2MASS J05351533+0948369 [#16069216510841]

100,00%
2MASS J05351533+0948369 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.207 Cr

Sonnenmassen:
0,3828
Sonnenradien:
0,5448
Alter:
5.956 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
3.199 K
2MASS J05351533+0948369 A A Belt
Class:
Rocky

Mass:
60.175.000.000.000 Mt

Inner radius:
715.960 km
Outer radius:
1.752.100 km
2MASS J05351533+0948369 A 1 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
40 Ls
Geschätzter Wert:
12.679 Cr

Erdmassen:
0,0521
Radius:
2.404 km

Anziehungskraft:
0,37 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
411 K

Materialien:
Fe (21,3%) Ni (16,1%) S (14,8%) C (12,5%) Cr (9,6%) Mn (8,8%) P (8,0%) V (5,2%) Nb (1,5%) Mo (1,4%) Sb (0,9%)
2MASS J05351533+0948369 A 2 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
40 Ls
Geschätzter Wert:
12.544 Cr

Erdmassen:
0,0414
Radius:
2.237 km

Anziehungskraft:
0,34 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
411 K

Materialien:
Fe (21,3%) Ni (16,1%) S (15,0%) C (12,6%) Cr (9,6%) Mn (8,8%) P (8,1%) V (5,2%) Nb (1,5%) Mo (1,4%) Po (0,6%)
2MASS J05351533+0948369 A 3 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
201 Ls
Geschätzter Wert:
177.220 Cr

Erdmassen:
1,4110
Radius:
6.766 km

Atmosphärendruck:
1.133,91 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,25 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Candidate for terraforming

Oberflächentemperatur:
934 K
2MASS J05351533+0948369 AB 1 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.387 Ls
Geschätzter Wert:
4.032 Cr

Erdmassen:
104,6567
Radius:
59.195 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,21 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
60 K
2MASS J05351533+0948369 AB 1 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.387 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0025
Radius:
1.191 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
48 K

Materialien:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,1%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Sn (0,7%)
2MASS J05351533+0948369 AB 1 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.386 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0020
Radius:
1.109 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
48 K

Materialien:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,2%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Mn (5,0%) V (3,0%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) W (0,7%)
2MASS J05351533+0948369 AB 2 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.356 Ls
Geschätzter Wert:
3.331 Cr

Erdmassen:
18,2397
Radius:
36.233 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,57 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
51 K
2MASS J05351533+0948369 AB 2 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.356 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0014
Radius:
994 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
46 K

Materialien:
S (26,7%) C (22,4%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)
2MASS J05351533+0948369 AB 2 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.355 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
593 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
46 K

Materialien:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,3%) As (1,6%) Cd (1,0%) Nb (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J05351533+0948369 AB 2 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.355 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
587 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
46 K

Materialien:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Te (0,9%) Mo (0,8%) W (0,7%)
2MASS J05351533+0948369 AB 3 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.784 Ls
Geschätzter Wert:
3.378 Cr

Erdmassen:
20,9639
Radius:
37.407 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,61 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
43 K
2MASS J05351533+0948369 AB 3 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.784 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0005
Radius:
700 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
38 K

Materialien:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) V (3,1%) As (1,6%) Te (0,9%) Sn (0,8%) W (0,7%)
2MASS J05351533+0948369 AB 3 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.784 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0008
Radius:
814 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
38 K

Materialien:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Cr (5,7%) V (3,1%) Zr (1,5%) Sn (0,8%) W (0,7%) Tc (0,5%)
2MASS J05351533+0948369 AB 3 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.784 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
602 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
38 K

Materialien:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) V (3,0%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J05351533+0948369 AB 3 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.784 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
553 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
38 K

Materialien:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,2%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.775 Ls
Geschätzter Wert:
591 Cr

Erdmassen:
14,7428
Radius:
17.020 km

Atmosphärendruck:
2,15 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
2,07 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosphäre:
Helium
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
40 K
2MASS J05351533+0948369 AB 4 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.778 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
558 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
38 K

Materialien:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Se (4,3%) Zn (3,4%) V (3,1%) Sn (0,8%) Hg (0,5%) Tc (0,4%)
2MASS J05351533+0948369 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.387 Ls
Geschätzter Wert:
1.205 Cr

Sonnenmassen:
0,3008
Sonnenradien:
0,5178
Alter:
5.956 Millionen Jahre
Helligkeit:
Va

Oberflächentemperatur:
2.699 K
2MASS J05351533+0948369 B 1 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.288 Ls
Geschätzter Wert:
11.730 Cr

Erdmassen:
0,0079
Radius:
1.308 km

Anziehungskraft:
0,19 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
460 K

Materialien:
Fe (22,3%) Ni (16,9%) S (15,9%) C (13,3%) Mn (9,2%) P (8,5%) V (5,5%) Ge (4,7%) Ru (1,4%) W (1,2%) Hg (1,0%)
2MASS J05351533+0948369 B 2 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.288 Ls
Geschätzter Wert:
11.672 Cr

Erdmassen:
0,0069
Radius:
1.249 km

Anziehungskraft:
0,18 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
460 K

Materialien:
Fe (22,8%) Ni (17,3%) S (16,2%) C (13,6%) Cr (10,3%) P (8,7%) Ge (4,8%) As (2,2%) Nb (1,6%) Y (1,4%) W (1,3%)
2MASS J05351533+0948369 B 3 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.238 Ls
Geschätzter Wert:
12.106 Cr

Erdmassen:
0,0182
Radius:
1.717 km

Anziehungskraft:
0,25 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
357 K

Materialien:
Fe (22,7%) Ni (17,2%) S (16,1%) C (13,5%) Cr (10,2%) P (8,7%) V (5,6%) Zr (2,6%) Nb (1,6%) Sb (1,0%) Hg (1,0%)
2MASS J05351533+0948369 B 3 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.238 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
426 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
357 K

Materialien:
Fe (20,2%) S (18,1%) Ni (15,3%) C (15,2%) P (9,7%) Cr (9,1%) Ge (5,4%) Se (2,8%) Cd (1,6%) Te (1,4%) Mo (1,3%)
2MASS J05351533+0948369 B 4 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.335 Ls
Geschätzter Wert:
11.867 Cr

Erdmassen:
0,0109
Radius:
1.453 km

Anziehungskraft:
0,21 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
276 K

Materialien:
Fe (24,4%) Ni (18,4%) S (17,3%) C (14,6%) P (9,3%) V (6,0%) Zr (2,8%) Se (2,7%) Cd (1,9%) Nb (1,7%) Tc (0,9%)
2MASS J05351533+0948369 B 5 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.232 Ls
Geschätzter Wert:
12.331 Cr

Erdmassen:
0,0282
Radius:
1.982 km

Atmosphärendruck:
2,16 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,29 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Hot Water
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
594 K
2MASS J05351533+0948369 B 6 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.205 Ls
Geschätzter Wert:
12.027 Cr

Erdmassen:
0,0155
Radius:
1.629 km

Anziehungskraft:
0,24 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
219 K

Materialien:
Fe (20,9%) Ni (15,8%) S (14,9%) C (12,5%) Cr (9,4%) Mn (8,6%) P (8,0%) Zn (5,7%) Cd (1,6%) Nb (1,4%) Te (1,1%)