IC 1848 Sector IS-T d3-29 (CoR Listening Post 'Alpha') [#1005919946635]

100,00%
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A / G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.217 Cr

Sonnenmassen:
0,9297
Sonnenradien:
0,9315
Alter:
1.236 Millionen Jahre
Helligkeit:
Vab

Oberflächentemperatur:
5.380 K
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A A Belt
Class:
Rocky

Mass:
139.210.000.000.000 Mt

Inner radius:
1.055.900 km
Outer radius:
2.355.100 km
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A B Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
1.319.500.000.000.000 Mt

Inner radius:
15.902.000 km
Outer radius:
254.430.000 km
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 1 / Metal-rich body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
10 Ls
Geschätzter Wert:
33.446 Cr

Erdmassen:
0,7545
Radius:
4.461 km

Atmosphärendruck:
0,11 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,54 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Hot Silicate vapour
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.644 K
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 2 / Class IV gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
18 Ls
Geschätzter Wert:
691 Cr

Erdmassen:
64,6471
Radius:
51.903 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,98 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.205 K
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 3 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
30 Ls
Geschätzter Wert:
18.016 Cr

Erdmassen:
8,4009
Radius:
10.995 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
2,83 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
922 K

Materialien:
Fe (21,8%) Ni (16,5%) S (15,4%) C (13,0%) Cr (9,8%) Mn (9,0%) P (8,3%) As (2,0%) Nb (1,5%) Sn (1,4%) Y (1,3%)
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 3 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
30 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0004
Radius:
517 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
922 K

Materialien:
Fe (18,9%) S (18,4%) C (15,5%) Ni (14,3%) P (9,9%) Cr (8,5%) Ge (5,4%) Zn (5,1%) Cd (1,5%) Te (1,4%) Mo (1,2%)
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 4 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
30 Ls
Geschätzter Wert:
16.110 Cr

Erdmassen:
2,3048
Radius:
8.152 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,41 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
922 K

Materialien:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (16,0%) C (13,4%) Mn (9,3%) P (8,6%) Zn (6,1%) Zr (2,6%) Mo (1,5%) Sn (1,5%) Y (1,4%)
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 5 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.344 Ls
Geschätzter Wert:
3.837 Cr

Erdmassen:
68,2833
Radius:
42.454 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,54 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
145 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.343 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
469 km

Atmosphärendruck:
0,55 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
226 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.343 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
477 km

Atmosphärendruck:
0,40 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
219 K
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 5 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.344 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0006
Radius:
599 km

Atmosphärendruck:
0,01 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
163 K

Materialien:
Fe (18,9%) S (18,5%) C (15,5%) Ni (14,3%) P (9,9%) Cr (8,5%) Ge (5,4%) Zn (5,1%) Cd (1,5%) Mo (1,2%) Ru (1,2%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.343 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0008
Radius:
648 km

Atmosphärendruck:
1,06 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
242 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.343 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0007
Radius:
628 km

Atmosphärendruck:
0,99 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
240 K
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 5 f / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.344 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0009
Radius:
676 km

Atmosphärendruck:
0,07 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
185 K

Materialien:
Fe (19,8%) S (19,5%) C (16,4%) Ni (14,9%) P (10,5%) Mn (8,2%) Ge (5,7%) Zr (2,3%) Sn (1,2%) Hg (0,9%) Tc (0,7%)
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 5 g / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.344 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0014
Radius:
785 km

Atmosphärendruck:
0,02 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
167 K

Materialien:
Fe (19,0%) S (18,4%) C (15,5%) Ni (14,4%) P (9,9%) Cr (8,5%) Ge (5,4%) Zn (5,2%) Cd (1,5%) Y (1,1%) W (1,0%)
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 5 h / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.349 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0007
Radius:
622 km

Atmosphärendruck:
0,01 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
163 K

Materialien:
Fe (19,4%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,7%) P (10,2%) Cr (8,7%) Zn (5,3%) Se (3,0%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Sb (1,2%)
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 6 / Y (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.479 Ls
Geschätzter Wert:
1.200 Cr

Sonnenmassen:
0,0156
Sonnenradien:
0,0684
Alter:
1.236 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
419 K
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 6 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.480 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0108
Radius:
1.544 km

Anziehungskraft:
0,19 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
175 K

Materialien:
Fe (18,7%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (14,1%) P (9,8%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) V (4,6%) Sn (1,1%) Y (1,1%) W (1,0%)
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 6 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.483 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0171
Radius:
1.790 km

Anziehungskraft:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
159 K

Materialien:
Fe (19,1%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,5%) P (10,0%) Cr (8,6%) Ge (5,5%) V (4,7%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Tc (0,7%)
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 6 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.475 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0114
Radius:
1.571 km

Atmosphärendruck:
0,07 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
189 K

Materialien:
Fe (19,2%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,5%) P (10,1%) Mn (7,9%) Ge (5,5%) V (4,7%) Ru (1,2%) Sn (1,2%) W (1,1%)
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 6 d / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.478 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0130
Radius:
1.639 km

Atmosphärendruck:
0,07 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
178 K

