2MASS J03285492+3115290 [#33650664809481]

100,00%
2MASS J03285492+3115290 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.208 Cr

Sonnenmassen:
0,4258
Sonnenradien:
0,5740
Alter:
2.702 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
3.358 K
2MASS J03285492+3115290 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
5.684.300.000.000 Mt

Inner radius:
641.760 km
Outer radius:
1.815.400 km
2MASS J03285492+3115290 1 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.093 Ls
Geschätzter Wert:
4.561 Cr

Erdmassen:
285,9678
Radius:
71.058 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
2,30 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
107 K
2MASS J03285492+3115290 2 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.077 Ls
Geschätzter Wert:
2.731 Cr

Erdmassen:
1,9838
Radius:
13.169 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,47 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
75 K
2MASS J03285492+3115290 3 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.449 Ls
Geschätzter Wert:
4.187 Cr

Erdmassen:
143,8083
Radius:
64.441 km

Anziehungskraft:
1,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
78 K
2MASS J03285492+3115290 3 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.450 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0029
Radius:
1.244 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
61 K

Materialien:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) Se (4,1%) V (3,0%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J03285492+3115290 3 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.452 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0032
Radius:
1.283 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
59 K

Materialien:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Cr (5,7%) Ge (3,6%) As (1,6%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Mo (0,8%)
2MASS J03285492+3115290 3 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.447 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0039
Radius:
1.369 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
59 K

Materialien:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Cr (5,7%) V (3,1%) As (1,6%) Cd (1,0%) Te (1,0%) Mo (0,8%)
2MASS J03285492+3115290 4 / Gas giant with ammonia-based life
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.824 Ls
Geschätzter Wert:
883 Cr

Erdmassen:
476,5782
Radius:
75.183 km

Anziehungskraft:
3,43 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
122 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.825 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0025
Radius:
1.196 km

Atmosphärendruck:
24,21 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
190 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.825 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0006
Radius:
728 km

Atmosphärendruck:
8,78 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
162 K
2MASS J03285492+3115290 4 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.826 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0035
Radius:
1.336 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
59 K

Materialien:
S (27,8%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) V (3,1%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Hg (0,5%)
2MASS J03285492+3115290 4 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.831 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0024
Radius:
1.185 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
58 K

Materialien:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Te (0,9%) Sn (0,7%) W (0,7%)
2MASS J03285492+3115290 4 e / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.826 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0029
Radius:
1.253 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Argon
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
56 K

Materialien:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Zn (3,4%) As (1,6%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Mo (0,8%)
2MASS J03285492+3115290 5 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.743 Ls
Geschätzter Wert:
4.301 Cr

Erdmassen:
179,2294
Radius:
64.897 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,73 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
65 K
2MASS J03285492+3115290 5 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.741 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0005
Radius:
723 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
45 K

Materialien:
S (28,0%) C (23,5%) P (15,1%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Cr (5,6%) As (1,6%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Nb (0,9%)
2MASS J03285492+3115290 5 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.739 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
539 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
44 K

Materialien:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,2%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Sb (0,7%)
2MASS J03285492+3115290 5 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.735 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0005
Radius:
694 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
44 K

Materialien:
S (26,9%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Mn (5,1%) As (1,6%) Cd (1,0%) Ru (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J03285492+3115290 5 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.737 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
602 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
44 K

Materialien:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) Sn (0,7%) W (0,7%) Tc (0,4%)
2MASS J03285492+3115290 5 e / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.736 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0017
Radius:
1.046 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
43 K

Materialien:
S (26,9%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) V (3,0%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Sb (0,7%)