2MASS J05344892-0531315 [#18270655357961]

100,00%
2MASS J05344892-0531315 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.206 cr

Sterren masses:
0,3477
Solar radius
0,5258
Leeftijd:
8.376 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
2.993 K
2MASS J05344892-0531315 A A Belt
Class:
Metallic

Mass:
78.495.000.000.000 Mt

Inner radius:
616.790 km
Outer radius:
1.696.800 km
2MASS J05344892-0531315 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
4.908 ls
Geschatte waarde:
1.203 cr

Sterren masses:
0,1680
Solar radius
0,3545
Leeftijd:
8.376 miljoen jaar
Helderheid:
VI

Oppervlakte temperatuur:
2.028 K
2MASS J05344892-0531315 B 1 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
4.836 ls
Geschatte waarde:
14.041 cr

Aarde massas:
0,3337
Radius:
4.340 km

Oppervlakte druk:
2,82 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,72 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Carbon dioxide-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
282 K
2MASS J05344892-0531315 B 1 a / Rocky body (Landable)
Afstand tot aankomst:
4.836 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0143
Radius:
1.667 km

Zwaartekracht:
0,21 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
172 K

Materialen:
Fe (19,8%) S (17,6%) Ni (15,0%) C (14,8%) P (9,5%) Cr (8,9%) Mn (8,2%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Sb (1,1%)
2MASS J05344892-0531315 B 2 / Rocky Ice world
Afstand tot aankomst:
4.888 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,2141
Radius:
4.121 km

Oppervlakte druk:
325,38 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,51 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thick Argon-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
156 K
Afstand tot aankomst:
4.942 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,6090
Radius:
6.669 km

Oppervlakte druk:
1.168,21 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,56 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thick Nitrogen
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
129 K
2MASS J05344892-0531315 B 3 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
4.943 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0287
Radius:
2.694 km

Zwaartekracht:
0,16 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
90 K

Materialen:
S (27,3%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Zr (1,4%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Sb (0,7%)
2MASS J05344892-0531315 B 4 / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
4.564 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,2422
Radius:
5.023 km

Oppervlakte druk:
0,03 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,39 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thin Neon-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
79 K

Materialen:
S (23,2%) C (19,5%) Fe (16,2%) P (12,5%) Ni (12,2%) Mn (6,7%) V (4,0%) Se (3,6%) W (0,9%) Hg (0,7%) Po (0,5%)
2MASS J05344892-0531315 B 5 / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
4.563 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,1996
Radius:
4.726 km

Oppervlakte druk:
0,02 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,36 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thin Neon-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
79 K

Materialen:
S (22,3%) C (18,8%) Fe (15,6%) P (12,0%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) Ge (3,3%) Cd (1,2%) Nb (1,1%) Tc (0,6%)
2MASS J05344892-0531315 C / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
185.699 ls
Geschatte waarde:
1.206 cr

Sterren masses:
0,3438
Solar radius
0,4728
Leeftijd:
8.376 miljoen jaar
Helderheid:
Va

Oppervlakte temperatuur:
2.717 K
2MASS J05344892-0531315 C 1 / Rocky Ice world
Afstand tot aankomst:
184.995 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
1,2444
Radius:
7.627 km

Oppervlakte druk:
0,22 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,87 G

Vulkanisme:
Water Geysers
Atmosfeer:
Neon-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
49 K
Afstand tot aankomst:
186.634 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
1,0852
Radius:
7.969 km

Oppervlakte druk:
0,23 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,70 G

Vulkanisme:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfeer:
Neon-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
42 K
Afstand tot aankomst:
184.605 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,8113
Radius:
7.300 km

Oppervlakte druk:
0,18 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,62 G

Vulkanisme:
Major Water Magma
Atmosfeer:
Neon-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
39 K
2MASS J05344892-0531315 C 4 / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
186.352 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,6098
Radius:
6.692 km

Oppervlakte druk:
0,02 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,55 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thin Neon-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
34 K

Materialen:
S (22,0%) C (18,5%) Fe (15,4%) P (11,9%) Ni (11,6%) Cr (6,9%) Mn (6,3%) Zn (4,2%) Cd (1,2%) Nb (1,1%) Y (0,9%)
Afstand tot aankomst:
180.961 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
1,4942
Radius:
8.723 km

Oppervlakte druk:
0,31 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,80 G

Vulkanisme:
Water Geysers
Atmosfeer:
Helium
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
27 K
2MASS J05344892-0531315 C 5 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
180.974 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,1075
Radius:
4.126 km

Oppervlakte druk:
0,00 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,26 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
27 K

Materialen:
S (27,3%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Zn (3,3%) Ge (3,2%) Te (0,8%) Nb (0,8%) Sn (0,7%)
Afstand tot aankomst:
184.338 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,5566
Radius:
6.507 km

Oppervlakte druk:
0,13 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,53 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Neon-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
23 K