Statistiken > Himmelskörper > Planeten (184.333.644)

Rekorde > Metal-rich body

2.804.973 (1,522%)

Entdeckt durch
Rekorde > High metal content world

44.205.985 (23,982%)

Entdeckt durch
Rekorde > Rocky body

29.696.610 (16,110%)

Entdeckt durch
Rekorde > Rocky Ice world

6.475.482 (3,513%)

Entdeckt durch
Rekorde > Icy body

79.248.541 (42,992%)

Entdeckt durch
Rekorde > Earth-like world

268.382 (0,146%)

Entdeckt durch
Rekorde > Water world

3.132.585 (1,699%)

Entdeckt durch
Rekorde > Water giant

143.564 (0,078%)

Entdeckt durch
Rekorde > Ammonia world

391.848 (0,213%)

Entdeckt durch
Rekorde > Gas giant with water-based life

1.821.161 (0,988%)

Entdeckt durch
Rekorde > Gas giant with ammonia-based life

989.231 (0,537%)

Entdeckt durch
Rekorde > Class I gas giant

8.356.550 (4,533%)

Entdeckt durch
Rekorde > Class II gas giant

1.814.658 (0,984%)

Entdeckt durch
Rekorde > Class III gas giant

4.150.565 (2,252%)

Entdeckt durch
Rekorde > Class IV gas giant

679.804 (0,369%)

Entdeckt durch
Rekorde > Class V gas giant

88.143 (0,048%)

Entdeckt durch
Rekorde > Helium-rich gas giant

65.546 (0,036%)

Entdeckt durch
Rekorde > Helium gas giant

16 (0,000%)

Entdeckt durch