2MASS J03291046+3123348 [#9462214435897]

100,00%
2MASS J03291046+3123348 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.207 Cr

Sonnenmassen:
0,3828
Sonnenradien:
0,5447
Alter:
6.006 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
3.145 K
2MASS J03291046+3123348 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
33.757.000.000.000 Mt

Inner radius:
626.240 km
Outer radius:
1.752.100 km
Entfernung zum Eintrittspunkt:
183 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
2,0455
Radius:
9.627 km

Atmosphärendruck:
1.120,22 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,90 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
220 K
2MASS J03291046+3123348 2 / Gas giant with water-based life
Entfernung zum Eintrittspunkt:
467 Ls
Geschätzter Wert:
911 Cr

Erdmassen:
605,3864
Radius:
76.697 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
4,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
191 K
2MASS J03291046+3123348 2 a / Rocky Ice world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
466 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0015
Radius:
931 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
117 K

Materialien:
S (23,5%) C (19,7%) Fe (15,0%) P (12,6%) Ni (11,4%) Cr (6,8%) Ge (4,4%) V (3,7%) Te (1,1%) Nb (1,0%) Sn (0,9%)
2MASS J03291046+3123348 2 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
466 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0008
Radius:
742 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
114 K

Materialien:
S (24,3%) C (20,5%) Fe (15,4%) P (13,1%) Ni (11,7%) Ge (4,5%) Zn (4,2%) V (3,8%) Sb (1,0%) Sn (0,9%) Hg (0,7%)
2MASS J03291046+3123348 2 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
469 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0089
Radius:
1.813 km

Anziehungskraft:
0,11 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
111 K

Materialien:
S (28,1%) C (23,6%) P (15,1%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Ge (3,7%) V (3,1%) Zr (1,5%) Te (1,0%) Mo (0,8%) W (0,7%)
2MASS J03291046+3123348 2 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
465 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0112
Radius:
1.959 km

Anziehungskraft:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
103 K

Materialien:
S (28,3%) C (23,8%) P (15,2%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Ge (3,7%) Zn (3,4%) Zr (1,5%) Nb (0,9%) Mo (0,8%) Tc (0,5%)
2MASS J03291046+3123348 3 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
698 Ls
Geschätzter Wert:
2.812 Cr

Erdmassen:
2,8510
Radius:
16.443 km

Anziehungskraft:
0,43 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
83 K
2MASS J03291046+3123348 3 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
698 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0005
Radius:
680 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
75 K

Materialien:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Mo (0,8%) Ru (0,8%) Sn (0,7%)
2MASS J03291046+3123348 3 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
698 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
541 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
75 K

Materialien:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Sb (0,7%)
2MASS J03291046+3123348 4 / Gas giant with water-based life
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.113 Ls
Geschätzter Wert:
915 Cr

Erdmassen:
626,1783
Radius:
76.766 km

Anziehungskraft:
4,32 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
161 K
2MASS J03291046+3123348 4 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.114 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0187
Radius:
2.318 km

Anziehungskraft:
0,14 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
80 K

Materialien:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) V (3,0%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Sn (0,7%)
2MASS J03291046+3123348 4 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.111 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0204
Radius:
2.384 km

Anziehungskraft:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
74 K

Materialien:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Mn (4,9%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Ru (0,7%)
2MASS J03291046+3123348 5 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.062 Ls
Geschätzter Wert:
4.600 Cr

Erdmassen:
306,0216
Radius:
72.199 km

Anziehungskraft:
2,39 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
108 K
2MASS J03291046+3123348 5 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.062 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0004
Radius:
654 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
74 K

Materialien:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) V (3,0%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Nb (0,8%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.063 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0011
Radius:
906 km

Atmosphärendruck:
13,72 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
190 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.063 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0008
Radius:
818 km

Atmosphärendruck:
11,12 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosphäre:
Thick Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
182 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.063 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0026
Radius:
1.212 km

Atmosphärendruck:
20,55 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
Minor Ammonia Magma
Atmosphäre:
Thick Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
194 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.060 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0013
Radius:
959 km

Atmosphärendruck:
0,15 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
107 K
2MASS J03291046+3123348 6 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.488 Ls
Geschätzter Wert:
4.126 Cr

Erdmassen:
127,2844
Radius:
59.977 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,44 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
69 K
2MASS J03291046+3123348 6 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.489 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0007
Radius:
790 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
54 K

Materialien:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Ge (3,6%) As (1,6%) Cd (1,0%) Nb (0,8%) Ru (0,8%)
2MASS J03291046+3123348 6 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.487 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0008
Radius:
810 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
54 K

Materialien:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Te (0,9%) Sn (0,7%) W (0,7%)
2MASS J03291046+3123348 6 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.488 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0032
Radius:
1.300 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Argon
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
53 K

Materialien:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) V (3,0%) Mo (0,8%) Ru (0,8%) W (0,7%)
2MASS J03291046+3123348 6 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.493 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0012
Radius:
935 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Argon
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
53 K

Materialien:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Se (4,3%) As (1,6%) Y (0,7%) W (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J03291046+3123348 6 e / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.491 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0031
Radius:
1.280 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Argon
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
52 K

Materialien:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Se (4,2%) V (3,0%) Cd (0,9%) W (0,7%) Tc (0,4%)
2MASS J03291046+3123348 6 f / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.496 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0011
Radius:
905 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Argon
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
52 K

Materialien:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) V (3,0%) Te (0,9%) W (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J03291046+3123348 6 g / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.495 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0360
Radius:
2.900 km

Anziehungskraft:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
52 K

Materialien:
S (28,3%) C (23,8%) P (15,2%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Se (4,4%) Ge (3,3%) Zr (1,4%) Cd (0,9%) Te (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J03291046+3123348 7 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.830 Ls
Geschätzter Wert:
4.413 Cr

Erdmassen:
220,2273
Radius:
65.407 km

Anziehungskraft:
2,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
76 K
2MASS J03291046+3123348 7 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.831 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0028
Radius:
1.243 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
49 K

Materialien:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) V (2,9%) Te (0,9%) Nb (0,8%) W (0,7%)
2MASS J03291046+3123348 7 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.833 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0008
Radius:
811 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
48 K

Materialien:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Mo (0,8%)
2MASS J03291046+3123348 7 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.822 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0021
Radius:
1.123 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
48 K

Materialien:
S (26,8%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Mo (0,8%) Sn (0,7%) Y (0,7%)
2MASS J03291046+3123348 7 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.836 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0036
Radius:
1.345 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
48 K

Materialien:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J03291046+3123348 7 e / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.821 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0010
Radius:
876 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
48 K

Materialien:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) V (3,0%) Sn (0,7%) Y (0,7%) W (0,7%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.750 Ls
Geschätzter Wert:
596 Cr

Erdmassen:
16,0147
Radius:
17.551 km

Atmosphärendruck:
2,24 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
2,11 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosphäre:
Helium
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
39 K
2MASS J03291046+3123348 8 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.747 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
590 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
38 K

Materialien:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Zn (3,3%) V (3,0%) Sb (0,8%) Sn (0,7%) W (0,7%)
2MASS J03291046+3123348 8 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.758 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0005
Radius:
696 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
38 K

Materialien:
S (27,4%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Se (4,3%) Ge (3,6%) V (3,0%) Cd (1,0%) Nb (0,8%) Sb (0,8%)