2MASS J21532272+4714236 [#5035714225497]

100,00%
2MASS J21532272+4714236 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.208 Cr

Sonnenmassen:
0,4180
Sonnenradien:
0,5798
Alter:
2.884 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
3.416 K
2MASS J21532272+4714236 A A Belt
Class:
Rocky

Mass:
747.270.000 Mt

Inner radius:
782.090 km
Outer radius:
1.804.200 km
2MASS J21532272+4714236 A 1 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
28 Ls
Geschätzter Wert:
10.615 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
366 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
480 K

Materialien:
Fe (22,0%) Ni (16,6%) S (15,6%) C (13,1%) Cr (9,9%) P (8,4%) V (5,4%) Ge (4,6%) Cd (1,7%) Sn (1,4%) Y (1,3%)
2MASS J21532272+4714236 A 2 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
51 Ls
Geschätzter Wert:
11.970 Cr

Erdmassen:
0,0137
Radius:
1.565 km

Anziehungskraft:
0,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
355 K

Materialien:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (16,1%) C (13,5%) Mn (9,4%) P (8,7%) Zn (6,2%) As (2,1%) Mo (1,5%) Sn (1,5%) Ru (1,4%)
2MASS J21532272+4714236 A 3 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
148 Ls
Geschätzter Wert:
167.557 Cr

Erdmassen:
0,6467
Radius:
5.322 km

Atmosphärendruck:
4,04 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,93 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Ammonia-rich
Terraformierungs-Status:
Candidate for terraforming

Oberflächentemperatur:
310 K
2MASS J21532272+4714236 A 3 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
148 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0350
Radius:
2.235 km

Anziehungskraft:
0,29 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
209 K

Materialien:
Fe (19,2%) S (17,2%) Ni (14,5%) C (14,4%) P (9,3%) Cr (8,6%) Mn (7,9%) Zn (5,2%) Cd (1,5%) Ru (1,2%) W (1,1%)
2MASS J21532272+4714236 A 4 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
257 Ls
Geschätzter Wert:
14.340 Cr

Erdmassen:
0,4641
Radius:
4.823 km

Atmosphärendruck:
1,12 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,81 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Nitrogen
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
196 K
2MASS J21532272+4714236 A 5 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
362 Ls
Geschätzter Wert:
13.901 Cr

Erdmassen:
0,2837
Radius:
4.294 km

Atmosphärendruck:
201,85 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,63 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Nitrogen
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
147 K
2MASS J21532272+4714236 A 6 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
513 Ls
Geschätzter Wert:
14.165 Cr

Erdmassen:
0,3836
Radius:
4.716 km

Atmosphärendruck:
253,51 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,70 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Nitrogen
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
126 K
2MASS J21532272+4714236 A 7 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
512 Ls
Geschätzter Wert:
13.874 Cr

Erdmassen:
0,2750
Radius:
4.253 km

Atmosphärendruck:
4,01 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,62 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
105 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
669 Ls
Geschätzter Wert:
517 Cr

Erdmassen:
3,4443
Radius:
11.137 km

Atmosphärendruck:
15.097,89 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,13 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Methane-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
496 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
672 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1170
Radius:
4.240 km

Atmosphärendruck:
3,51 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,26 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Nitrogen
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
92 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
983 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
2,0317
Radius:
9.602 km

Atmosphärendruck:
0,17 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,90 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Neon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
74 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.094 Ls
Geschätzter Wert:
520 Cr

Erdmassen:
3,6654
Radius:
11.520 km

Atmosphärendruck:
0,65 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,12 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Helium
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
52 K
2MASS J21532272+4714236 B / L (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
131.966 Ls
Geschätzter Wert:
1.202 Cr

Sonnenmassen:
0,1328
Sonnenradien:
0,3076
Alter:
2.884 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
1.583 K
2MASS J21532272+4714236 C / T (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
131.673 Ls
Geschätzter Wert:
1.201 Cr

Sonnenmassen:
0,0547
Sonnenradien:
0,1495
Alter:
2.884 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
928 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
131.665 Ls
Geschätzter Wert:
119.260 Cr

Erdmassen:
7,1855
Radius:
10.499 km

Atmosphärendruck:
91,75 Atmosphären

Anziehungskraft:
2,65 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Thick Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
303 K