Eol Prou PR-Z b18-1 [#2739516949665]

100,00%
Eol Prou PR-Z b18-1 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.207 Cr

Sonnenmassen:
0,4023
Sonnenradien:
0,6085
Alter:
3.750 Millionen Jahre
Helligkeit:
Va

Oberflächentemperatur:
3.090 K
Eol Prou PR-Z b18-1 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
89.034.000.000.000 Mt

Inner radius:
698.320 km
Outer radius:
1.905.500 km
Eol Prou PR-Z b18-1 B Belt
Class:
Icy

Mass:
45.500.000.000.000.000 Mt

Inner radius:
6.049.100 km
Outer radius:
150.610.000 km
Eol Prou PR-Z b18-1 1 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
7 Ls
Geschätzter Wert:
17.132 Cr

Erdmassen:
4,8027
Radius:
9.508 km

Atmosphärendruck:
3.640,83 Atmosphären

Anziehungskraft:
2,16 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
3.386 K
Eol Prou PR-Z b18-1 2 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
11 Ls
Geschätzter Wert:
13.927 Cr

Erdmassen:
0,2927
Radius:
4.179 km

Anziehungskraft:
0,68 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
710 K

Materialien:
Fe (23,6%) Ni (17,8%) S (16,7%) C (14,1%) P (9,0%) Zn (6,4%) V (5,8%) Se (2,6%) Cd (1,8%) Sn (1,5%) Po (0,7%)
Eol Prou PR-Z b18-1 3 / Class III gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
798 Ls
Geschätzter Wert:
996 Cr

Erdmassen:
1.154,2740
Radius:
77.133 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
7,89 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
282 K
Eol Prou PR-Z b18-1 3 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
796 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0339
Radius:
2.811 km

Anziehungskraft:
0,17 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
121 K

Materialien:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,4%) Se (4,2%) V (3,0%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) Hg (0,5%)
Eol Prou PR-Z b18-1 4 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.398 Ls
Geschätzter Wert:
4.845 Cr

Erdmassen:
456,5508
Radius:
75.239 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
3,28 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
124 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.401 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0026
Radius:
1.203 km

Atmosphärendruck:
14,86 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
173 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.401 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0023
Radius:
1.168 km

Atmosphärendruck:
0,23 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
104 K
Eol Prou PR-Z b18-1 4 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.394 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0099
Radius:
1.880 km

Anziehungskraft:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
60 K

Materialien:
S (28,8%) C (24,2%) P (15,5%) Fe (12,9%) Ni (9,8%) Zn (3,5%) As (1,7%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Sn (0,8%) Po (0,3%)
Eol Prou PR-Z b18-1 4 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.414 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0154
Radius:
2.171 km

Anziehungskraft:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
59 K

Materialien:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Zn (3,3%) V (3,0%) Ru (0,8%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
Eol Prou PR-Z b18-1 5 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.023 Ls
Geschätzter Wert:
3.369 Cr

Erdmassen:
20,4042
Radius:
34.256 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,71 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
52 K
Eol Prou PR-Z b18-1 5 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.023 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0023
Radius:
1.160 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
46 K

Materialien:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Ge (3,5%) V (3,0%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Tc (0,4%)
Eol Prou PR-Z b18-1 5 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.025 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0016
Radius:
1.036 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
46 K

Materialien:
S (27,9%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Se (4,4%) Ge (3,6%) As (1,6%) Cd (1,0%) W (0,7%) Tc (0,5%)
Eol Prou PR-Z b18-1 5 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.024 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0023
Radius:
1.168 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
46 K

Materialien:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Zn (3,4%) V (3,0%) Cd (1,0%) Sb (0,8%) Sn (0,7%)
Eol Prou PR-Z b18-1 5 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.026 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0005
Radius:
688 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
46 K

Materialien:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Mn (5,0%) As (1,6%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Hg (0,5%)
Eol Prou PR-Z b18-1 5 e / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.019 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0009
Radius:
836 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
46 K

Materialien:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Se (4,3%) Ge (3,6%) Zr (1,5%) Nb (0,9%) Mo (0,8%) Y (0,8%)
Eol Prou PR-Z b18-1 5 f / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.028 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0006
Radius:
745 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
46 K

Materialien:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) V (3,0%) Te (0,9%) Nb (0,8%) W (0,7%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.601 Ls
Geschätzter Wert:
523 Cr

Erdmassen:
3,9374
Radius:
11.575 km

Atmosphärendruck:
0,74 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,20 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Helium
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
41 K