2MASS J02325523+6138569 [#12497453557]

100,00%
2MASS J02325523+6138569 / B (Blue-White) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.401 Cr

Sonnenmassen:
11,0859
Sonnenradien:
4,5201
Alter:
476 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
25.436 K
2MASS J02325523+6138569 A Belt
Class:
Metallic

Mass:
6.391.800.000.000.000 Mt

Inner radius:
109.330.000 km
Outer radius:
173.550.000 km
2MASS J02325523+6138569 1 / T (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
919 Ls
Geschätzter Wert:
1.201 Cr

Sonnenmassen:
0,0391
Sonnenradien:
0,1213
Alter:
476 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
715 K
2MASS J02325523+6138569 2 / L (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.684 Ls
Geschätzter Wert:
1.202 Cr

Sonnenmassen:
0,1250
Sonnenradien:
0,2863
Alter:
476 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
1.699 K
2MASS J02325523+6138569 2 a / Class V gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.670 Ls
Geschätzter Wert:
1.118 Cr

Erdmassen:
2.590,1433
Radius:
71.018 km

Anziehungskraft:
20,89 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.907 K
2MASS J02325523+6138569 3 / L (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.112 Ls
Geschätzter Wert:
1.203 Cr

Sonnenmassen:
0,1445
Sonnenradien:
0,3089
Alter:
476 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
1.779 K
2MASS J02325523+6138569 3 a / Class V gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.057 Ls
Geschätzter Wert:
1.156 Cr

Erdmassen:
3.252,9961
Radius:
67.523 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
29,02 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.965 K
2MASS J02325523+6138569 3 a a / Metal-rich body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.056 Ls
Geschätzter Wert:
23.234 Cr

Erdmassen:
0,0000
Radius:
149 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.415 K

Materialien:
Fe (37,5%) Ni (28,3%) Mn (15,5%) Zn (10,2%) Cd (2,9%) Nb (2,6%) As (1,8%) Tc (1,3%)
2MASS J02325523+6138569 3 a b / Metal-rich body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.059 Ls
Geschätzter Wert:
23.491 Cr

Erdmassen:
0,0001
Radius:
198 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.393 K

Materialien:
Fe (40,7%) Ni (30,8%) Mn (16,8%) Cd (3,2%) Se (2,9%) W (2,2%) As (1,9%) Sb (1,5%)
2MASS J02325523+6138569 3 a c / Metal-rich body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.053 Ls
Geschätzter Wert:
23.392 Cr

Erdmassen:
0,0000
Radius:
178 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
Rocky Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.375 K

Materialien:
Fe (33,3%) Ni (25,2%) Cr (15,0%) Mn (13,8%) V (8,2%) W (1,8%) Hg (1,5%) Tc (1,2%)
2MASS J02325523+6138569 4 / L (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.799 Ls
Geschätzter Wert:
1.202 Cr

Sonnenmassen:
0,1367
Sonnenradien:
0,2716
Alter:
476 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
1.770 K
2MASS J02325523+6138569 4 a / Metal-rich body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.806 Ls
Geschätzter Wert:
27.361 Cr

Erdmassen:
0,0188
Radius:
1.400 km

Anziehungskraft:
0,39 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.274 K

Materialien:
Fe (36,4%) Ni (27,5%) Cr (16,4%) V (8,9%) Zr (4,2%) Cd (2,8%) Nb (2,5%) Sb (1,4%)
2MASS J02325523+6138569 4 a a / Metal-rich body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.806 Ls
Geschätzter Wert:
24.080 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
324 km

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.274 K

Materialien:
Fe (39,6%) Ni (30,0%) Zn (10,8%) V (9,7%) Cd (3,1%) Mo (2,6%) Ru (2,5%) Ge (1,9%)
2MASS J02325523+6138569 4 b / Metal-rich body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.817 Ls
Geschätzter Wert:
26.457 Cr

Erdmassen:
0,0078
Radius:
1.049 km

Anziehungskraft:
0,29 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.175 K

Materialien:
Fe (32,4%) Ni (24,5%) Cr (14,6%) Mn (13,4%) Zn (8,8%) Nb (2,2%) Sn (2,2%) Y (1,9%)
2MASS J02325523+6138569 4 c / Metal-rich body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.772 Ls
Geschätzter Wert:
26.620 Cr

Erdmassen:
0,0092
Radius:
1.109 km

Anziehungskraft:
0,30 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.150 K

Materialien:
Fe (37,7%) Ni (28,5%) Mn (15,6%) Zn (10,3%) Nb (2,6%) Sn (2,5%) As (1,8%) Po (1,1%)
2MASS J02325523+6138569 4 d / Metal-rich body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.805 Ls
Geschätzter Wert:
27.343 Cr

Erdmassen:
0,0185
Radius:
1.392 km

Anziehungskraft:
0,39 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.130 K

Materialien:
Fe (32,5%) Ni (24,6%) Cr (14,6%) Mn (13,4%) Zn (8,8%) Sn (2,2%) Ru (2,0%) W (1,8%)
2MASS J02325523+6138569 4 d a / Metal-rich body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.805 Ls
Geschätzter Wert:
24.128 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
335 km

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.130 K

Materialien:
Fe (37,8%) Ni (28,6%) Cr (17,0%) V (9,3%) Sn (2,5%) Ge (1,8%) Hg (1,7%) Sb (1,4%)
2MASS J02325523+6138569 4 e / Metal-rich body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.843 Ls
Geschätzter Wert:
26.211 Cr

