppervlakte druk:
556,75 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,98 G

Vulkanisme:
Major Rocky Magma
Atmosfeer:
Thick Argon-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
203 K
2MASS J05351253+0955195 7 / Rocky Ice world
Afstand tot aankomst:
343 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
1,6568
Radius:
8.145 km

Oppervlakte druk:
5.156,56 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,02 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Hot thick Ammonia-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
557 K
2MASS J05351253+0955195 8 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
1.134 ls
Geschatte waarde:
3.943 cr

Aarde massas:
86,5221
Radius:
57.127 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
1,08 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
79 K
Afstand tot aankomst:
1.135 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0002
Radius:
501 km

Oppervlakte druk:
4,12 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,03 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
Methane
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
151 K
Afstand tot aankomst:
1.134 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0002
Radius:
502 km

Oppervlakte druk:
3,54 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,03 G

Vulkanisme:
Minor Ammonia Magma
Atmosfeer:
Methane
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
147 K
Afstand tot aankomst:
1.138 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0017
Radius:
1.059 km

Oppervlakte druk:
0,19 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Methane
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
104 K
Afstand tot aankomst:
1.136 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0013
Radius:
973 km

Oppervlakte druk:
0,16 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Methane
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
102 K
2MASS J05351253+0955195 8 e / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.138 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0006
Radius:
740 km

Oppervlakte druk:
0,09 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,04 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thin Methane
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
96 K

Materialen:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Ge (3,6%) Zn (3,4%) V (3,1%) Mo (0,8%) Sb (0,8%) Hg (0,5%)
Afstand tot aankomst:
1.143 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0007
Radius:
778 km

Oppervlakte druk:
0,10 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Methane
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
97 K
2MASS J05351253+0955195 9 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
1.532 ls
Geschatte waarde:
3.986 cr

Aarde massas:
94,9926
Radius:
59.318 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
1,10 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
70 K
2MASS J05351253+0955195 9 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.532 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0006
Radius:
736 km

Zwaartekracht:
0,04 G

Vulkanisme:
Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
57 K

Materialen:
S (28,0%) C (23,5%) P (15,1%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Se (4,4%) Ge (3,6%) Zr (1,5%) Mo (0,8%) W (0,7%) Tc (0,5%)
2MASS J05351253+0955195 9 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.535 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0006
Radius:
748 km

Zwaartekracht:
0,04 G

Vulkanisme:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
57 K

Materialen:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) V (3,0%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Sn (0,7%)
2MASS J05351253+0955195 9 c / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.532 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0012
Radius:
946 km

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
57 K

Materialen:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J05351253+0955195 9 d / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.530 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0028
Radius:
1.233 km

Oppervlakte druk:
0,00 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,07 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thin Argon
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
56 K

Materialen:
S (26,2%) C (22,0%) P (14,1%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Te (0,9%) W (0,7%)
2MASS J05351253+0955195 9 e / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.536 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0016
Radius:
1.029 km

Oppervlakte druk:
0,00 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,06 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thin Argon
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
56 K

Materialen:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Ru (0,8%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J05351253+0955195 9 f / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.532 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0035
Radius:
1.332 km

Oppervlakte druk:
0,00 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,08 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thin Argon
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
56 K

Materialen:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Zn (3,4%) V (3,0%) Mo (0,8%) Ru (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J05351253+0955195 9 f a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
1.532 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0002
Radius:
537 km

Zwaartekracht:
0,03 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
56 K

Materialen:
S (31,2%) C (26,2%) P (16,8%) Fe (9,6%) Ni (7,3%) Ge (3,2%) Zn (2,6%) Zr (1,1%) Cd (0,8%) Ru (0,6%) W (0,5%)
2MASS J05351253+0955195 10 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
2.226 ls
Geschatte waarde:
3.207 cr

Aarde massas:
12,4116
Radius:
26.956 km

Zwaartekracht:
0,69 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
51 K
2MASS J05351253+0955195 10 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.226 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0006
Radius:
756 km

Zwaartekracht:
0,04 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
46 K

Materialen:
S (26,8%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) V (3,0%) Cd (0,9%) Sn (0,7%) Y (0,7%)
2MASS J05351253+0955195 10 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.227 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0006
Radius:
743 km

Zwaartekracht:
0,04 G

Vulkanisme:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
46 K

Materialen:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Mn (5,0%) Zr (1,4%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)
2MASS J05351253+0955195 10 c / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.225 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0005
Radius:
695 km

Zwaartekracht:
0,04 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
46 K

Materialen:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,1%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Sb (0,7%)
2MASS J05351253+0955195 10 d / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.227 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0008
Radius:
820 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
46 K

Materialen:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Se (4,3%) Zr (1,4%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Sn (0,7%)
2MASS J05351253+0955195 10 e / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.222 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0004
Radius:
660 km

Zwaartekracht:
0,04 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
46 K

Materialen:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Sb (0,7%)
2MASS J05351253+0955195 10 f / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.226 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0008
Radius:
808 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
46 K

Materialen:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Se (4,3%) As (1,6%) Cd (1,0%) Sn (0,7%) Y (0,7%)