Materialien:
Fe (18,5%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (14,0%) P (9,8%) Cr (8,3%) Mn (7,7%) V (4,6%) Cd (1,4%) Te (1,4%) W (1,0%)
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 6 e / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.483 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0581
Radius:
2.663 km

Anziehungskraft:
0,33 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
130 K

Materialien:
Fe (21,2%) S (20,6%) C (17,3%) Ni (16,0%) P (11,1%) Zn (5,8%) As (2,7%) Zr (2,5%) Nb (1,5%) Hg (0,9%) Po (0,6%)
IC 1848 Sector IS-T d3-29 A 6 e a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.483 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0029
Radius:
1.010 km

Anziehungskraft:
0,11 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
130 K

Materialien:
S (20,6%) Fe (18,3%) C (17,3%) Ni (13,8%) P (11,1%) Mn (7,6%) Zn (5,0%) Se (3,2%) Ru (1,1%) W (1,0%) Sn (1,0%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.556 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,2053
Radius:
5.071 km

Atmosphärendruck:
5,42 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,32 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
112 K
IC 1848 Sector IS-T d3-29 B / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
295.399 Ls
Geschätzter Wert:
1.209 Cr

Sonnenmassen:
0,5000
Sonnenradien:
0,6596
Alter:
1.236 Millionen Jahre
Helligkeit:
Va

Oberflächentemperatur:
4.035 K
IC 1848 Sector IS-T d3-29 B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
87.549.000.000.000 Mt

Inner radius:
861.840 km
Outer radius:
1.915.300 km
IC 1848 Sector IS-T d3-29 B B Belt
Class:
Metallic

Mass:
1.680.100.000.000.000 Mt

Inner radius:
9.065.200 km
Outer radius:
230.240.000 km
IC 1848 Sector IS-T d3-29 B 1 / Metal-rich body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
295.409 Ls
Geschätzter Wert:
32.508 Cr

Erdmassen:
0,4960
Radius:
3.934 km

Anziehungskraft:
1,30 G

Vulkanismus:
Major Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.029 K

Materialien:
Fe (36,3%) Ni (27,5%) Mn (15,0%) Zn (9,9%) Zr (4,2%) Nb (2,5%) Sn (2,4%) Ru (2,2%)
IC 1848 Sector IS-T d3-29 B 2 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
295.391 Ls
Geschätzter Wert:
17.766 Cr

Erdmassen:
7,2168
Radius:
10.579 km

Atmosphärendruck:
1.713,77 Atmosphären

Anziehungskraft:
2,62 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
3.005 K
IC 1848 Sector IS-T d3-29 B 3 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
296.550 Ls
Geschätzter Wert:
4.036 Cr

Erdmassen:
105,6603
Radius:
60.205 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
108 K
IC 1848 Sector IS-T d3-29 B 3 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
296.551 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
588 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
91 K

Materialien:
S (28,1%) C (23,7%) P (15,1%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Ge (3,6%) Zn (3,4%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Nb (0,9%) Sb (0,8%)
IC 1848 Sector IS-T d3-29 B 3 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
296.549 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0005
Radius:
707 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
91 K

Materialien:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Se (4,3%) As (1,6%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) W (0,7%)
IC 1848 Sector IS-T d3-29 B 3 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
296.549 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0024
Radius:
1.187 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
Minor Ammonia Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
90 K

Materialien:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Zn (3,3%) V (3,0%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Sn (0,7%)
IC 1848 Sector IS-T d3-29 B 4 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
296.654 Ls
Geschätzter Wert:
3.765 Cr

Erdmassen:
57,7325
Radius:
49.693 km

Anziehungskraft:
0,95 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
79 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
296.654 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0041
Radius:
1.402 km

Atmosphärendruck:
33,71 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
202 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
296.655 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0016
Radius:
1.040 km

Atmosphärendruck:
18,19 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
186 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
296.655 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0008
Radius:
810 km

Atmosphärendruck:
10,86 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosphäre:
Thick Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
174 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
296.653 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0013
Radius:
971 km

Atmosphärendruck:
0,91 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
129 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
296.653 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0021
Radius:
1.130 km

Atmosphärendruck:
0,22 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
110 K
IC 1848 Sector IS-T d3-29 B 5 / Class II gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
295.136 Ls
Geschätzter Wert:
30.753 Cr

Erdmassen:
858,9492
Radius:
76.002 km

Anziehungskraft:
6,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
203 K
IC 1848 Sector IS-T d3-29 B 5 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
295.134 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0050
Radius:
1.500 km

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
73 K

Materialien:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Ru (0,7%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
295.135 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0052
Radius:
1.525 km

Atmosphärendruck:
0,40 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
120 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
295.139 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0025
Radius:
1.191 km

Atmosphärendruck:
0,24 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
110 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
295.131 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0039
Radius:
1.383 km

Atmosphärendruck:
0,33 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
111 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
295.131 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0021
Radius:
1.130 km

Atmosphärendruck:
0,22 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
106 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
295.015 Ls
Geschätzter Wert:
634 Cr

Erdmassen:
29,2750
Radius:
19.004 km

Atmosphärendruck:
5,64 Atmosphären

Anziehungskraft:
3,30 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Helium
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
66 K