GMB2010 WOCS 112042 [#35858816573929]

100,00%
GMB2010 WOCS 112042 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.207 Cr

Sonnenmassen:
0,3828
Sonnenradien:
0,5474
Alter:
5.908 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
3.204 K
GMB2010 WOCS 112042 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
78.018.000.000.000 Mt

Inner radius:
729.190 km
Outer radius:
1.752.100 km
GMB2010 WOCS 112042 B Belt
Class:
Icy

Mass:
1.802.300.000.000.000 Mt

Inner radius:
10.390.000 km
Outer radius:
418.880.000 km
GMB2010 WOCS 112042 1 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
6 Ls
Geschätzter Wert:
13.471 Cr

Erdmassen:
0,1665
Radius:
3.503 km

Anziehungskraft:
0,55 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
928 K

Materialien:
Fe (23,7%) Ni (17,9%) S (16,9%) C (14,3%) P (9,1%) Zn (6,4%) Ge (5,0%) Se (2,7%) Cd (1,8%) Sn (1,5%) Po (0,7%)
GMB2010 WOCS 112042 2 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
11 Ls
Geschätzter Wert:
15.019 Cr

Erdmassen:
0,9128
Radius:
5.922 km

Anziehungskraft:
1,06 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
699 K

Materialien:
Fe (21,0%) Ni (15,9%) S (15,0%) C (12,6%) Cr (9,4%) Mn (8,7%) P (8,1%) Zn (5,7%) Cd (1,6%) Nb (1,4%) Po (0,6%)
GMB2010 WOCS 112042 3 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
19 Ls
Geschätzter Wert:
15.746 Cr

Erdmassen:
1,7242
Radius:
7.144 km

Anziehungskraft:
1,37 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
528 K

Materialien:
Fe (22,5%) Ni (17,0%) S (16,1%) C (13,5%) Cr (10,1%) P (8,7%) V (5,5%) As (2,1%) Cd (1,8%) Sn (1,5%) Te (1,2%)
GMB2010 WOCS 112042 4 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.200 Ls
Geschätzter Wert:
4.554 Cr

Erdmassen:
282,8978
Radius:
71.561 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
2,25 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
82 K
GMB2010 WOCS 112042 4 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.200 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0046
Radius:
1.462 km

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
51 K

Materialien:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,1%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Sb (0,7%)
GMB2010 WOCS 112042 4 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.197 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0094
Radius:
1.847 km

Anziehungskraft:
0,11 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
49 K

Materialien:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,0%) Mn (4,9%) Se (4,2%) Ge (3,4%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Y (0,7%)
GMB2010 WOCS 112042 4 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.200 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0048
Radius:
1.485 km

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
48 K

Materialien:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) Zr (1,4%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
GMB2010 WOCS 112042 5 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.065 Ls
Geschätzter Wert:
4.168 Cr

Erdmassen:
138,4137
Radius:
64.647 km

Anziehungskraft:
1,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
54 K
GMB2010 WOCS 112042 5 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.067 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0006
Radius:
740 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
39 K

Materialien:
S (27,4%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Se (4,3%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Y (0,7%) Sn (0,7%)
GMB2010 WOCS 112042 5 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.065 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0004
Radius:
634 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
38 K

Materialien:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Sn (0,7%) Y (0,7%)
GMB2010 WOCS 112042 5 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.069 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
557 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
38 K

Materialien:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Zn (3,2%) Te (0,9%) W (0,7%) Hg (0,5%)
GMB2010 WOCS 112042 5 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.071 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0005
Radius:
719 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
37 K

Materialien:
S (27,8%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,4%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Zn (3,4%) As (1,6%) Te (0,9%) W (0,7%) Hg (0,5%)
GMB2010 WOCS 112042 5 e / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.064 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0005
Radius:
681 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
37 K

Materialien:
S (28,0%) C (23,6%) P (15,1%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Se (4,4%) V (3,1%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Te (0,9%) W (0,7%)