Ovomly PD-R d5-3 (Ovomly Rings) [#109412502579]

100,00%
Ovomly PD-R d5-3 / G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.217 Cr

Sonnenmassen:
0,9492
Sonnenradien:
0,8754
Alter:
936 Millionen Jahre
Helligkeit:
Vb

Oberflächentemperatur:
5.776 K
Ovomly PD-R d5-3 A Belt
Class:
Metallic

Mass:
151.060.000.000.000 Mt

Inner radius:
1.004.600 km
Outer radius:
2.523.200 km
Ovomly PD-R d5-3 B Belt
Class:
Rocky

Mass:
946.180.000.000.000 Mt

Inner radius:
36.302.000 km
Outer radius:
364.530.000 km
Ovomly PD-R d5-3 1 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
13 Ls
Geschätzter Wert:
16.012 Cr

Erdmassen:
2,1344
Radius:
7.588 km

Atmosphärendruck:
3,10 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,51 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Hot Sulphur dioxide

Oberflächentemperatur:
1.604 K
Ovomly PD-R d5-3 2 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
37 Ls
Geschätzter Wert:
15.019 Cr

Erdmassen:
0,9135
Radius:
5.917 km

Anziehungskraft:
1,06 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
867 K

Materialien:
Fe (21,2%) Ni (16,0%) S (15,0%) C (12,6%) Cr (9,5%) Mn (8,8%) P (8,1%) V (5,2%) Sn (1,4%) Ru (1,3%) Hg (0,9%)
Ovomly PD-R d5-3 3 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
67 Ls
Geschätzter Wert:
14.974 Cr

Erdmassen:
0,8754
Radius:
5.842 km

Anziehungskraft:
1,04 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
639 K

Materialien:
Fe (23,8%) Ni (18,0%) S (16,8%) C (14,1%) P (9,0%) Zn (6,5%) Ge (5,0%) Zr (2,8%) Nb (1,6%) Sn (1,5%) Sb (1,1%)
Ovomly PD-R d5-3 4 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
68 Ls
Geschätzter Wert:
14.973 Cr

Erdmassen:
0,8743
Radius:
5.840 km

Atmosphärendruck:
1,47 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,04 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
Hot Sulphur dioxide

Oberflächentemperatur:
681 K
Ovomly PD-R d5-3 5 / Gas giant with water-based life
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.929 Ls
Geschätzter Wert:
928 Cr

Erdmassen:
691,0891
Radius:
76.261 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
4,83 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
222 K
Ovomly PD-R d5-3 5 a / Rocky body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.930 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0004
Radius:
501 km

Atmosphärendruck:
4,32 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
297 K
Ovomly PD-R d5-3 5 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.930 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0006
Radius:
622 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
124 K

Materialien:
S (19,3%) Fe (17,4%) C (16,2%) Ni (13,2%) P (10,4%) Cr (7,8%) Mn (7,2%) Ge (5,0%) Nb (1,2%) Mo (1,1%) Y (1,0%)
Ovomly PD-R d5-3 5 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.934 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0124
Radius:
1.939 km

Anziehungskraft:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
119 K

Materialien:
S (25,0%) C (21,1%) Fe (14,0%) P (13,5%) Ni (10,6%) Mn (5,8%) Ge (4,0%) V (3,4%) Cd (1,1%) Sb (0,9%) Hg (0,6%)
Ovomly PD-R d5-3 5 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.926 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0819
Radius:
3.787 km

Atmosphärendruck:
0,02 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Argon
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
111 K

Materialien:
S (28,0%) C (23,5%) P (15,1%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Se (4,4%) Ge (3,2%) V (3,0%) Mo (0,8%) Hg (0,5%) Po (0,3%)
Ovomly PD-R d5-3 6 / Gas giant with ammonia-based life
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.916 Ls
Geschätzter Wert:
774 Cr

Erdmassen:
168,9829
Radius:
61.415 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,82 G


Oberflächentemperatur:
113 K
Ovomly PD-R d5-3 6 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.915 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0016
Radius:
1.035 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers

Oberflächentemperatur:
89 K

Materialien:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Se (4,3%) Zr (1,4%) Nb (0,9%) Sb (0,8%) Hg (0,5%)
Ovomly PD-R d5-3 6 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.916 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0031
Radius:
1.286 km

Anziehungskraft:
0,08 G


Oberflächentemperatur:
87 K

Materialien:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,2%) Fe (11,8%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Sn (0,7%)
Ovomly PD-R d5-3 6 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.919 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0034
Radius:
1.317 km

Anziehungskraft:
0,08 G


Oberflächentemperatur:
87 K

Materialien:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Ge (3,4%) Mo (0,8%) Y (0,7%) W (0,7%)
Ovomly PD-R d5-3 6 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.919 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0015
Radius:
1.005 km

Anziehungskraft:
0,06 G


Oberflächentemperatur:
87 K

Materialien:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Ge (3,4%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Ru (0,7%)