Erdmassen:
0,0059
Radius:
959 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,26 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.080 K

Materialien:
Fe (36,8%) Ni (27,8%) Cr (16,5%) Zn (10,0%) Cd (2,9%) Ru (2,3%) W (2,0%) As (1,7%)
2MASS J02325523+6138569 5 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
5.179 Ls
Geschätzter Wert:
1.207 Cr

Sonnenmassen:
0,3984
Sonnenradien:
0,5208
Alter:
476 Millionen Jahre
Helligkeit:
Va

Oberflächentemperatur:
3.371 K
2MASS J02325523+6138569 5 a / Class V gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
5.006 Ls
Geschätzter Wert:
1.114 Cr

Erdmassen:
2.529,9663
Radius:
71.054 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
20,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.420 K
2MASS J02325523+6138569 5 a a / Metal-rich body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
5.005 Ls
Geschätzter Wert:
24.048 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
317 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.007 K

Materialien:
Fe (37,8%) Ni (28,6%) Mn (15,6%) V (9,3%) Se (2,7%) Sn (2,5%) W (2,1%) Sb (1,4%)
2MASS J02325523+6138569 5 a b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
5.004 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0051
Radius:
1.228 km

Anziehungskraft:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
964 K

Materialien:
S (20,7%) Fe (17,7%) C (17,4%) Ni (13,4%) P (11,2%) Cr (7,9%) V (4,3%) Se (3,2%) Te (1,6%) Cd (1,4%) Nb (1,2%)
2MASS J02325523+6138569 6 / T (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
7.036 Ls
Geschätzter Wert:
1.202 Cr

Sonnenmassen:
0,0898
Sonnenradien:
0,2019
Alter:
476 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
1.248 K
2MASS J02325523+6138569 6 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
7.037 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0886
Radius:
3.053 km

Anziehungskraft:
0,39 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
749 K

Materialien:
Fe (20,2%) S (19,8%) C (16,7%) Ni (15,3%) P (10,7%) Ge (5,9%) V (5,0%) As (2,6%) Nb (1,4%) Y (1,2%) Sn (1,2%)
2MASS J02325523+6138569 6 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
7.037 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0750
Radius:
2.895 km

Anziehungskraft:
0,36 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
749 K

Materialien:
Fe (19,6%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Mn (8,1%) Zn (5,3%) Se (3,0%) Nb (1,3%) Ru (1,2%) W (1,1%)
2MASS J02325523+6138569 6 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
7.050 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1400
Radius:
3.532 km

Anziehungskraft:
0,46 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
735 K

Materialien:
Fe (18,5%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (14,0%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Zn (5,0%) Cd (1,4%) Te (1,4%) Hg (0,8%)
2MASS J02325523+6138569 6 c a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
7.050 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0028
Radius:
999 km

Anziehungskraft:
0,11 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
735 K

Materialien:
S (20,1%) Fe (17,8%) C (16,9%) Ni (13,5%) P (10,8%) Cr (8,0%) Mn (7,4%) Zr (2,1%) Te (1,5%) W (1,0%) Sn (0,9%)
2MASS J02325523+6138569 6 d / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
7.019 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1393
Radius:
3.526 km

Anziehungskraft:
0,46 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
715 K

Materialien:
Fe (19,1%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,0%) Mn (7,9%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Nb (1,3%) Sb (1,2%) W (1,1%)
2MASS J02325523+6138569 6 d a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
7.019 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0051
Radius:
1.223 km

Anziehungskraft:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
715 K

Materialien:
S (19,9%) Fe (17,6%) C (16,7%) Ni (13,3%) P (10,7%) Cr (7,9%) Ge (5,9%) Zn (4,8%) Cd (1,4%) Sb (1,2%) Hg (0,8%)
2MASS J02325523+6138569 6 e / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
6.981 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,3820
Radius:
4.844 km

Anziehungskraft:
0,66 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
682 K

Materialien:
Fe (19,2%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,5%) P (10,1%) Mn (7,9%) Ge (5,6%) Zn (5,2%) Mo (1,3%) Sn (1,1%) Po (0,5%)
2MASS J02325523+6138569 6 f / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
7.099 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1575
Radius:
3.668 km

Anziehungskraft:
0,48 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
673 K

Materialien:
Fe (18,5%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (14,0%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Mo (1,2%) Y (1,1%) W (1,0%)
2MASS J02325523+6138569 6 g / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
7.099 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1175
Radius:
3.341 km

Anziehungskraft:
0,43 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
673 K

Materialien:
Fe (19,5%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) V (4,8%) As (2,5%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
2MASS J02325523+6138569 6 h / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
7.043 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1162
Radius:
3.329 km

Anziehungskraft:
0,43 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
666 K

Materialien:
Fe (20,2%) S (19,8%) C (16,7%) Ni (15,3%) P (10,7%) Ge (5,9%) V (5,0%) Zr (2,4%) Te (1,5%) Nb (1,4%) Sn (1,2%)
2MASS J02325523+6138569 6 i / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
6.900 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0977
Radius:
3.150 km

Anziehungskraft:
0,40 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
659 K

Materialien:
Fe (19,3%) S (18,9%) C (15,9%) Ni (14,6%) P (10,2%) Cr (8,7%) Ge (5,6%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Te (1,4%) Sn (1,1%)