2MASS J21534087+4715422 [#5850919604898]

100,00%
2MASS J21534087+4715422 / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.214 Cr

Sonnenmassen:
0,7891
Sonnenradien:
0,8544
Alter:
1.142 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
4.890 K
2MASS J21534087+4715422 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
129.250.000.000.000 Mt

Inner radius:
926.340 km
Outer radius:
2.229.800 km
2MASS J21534087+4715422 B Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
45.938.000.000.000.000 Mt

Inner radius:
6.649.500 km
Outer radius:
425.570.000 km
2MASS J21534087+4715422 1 / Y (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.254 Ls
Geschätzter Wert:
1.200 Cr

Sonnenmassen:
0,0117
Sonnenradien:
0,0596
Alter:
1.142 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
347 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.260 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,4689
Radius:
6.660 km

Atmosphärendruck:
4,17 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,43 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
111 K
2MASS J21534087+4715422 2 / Class IV gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.208 Ls
Geschätzter Wert:
1.181 Cr

Erdmassen:
3.772,2927
Radius:
63.698 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
37,82 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
968 K
2MASS J21534087+4715422 2 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.209 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0324
Radius:
2.206 km

Anziehungskraft:
0,27 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
184 K

Materialien:
Fe (20,2%) S (19,7%) C (16,6%) Ni (15,3%) P (10,6%) Cr (9,1%) Se (3,1%) Zr (2,4%) Mo (1,3%) Sn (1,2%) Po (0,5%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.193 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,3279
Radius:
5.877 km

Atmosphärendruck:
7,57 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,39 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Nitrogen
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
113 K