2MASS J05350010+0946139 [#7273123488625]

107,69%
2MASS J05350010+0946139 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.205 Cr

Sonnenmassen:
0,2617
Sonnenradien:
0,4430
Alter:
10.494 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
2.461 K
2MASS J05350010+0946139 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
2.771.400 Mt

Inner radius:
614.500 km
Outer radius:
1.543.500 km
2MASS J05350010+0946139 1 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
31 Ls
Geschätzter Wert:
14.727 Cr

Erdmassen:
0,6903
Radius:
5.438 km

Atmosphärendruck:
108,84 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,95 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
837 K
2MASS J05350010+0946139 2 / Rocky Ice world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
55 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,7250
Radius:
6.246 km

Atmosphärendruck:
1.056,85 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,76 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
316 K
2MASS J05350010+0946139 3 / Rocky Ice world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
95 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,8178
Radius:
6.478 km

Atmosphärendruck:
1.161,24 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,79 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
209 K
2MASS J05350010+0946139 4 / Rocky Ice world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
160 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,9499
Radius:
6.777 km

Atmosphärendruck:
1.352,34 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,84 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Methane-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
340 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
274 Ls
Geschätzter Wert:
514 Cr

Erdmassen:
3,2092
Radius:
10.601 km

Atmosphärendruck:
0,69 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,16 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
86 K
2MASS J05350010+0946139 5 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
272 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1519
Radius:
4.557 km

Atmosphärendruck:
0,04 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,30 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
85 K

Materialien:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,9%) Ni (9,8%) Cr (5,8%) Zn (3,5%) As (1,5%) Nb (0,9%) Te (0,9%) Hg (0,6%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
460 Ls
Geschätzter Wert:
513 Cr

Erdmassen:
3,0864
Radius:
10.526 km

Atmosphärendruck:
0,62 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,13 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Helium
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
67 K
2MASS J05350010+0946139 7 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.266 Ls
Geschätzter Wert:
3.696 Cr

Erdmassen:
48,9311
Radius:
51.524 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,75 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
47 K
2MASS J05350010+0946139 7 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.264 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0005
Radius:
703 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
40 K

Materialien:
S (27,2%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (1,0%) Sn (0,7%) Po (0,3%)
2MASS J05350010+0946139 7 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.261 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0010
Radius:
874 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
39 K

Materialien:
S (28,2%) C (23,7%) P (15,2%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Ge (3,6%) V (3,1%) As (1,6%) Cd (1,0%) Sb (0,8%) Hg (0,6%)
2MASS J05350010+0946139 7 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.275 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0015
Radius:
1.008 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
39 K

Materialien:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) Zn (3,4%) Zr (1,4%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Tc (0,4%)
2MASS J05350010+0946139 8 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.759 Ls
Geschätzter Wert:
2.930 Cr

Erdmassen:
4,6502
Radius:
17.090 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,65 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
37 K
2MASS J05350010+0946139 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.205 Cr

Sonnenmassen:
0,2617
Sonnenradien:
0,4430
Alter:
10.494 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
2.461 K