2MASS J03285119+3119548 [#632869786098]

100,00%
2MASS J03285119+3119548 A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.209 Cr

Sonnenmassen:
0,4766
Sonnenradien:
0,6306
Alter:
11.982 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
3.643 K
2MASS J03285119+3119548 A A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
89.350.000.000.000 Mt

Inner radius:
841.760 km
Outer radius:
1.884.900 km
2MASS J03285119+3119548 A 1 / Gas giant with water-based life
Entfernung zum Eintrittspunkt:
699 Ls
Geschätzter Wert:
878 Cr

Erdmassen:
458,9729
Radius:
75.390 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
3,28 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
172 K
2MASS J03285119+3119548 A 1 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
693 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0222
Radius:
2.449 km

Anziehungskraft:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
105 K

Materialien:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Ge (3,6%) Zr (1,4%) Nb (0,9%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)
2MASS J03285119+3119548 A 1 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
697 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0260
Radius:
2.572 km

Anziehungskraft:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
103 K

Materialien:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J03285119+3119548 A 1 b a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
697 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0019
Radius:
1.113 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
103 K

Materialien:
S (30,8%) C (25,9%) P (16,6%) Fe (9,5%) Ni (7,2%) Ge (3,2%) Zn (2,6%) V (2,3%) Cd (0,7%) Sb (0,7%) Nb (0,7%)
2MASS J03285119+3119548 A 2 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
981 Ls
Geschätzter Wert:
3.651 Cr

Erdmassen:
43,6866
Radius:
48.040 km

Anziehungskraft:
0,77 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
96 K
2MASS J03285119+3119548 A 2 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
980 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0004
Radius:
670 km

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
84 K

Materialien:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Mn (5,0%) Zr (1,4%) Te (0,9%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J03285119+3119548 A 2 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
980 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
513 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
84 K

Materialien:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) V (3,0%) Nb (0,8%) Ru (0,8%) Sn (0,7%)
2MASS J03285119+3119548 A 2 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
984 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
576 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
84 K

Materialien:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Ge (3,4%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Tc (0,4%)
2MASS J03285119+3119548 A 2 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
976 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0007
Radius:
799 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
84 K

Materialien:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Se (4,3%) As (1,6%) Nb (0,8%) Ru (0,8%) Hg (0,5%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.363 Ls
Geschätzter Wert:
533 Cr

Erdmassen:
4,8705
Radius:
12.332 km

Atmosphärendruck:
20.233,05 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,30 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Methane-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
415 K
2MASS J03285119+3119548 B / L (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
19.696 Ls
Geschätzter Wert:
1.202 Cr

Sonnenmassen:
0,1328
Sonnenradien:
0,2982
Alter:
11.982 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
1.510 K
2MASS J03285119+3119548 B A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
42.117.000.000.000 Mt

Inner radius:
388.190 km
Outer radius:
1.231.200 km
Entfernung zum Eintrittspunkt:
19.707 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1336
Radius:
4.166 km

Atmosphärendruck:
7,82 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
160 K
2MASS J03285119+3119548 B 2 / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
19.591 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1692
Radius:
4.491 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Neon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
61 K

Materialien:
S (23,1%) C (19,4%) Fe (15,9%) P (12,4%) Ni (12,1%) Mn (6,6%) V (3,9%) Se (3,6%) Cd (1,2%) Nb (1,1%) Sb (0,7%)
2MASS J03285119+3119548 B 3 / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
19.951 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,4097
Radius:
5.928 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,47 G

Vulkanismus:
Minor Nitrogen Magma
Atmosphäre:
Thin Neon
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
50 K

Materialien:
S (22,3%) C (18,8%) Fe (15,4%) P (12,0%) Ni (11,7%) Cr (6,9%) Mn (6,4%) Ge (3,2%) Cd (1,2%) Nb (1,1%) Ru (1,0%)
2MASS J03285119+3119548 B 4 / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
19.334 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,2468
Radius:
5.060 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,39 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
42 K

Materialien:
S (22,2%) C (18,7%) Fe (15,4%) P (12,0%) Ni (11,6%) Cr (6,9%) Mn (6,3%) Zn (4,2%) Nb (1,1%) Mo (1,0%) Sb (0,7%)
2MASS J03285119+3119548 B 5 / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
20.725 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,2406
Radius:
5.019 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,39 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
39 K

Materialien:
S (23,5%) C (19,8%) Fe (16,2%) P (12,7%) Ni (12,3%) Cr (7,3%) Se (3,7%) Zr (1,9%) Sn (1,1%) W (0,9%) Sb (0,7%)