E Velorum [#10902565469]

100,00%
E Velorum / B (Blue-White super giant) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.352 Cr

Sonnenmassen:
8,3828
Sonnenradien:
1,9087
Alter:
732 Millionen Jahre
Helligkeit:
I

Oberflächentemperatur:
12.400 K
E Velorum A Belt
Class:
Rocky

Mass:
69.532.000.000.000.000 Mt

Inner radius:
58.849.000 km
Outer radius:
148.290.000 km
E Velorum 1 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
69 Ls
Geschätzter Wert:
18.689 Cr

Erdmassen:
12,3720
Radius:
14.560 km

Atmosphärendruck:
3.859.242,51 Atmosphären

Anziehungskraft:
2,37 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Silicate vapour
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
8.126 K
E Velorum 2 / Metal-rich body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
116 Ls
Geschätzter Wert:
36.083 Cr

Erdmassen:
2,0916
Radius:
5.985 km

Anziehungskraft:
2,38 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
1.535 K

Materialien:
Fe (32,6%) Ni (24,6%) Cr (14,7%) Mn (13,5%) Zn (8,9%) Cd (2,5%) Mo (2,1%) Tc (1,2%)
E Velorum 3 / T (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
789 Ls
Geschätzter Wert:
1.201 Cr

Sonnenmassen:
0,0313
Sonnenradien:
0,1156
Alter:
732 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
727 K
E Velorum 3 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
785 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0608
Radius:
2.704 km

Anziehungskraft:
0,34 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
701 K

Materialien:
Fe (19,1%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,0%) Cr (8,6%) Mn (7,9%) Zr (2,2%) Ru (1,2%) Sn (1,1%) W (1,1%)
E Velorum 3 b / Rocky body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
782 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0520
Radius:
2.571 km

Anziehungskraft:
0,32 G

Vulkanismus:
Rocky Magma
Atmosphäre:
Sulphur dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
686 K
E Velorum 3 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
776 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1043
Radius:
3.216 km

Anziehungskraft:
0,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
671 K

Materialien:
Fe (19,7%) S (19,2%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,3%) Cr (8,9%) Zn (5,4%) As (2,5%) Cd (1,5%) Hg (0,9%) Po (0,5%)
E Velorum 3 d / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
792 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0826
Radius:
2.984 km

Anziehungskraft:
0,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
652 K

Materialien:
Fe (19,1%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,6%) Zn (5,2%) V (4,7%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Sb (1,2%)
E Velorum 4 / Y (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.130 Ls
Geschätzter Wert:
1.201 Cr

Sonnenmassen:
0,0313
Sonnenradien:
0,1120
Alter:
732 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
613 K
E Velorum 4 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.131 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0804
Radius:
2.958 km

Anziehungskraft:
0,37 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
600 K

Materialien:
Fe (19,0%) S (18,5%) C (15,6%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,6%) Ge (5,5%) V (4,7%) Te (1,4%) Nb (1,3%) W (1,0%)
E Velorum 5 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.098 Ls
Geschätzter Wert:
17.846 Cr

Erdmassen:
7,5812
Radius:
10.708 km

Anziehungskraft:
2,69 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
531 K

Materialien:
Fe (21,8%) Ni (16,5%) S (15,4%) C (12,9%) Cr (9,8%) Mn (9,0%) P (8,3%) Zr (2,5%) Sn (1,4%) W (1,2%) Te (1,2%)
E Velorum 6 / T (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.008 Ls
Geschätzter Wert:
1.201 Cr

Sonnenmassen:
0,0781
Sonnenradien:
0,1880
Alter:
732 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
1.100 K
E Velorum 6 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.953 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,2626
Radius:
4.308 km

Atmosphärendruck:
0,02 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,58 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosphäre:
Hot thin Sulphur dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
676 K

Materialien:
Fe (19,6%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,9%) P (10,3%) Mn (8,1%) V (4,8%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Te (1,5%) W (1,1%)
E Velorum 7 / L (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.918 Ls
Geschätzter Wert:
1.202 Cr

Sonnenmassen:
0,1016
Sonnenradien:
0,2600
Alter:
732 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
1.303 K
E Velorum 7 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.953 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0357
Radius:
2.277 km

Anziehungskraft:
0,28 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
745 K

Materialien:
Fe (19,6%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) V (4,8%) Se (3,0%) Mo (1,3%) Ru (1,2%) W (1,1%)
E Velorum 8 / T (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.815 Ls
Geschätzter Wert:
1.201 Cr

Sonnenmassen:
0,0469
Sonnenradien:
0,1530
Alter:
732 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
935 K
E Velorum 8 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.812 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0049
Radius:
1.190 km

Anziehungskraft:
0,14 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
502 K

Materialien:
Fe (19,2%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,0%) Mn (7,9%) Ge (5,5%) V (4,7%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Y (1,2%)
E Velorum 8 b / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.820 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0037
Radius:
1.079 km

Anziehungskraft:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
456 K

Materialien:
Fe (18,8%) S (18,4%) C (15,4%) Ni (14,2%) P (9,9%) Cr (8,5%) Mn (7,8%) Se (2,9%) Cd (1,5%) Te (1,4%) Nb (1,3%)
E Velorum 8 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.823 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0020
Radius:
890 km

Anziehungskraft:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
420 K

Materialien:
Fe (19,2%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,1%) Cr (8,6%) Zn (5,2%) V (4,7%) Sb (1,2%) Sn (1,1%) W (1,1%)
E Velorum 8 d / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.829 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0197
Radius:
1.874 km

Anziehungskraft:
0,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
394 K

Materialien:
Fe (19,4%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,6%) P (10,1%) Mn (8,0%) Ge (5,5%) V (4,8%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Po (0,5%)
E Velorum 8 d a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.829 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0010
Radius:
717 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
394 K

Materialien:
S (20,2%) Fe (18,0%) C (17,0%) Ni (13,6%) P (10,9%) Cr (8,1%) Mn (7,4%) Zr (2,1%) Nb (1,2%) Hg (0,8%) Tc (0,6%)
E Velorum 8 e / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.790 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0347
Radius:
2.256 km

Anziehungskraft:
0,28 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
376 K

Materialien:
Fe (18,5%) S (18,0%) C (15,2%) Ni (14,0%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Nb (1,3%) Y (1,1%) W (1,0%)
E Velorum 8 f / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.898 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0520
Radius:
2.571 km

Anziehungskraft:
0,32 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
350 K

Materialien:
Fe (19,6%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Mn (8,1%) Ge (5,7%) Zr (2,3%) Te (1,5%) Nb (1,3%) Mo (1,3%)