12 d Bootis [#271893660852]

100,00%
12 d Bootis A / F (White) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.239 Cr

Sonnenmassen:
2,1445
Sonnenradien:
1,6196
Alter:
1.664 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
9.206 K
12 d Bootis A 1 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
528 Ls
Geschätzter Wert:
16.558 Cr

Erdmassen:
3,2215
Radius:
8.533 km

Atmosphärendruck:
460,14 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,80 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.632 K
12 d Bootis A 2 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
749 Ls
Geschätzter Wert:
14.127 Cr

Erdmassen:
0,3679
Radius:
4.490 km

Atmosphärendruck:
0,73 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,74 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Sulphur dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
414 K
12 d Bootis A 3 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
916 Ls
Geschätzter Wert:
15.294 Cr

Erdmassen:
1,1727
Radius:
6.365 km

Atmosphärendruck:
188,12 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,18 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.125 K
12 d Bootis A 3 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
916 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0111
Radius:
1.535 km

Anziehungskraft:
0,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
359 K

Materialien:
Fe (20,2%) S (18,1%) Ni (15,3%) C (15,2%) P (9,8%) Cr (9,1%) Zn (5,5%) Se (2,8%) Cd (1,6%) Nb (1,4%) Y (1,2%)
12 d Bootis A 4 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.317 Ls
Geschätzter Wert:
15.362 Cr

Erdmassen:
1,2446
Radius:
6.484 km

Atmosphärendruck:
202,36 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,20 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
953 K
12 d Bootis A 4 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.312 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0407
Radius:
2.347 km

Anziehungskraft:
0,30 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
302 K

Materialien:
Fe (20,3%) S (18,4%) C (15,4%) Ni (15,4%) P (9,9%) Cr (9,1%) Zn (5,5%) As (2,4%) Sn (1,3%) Ru (1,3%) W (1,1%)
12 d Bootis A 5 / Earth-like world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.631 Ls
Geschätzter Wert:
278.720 Cr

Erdmassen:
0,7824
Radius:
5.656 km

Atmosphärendruck:
1,25 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,00 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
Suitable for water-based life
Terraformierungs-Status:
Terraformed

Oberflächentemperatur:
332 K
12 d Bootis A 6 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.209 Ls
Geschätzter Wert:
168.708 Cr

Erdmassen:
0,7144
Radius:
5.502 km

Atmosphärendruck:
2.319,20 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,96 G

Vulkanismus:
Rocky Magma
Atmosphäre:
Hot thick Water
Terraformierungs-Status:
Candidate for terraforming

Oberflächentemperatur:
1.334 K
12 d Bootis A 7 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.798 Ls
Geschätzter Wert:
163.949 Cr

Erdmassen:
0,4670
Radius:
4.833 km

Atmosphärendruck:
3,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,81 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Nitrogen
Terraformierungs-Status:
Candidate for terraforming

Oberflächentemperatur:
220 K
12 d Bootis A 8 / Water world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.121 Ls
Geschätzter Wert:
102.008 Cr

Erdmassen:
1,0683
Radius:
6.193 km

Atmosphärendruck:
1,85 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Carbon dioxide-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
248 K
12 d Bootis A 8 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.123 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0476
Radius:
2.468 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,32 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Sulphur dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
178 K

Materialien:
Fe (19,6%) S (17,7%) C (14,9%) Ni (14,8%) P (9,6%) Cr (8,8%) Mn (8,1%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Te (1,4%) Mo (1,3%)
12 d Bootis B / A (Blue-White) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
398.289 Ls
Geschätzter Wert:
1.231 Cr

Sonnenmassen:
1,6992
Sonnenradien:
1,3803
Alter:
1.664 Millionen Jahre
Helligkeit:
VI

Oberflächentemperatur:
8.403 K
12 d Bootis B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
67.943.000.000.000.000 Mt

Inner radius:
14.027.000 km
Outer radius:
224.430.000 km
12 d Bootis B 1 / Metal-rich body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
398.304 Ls
Geschätzter Wert:
34.539 Cr

Erdmassen:
1,1811
Radius:
5.088 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,86 G

Vulkanismus:
Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
2.444 K
12 d Bootis B 2 / Y (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
397.101 Ls
Geschätzter Wert:
1.200 Cr

Sonnenmassen:
0,0156
Sonnenradien:
0,0757
Alter:
1.664 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
397 K
12 d Bootis B 3 / Class III gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
399.604 Ls
Geschätzter Wert:
1.095 Cr

