Kepler-186 [#182175418739]

100,00%
Kepler-186 / G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.218 Cr

Sonnenmassen:
0,9961
Sonnenradien:
1,0069
Alter:
4.022 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
5.625 K
Kepler-186 A Belt
Class:
Metallic

Mass:
119.420.000.000.000 Mt

Inner radius:
1.391.900 km
Outer radius:
2.409.900 km
Kepler-186 1 / Class IV gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
25 Ls
Geschätzter Wert:
837 Cr

Erdmassen:
316,9999
Radius:
71.233 km

Anziehungskraft:
2,54 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.128 K
Kepler-186 2 / Class IV gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
37 Ls
Geschätzter Wert:
837 Cr

Erdmassen:
316,9999
Radius:
71.233 km

Anziehungskraft:
2,54 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
923 K
Kepler-186 3 / Class III gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
53 Ls
Geschätzter Wert:
837 Cr

Erdmassen:
316,9999
Radius:
71.233 km

Anziehungskraft:
2,54 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
761 K
Kepler-186 4 / Class III gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
78 Ls
Geschätzter Wert:
837 Cr

Erdmassen:
316,9999
Radius:
71.233 km

Anziehungskraft:
2,54 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
647 K
Kepler-186 5 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
190 Ls
Geschätzter Wert:
15.003 Cr

Erdmassen:
0,9000
Radius:
5.943 km

Atmosphärendruck:
0,08 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,04 G

Vulkanismus:
Minor Rocky Magma
Atmosphäre:
Hot thin Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
511 K

Materialien:
Fe (23,4%) Ni (17,7%) S (17,2%) C (14,5%) P (9,3%) Zn (6,4%) V (5,7%) As (2,3%) Cd (1,8%) Hg (1,0%) Tc (0,8%)
Kepler-186 6 / Class III gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
937 Ls
Geschätzter Wert:
1.037 Cr

Erdmassen:
1.542,9850
Radius:
74.035 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
11,45 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
465 K
Kepler-186 7 / Water world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
928 Ls
Geschätzter Wert:
122.212 Cr

Erdmassen:
9,3571
Radius:
15.103 km

Atmosphärendruck:
3.237,78 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,67 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
309 K
Kepler-186 8 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.684 Ls
Geschätzter Wert:
3.866 Cr

Erdmassen:
72,8628
Radius:
42.552 km

Anziehungskraft:
1,64 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
136 K
Kepler-186 8 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.685 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0007
Radius:
625 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
134 K

Materialien:
Fe (19,5%) S (19,2%) C (16,2%) Ni (14,8%) P (10,4%) Cr (8,8%) Ge (5,7%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Po (0,5%)
Kepler-186 8 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.685 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
436 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
133 K

Materialien:
Fe (20,1%) S (19,8%) C (16,7%) Ni (15,2%) P (10,7%) Ge (5,8%) Zn (5,5%) Zr (2,3%) Cd (1,6%) Te (1,5%) Hg (0,9%)
Kepler-186 8 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.686 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
494 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
133 K

Materialien:
Fe (19,2%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,5%) P (10,2%) Mn (7,9%) Ge (5,6%) V (4,7%) Cd (1,5%) Hg (0,8%) Po (0,5%)
Kepler-186 8 d / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.679 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
492 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Sulphur dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
133 K

Materialien:
Fe (20,2%) S (19,9%) C (16,7%) Ni (15,3%) P (10,7%) Ge (5,8%) Zn (5,5%) Zr (2,3%) Sb (1,2%) Sn (1,2%) W (1,1%)
Kepler-186 8 e / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.679 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
453 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
133 K

Materialien:
Fe (19,4%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,7%) P (10,3%) Mn (8,0%) Ge (5,6%) As (2,5%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Sb (1,2%)
Kepler-186 8 f / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.682 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
436 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
133 K

Materialien:
Fe (20,7%) S (20,5%) C (17,2%) Ni (15,7%) P (11,0%) Ge (6,0%) As (2,7%) Zr (2,4%) Cd (1,6%) Sb (1,3%) Hg (0,9%)
Kepler-186 9 / Y (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.018 Ls
Geschätzter Wert:
1.200 Cr

Sonnenmassen:
0,0195
Sonnenradien:
0,0800
Alter:
4.022 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
542 K
Kepler-186 9 a / Rocky body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.065 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0224
Radius:
1.955 km

Anziehungskraft:
0,24 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
Sulphur dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
175 K
Kepler-186 9 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.072 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0285
Radius:
2.117 km

Anziehungskraft:
0,26 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
152 K

Materialien:
Fe (18,4%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (13,9%) P (9,8%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Zn (5,0%) Cd (1,4%) Ru (1,1%) W (1,0%)
Kepler-186 9 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.063 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0106
Radius:
1.531 km

Atmosphärendruck:
0,06 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,18 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
186 K

Materialien:
Fe (19,4%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,7%) Zn (5,3%) As (2,5%) Cd (1,5%) Sb (1,2%) Sn (1,2%)
Kepler-186 9 d / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.060 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0184
Radius:
1.836 km

Atmosphärendruck:
0,09 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
187 K

Materialien:
Fe (19,4%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,6%) P (10,2%) Cr (8,7%) Ge (5,6%) Se (3,0%) Nb (1,3%) Sn (1,2%) Y (1,2%)
Kepler-186 9 e / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.067 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0127
Radius:
1.627 km

Atmosphärendruck:
0,07 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
177 K

Materialien:
Fe (20,2%) S (20,0%) C (16,8%) Ni (15,3%) P (10,7%) Zn (5,5%) V (5,0%) Zr (2,4%) Cd (1,6%) Te (1,5%) W (1,1%)
Kepler-186 10 / Class III gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.961 Ls
Geschätzter Wert:
1.097 Cr

Erdmassen:
2.279,0713
Radius:
71.037 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
18,37 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
579 K
Kepler-186 10 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.960 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0024
Radius:
945 km

Anziehungskraft:
0,11 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
223 K

Materialien:
Fe (19,4%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,7%) Ge (5,6%) As (2,5%) Te (1,5%) Sn (1,2%) W (1,1%)
Kepler-186 10 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.961 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0018
Radius:
860 km

Anziehungskraft:
0,10 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
176 K

Materialien:
Fe (18,6%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (14,1%) P (9,8%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) V (4,6%) Cd (1,5%) Y (1,1%) Hg (0,8%)
Kepler-186 10 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.961 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0009
Radius:
680 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
176 K

Materialien:
S (20,6%) Fe (20,3%) C (17,3%) Ni (15,4%) P (11,1%) Zn (5,5%) Se (3,2%) As (2,7%) Cd (1,6%) Sb (1,3%) W (1,1%)
Kepler-186 10 d / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.957 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0011
Radius:
725 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
167 K

Materialien:
Fe (18,9%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,3%) P (10,0%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) V (4,6%) Te (1,4%) Nb (1,3%) Sn (1,1%)
Kepler-186 11 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.381 Ls
Geschätzter Wert:
691 Cr

Erdmassen:
64,5199
Radius:
22.094 km

Atmosphärendruck:
345.813,08 Atmosphären

Anziehungskraft:
5,38 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Methane-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
605 K