Ross 42 [#11666070709657]

100,00%
Ross 42 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.205 cr

Sterren masses:
0,2852
Solar radius
0,4701
Leeftijd:
10.090 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
2.644 K
Ross 42 A A Belt
Class:
Rocky

Mass:
54.680.000.000.000 Mt

Inner radius:
493.900 km
Outer radius:
1.588.300 km
Ross 42 A 1 / High metal content world (Landable)
Afstand tot aankomst:
9 ls
Geschatte waarde:
12.117 cr

Aarde massas:
0,0186
Radius:
1.730 km

Zwaartekracht:
0,25 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
490 K

Materialen:
Fe (21,8%) Ni (16,5%) S (15,5%) C (13,0%) Cr (9,8%) Mn (9,0%) P (8,3%) Se (2,4%) Sn (1,4%) W (1,2%) Te (1,2%)
Ross 42 A 2 / High metal content world (Landable)
Afstand tot aankomst:
12 ls
Geschatte waarde:
12.293 cr

Aarde massas:
0,0263
Radius:
1.936 km

Zwaartekracht:
0,29 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
428 K

Materialen:
Fe (22,0%) Ni (16,7%) S (15,6%) C (13,2%) Cr (9,9%) P (8,4%) V (5,4%) Ge (4,6%) Cd (1,7%) Nb (1,5%) Sb (1,0%)
Ross 42 A 3 / High metal content world (Landable)
Afstand tot aankomst:
29 ls
Geschatte waarde:
11.776 cr

Aarde massas:
0,0088
Radius:
1.357 km

Zwaartekracht:
0,20 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
295 K

Materialen:
Fe (21,9%) Ni (16,6%) S (15,6%) C (13,1%) Cr (9,9%) P (8,4%) Zn (6,0%) V (5,4%) Cd (1,7%) Hg (1,0%) Po (0,6%)
Ross 42 A 4 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
37 ls
Geschatte waarde:
12.037 cr

Aarde massas:
0,0158
Radius:
1.636 km

Oppervlakte druk:
1,44 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,24 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Hot Water

Oppervlakte temperatuur:
597 K
Ross 42 A 4 a / Rocky body
Afstand tot aankomst:
37 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0007
Radius:
620 km

Oppervlakte druk:
18,21 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,08 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Hot thick Water

Oppervlakte temperatuur:
814 K
Ross 42 A 5 / High metal content world (Landable)
Afstand tot aankomst:
51 ls
Geschatte waarde:
11.618 cr

Aarde massas:
0,0060
Radius:
1.195 km

Zwaartekracht:
0,17 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
234 K

Materialen:
Fe (21,0%) Ni (15,8%) S (14,9%) C (12,5%) Cr (9,4%) Mn (8,7%) P (8,0%) Zn (5,7%) Nb (1,4%) Sn (1,4%) Y (1,3%)
Ross 42 AB 1 / Class II gas giant
Afstand tot aankomst:
843 ls
Geschatte waarde:
30.616 cr

Aarde massas:
831,4667
Radius:
77.641 km

Reserve niveau:
Standaard

Zwaartekracht:
5,61 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
183 K
Ross 42 AB 1 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
843 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0383
Radius:
2.923 km

Oppervlakte druk:
0,00 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,18 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
75 K

Materialen:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) Zn (3,4%) Zr (1,4%) Cd (1,0%) Sn (0,7%) Y (0,7%)
Ross 42 AB 1 b / Icy body
Afstand tot aankomst:
844 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0282
Radius:
2.646 km

Oppervlakte druk:
138,03 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,16 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
Thick Carbon dioxide-rich

Oppervlakte temperatuur:
259 K
Ross 42 AB 1 c / Icy body
Afstand tot aankomst:
843 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0197
Radius:
2.355 km

Oppervlakte druk:
101,61 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,14 G

Vulkanisme:
Major Water Magma
Atmosfeer:
Thick Carbon dioxide-rich

Oppervlakte temperatuur:
229 K
Ross 42 AB 1 d / Icy body
Afstand tot aankomst:
843 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0249
Radius:
2.543 km

Oppervlakte druk:
86,73 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,16 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thick Methane

Oppervlakte temperatuur:
215 K
Ross 42 AB 1 e / Icy body
Afstand tot aankomst:
843 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0653
Radius:
3.474 km

Oppervlakte druk:
0,04 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,22 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
Thin Nitrogen

Oppervlakte temperatuur:
63 K
Ross 42 B / L (Brown dwarf) Star
Afstand tot aankomst:
286 ls
Geschatte waarde:
1.202 cr

Sterren masses:
0,1133
Solar radius
0,2683
Leeftijd:
10.090 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
1.458 K
Ross 42 C / L (Brown dwarf) Star
Afstand tot aankomst:
17.452 ls
Geschatte waarde:
1.203 cr

Sterren masses:
0,1523
Solar radius
0,3250
Leeftijd:
10.090 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
1.720 K
Ross 42 C 1 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
17.451 ls
Geschatte waarde:
15.870 cr

Aarde massas:
1,9063
Radius:
7.358 km

Oppervlakte druk:
64,14 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,43 G

Vulkanisme:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
Hot thick Carbon dioxide

Oppervlakte temperatuur:
1.837 K
Ross 42 D / T (Brown dwarf) Star
Afstand tot aankomst:
17.440 ls
Geschatte waarde:
1.201 cr

Sterren masses:
0,0703
Solar radius
0,1955
Leeftijd:
10.090 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
1.102 K