Erdmassen:
2.248,2217
Radius:
71.613 km

Reserve:
Normal

Anziehungskraft:
17,83 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
684 K
12 d Bootis B 3 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
399.603 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0038
Radius:
1.097 km

Anziehungskraft:
0,13 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
321 K

Materialien:
Fe (19,9%) S (19,6%) C (16,5%) Ni (15,1%) P (10,6%) Cr (9,0%) Se (3,1%) As (2,6%) Mo (1,3%) Ru (1,2%) Sn (1,2%)
12 d Bootis B 3 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
399.606 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0090
Radius:
1.452 km

Anziehungskraft:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
302 K

Materialien:
Fe (19,1%) S (18,9%) C (15,9%) Ni (14,5%) P (10,2%) Mn (7,9%) Ge (5,5%) V (4,7%) Nb (1,3%) Y (1,1%) W (1,1%)
12 d Bootis B 3 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
399.599 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0157
Radius:
1.744 km

Anziehungskraft:
0,21 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
283 K

Materialien:
Fe (19,6%) S (19,4%) C (16,3%) Ni (14,8%) P (10,4%) Mn (8,1%) V (4,8%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Tc (0,7%)
12 d Bootis B 4 / Gas giant with water-based life
Entfernung zum Eintrittspunkt:
399.647 Ls
Geschätzter Wert:
685 Cr

Erdmassen:
59,7544
Radius:
51.715 km

Reserve:
Normal

Anziehungskraft:
0,91 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
242 K
12 d Bootis B 4 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
399.647 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0016
Radius:
817 km

Anziehungskraft:
0,10 G

Vulkanismus:
Major Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
243 K

Materialien:
Fe (18,9%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,3%) P (10,0%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) Zn (5,1%) Mo (1,2%) Ru (1,2%) Sn (1,1%)
12 d Bootis B 4 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
399.646 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0007
Radius:
613 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
243 K

Materialien:
Fe (18,8%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,2%) P (10,0%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) V (4,6%) Cd (1,5%) Te (1,4%) Nb (1,3%)
12 d Bootis B 5 / Class II gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
399.551 Ls
Geschätzter Wert:
26.105 Cr

Erdmassen:
247,5213
Radius:
68.186 km

Reserve:
Normal

Anziehungskraft:
2,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
220 K
12 d Bootis B 5 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
399.552 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0012
Radius:
754 km

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
205 K

Materialien:
Fe (19,4%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,7%) V (4,8%) Se (3,0%) Te (1,5%) Sn (1,2%) W (1,1%)
12 d Bootis B 5 b / Rocky body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
399.552 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0009
Radius:
668 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
Sulphur dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
203 K
12 d Bootis B 5 c / Rocky Ice world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
399.539 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0224
Radius:
2.162 km

Anziehungskraft:
0,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
174 K

Materialien:
S (21,1%) C (17,8%) Fe (16,3%) Ni (12,3%) P (11,4%) Cr (7,3%) Mn (6,7%) V (4,0%) Nb (1,1%) Sn (1,0%) Y (1,0%)
12 d Bootis B 6 / Class II gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
397.771 Ls
Geschätzter Wert:
19.757 Cr

Erdmassen:
21,6219
Radius:
20.056 km

Reserve:
Normal

Anziehungskraft:
2,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
163 K
12 d Bootis B 6 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
397.771 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0004
Radius:
524 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
166 K

Materialien:
Fe (20,1%) S (19,9%) C (16,7%) Ni (15,2%) P (10,7%) Zn (5,5%) V (4,9%) Se (3,1%) Nb (1,4%) Mo (1,3%) Sb (1,2%)
12 d Bootis B 6 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
397.775 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
455 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
166 K

Materialien:
Fe (18,4%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (13,9%) P (9,8%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Cd (1,4%) Sb (1,1%) W (1,0%)
12 d Bootis B 6 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
397.769 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0005
Radius:
563 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
166 K

Materialien:
Fe (19,1%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,5%) P (10,1%) Mn (7,9%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Sb (1,2%) W (1,1%) Hg (0,8%)
12 d Bootis B 6 d / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
397.767 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0012
Radius:
749 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
166 K

Materialien:
Fe (19,0%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,1%) Mn (7,8%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Nb (1,3%) Mo (1,2%) Y (1,1%)