2MASS J05351446-0525020 [#57853879133161]

100,00%
2MASS J05351446-0525020 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.204 Cr

Sonnenmassen:
0,2031
Sonnenradien:
0,3744
Alter:
12.428 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
2.085 K
2MASS J05351446-0525020 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
33.659.000.000.000 Mt

Inner radius:
411.270 km
Outer radius:
1.418.500 km
2MASS J05351446-0525020 1 / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
290 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,2491
Radius:
5.078 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,39 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Neon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
64 K

Materialien:
S (23,5%) C (19,7%) Fe (16,0%) P (12,6%) Ni (12,1%) Cr (7,2%) V (3,9%) Zr (1,9%) Cd (1,2%) Ru (1,0%) W (0,9%)
2MASS J05351446-0525020 2 / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
388 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,2268
Radius:
4.930 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
55 K

Materialien:
S (23,9%) C (20,1%) Fe (16,3%) P (12,9%) Ni (12,3%) V (4,0%) Se (3,7%) Ge (3,5%) Cd (1,3%) Nb (1,1%) Y (1,0%)
2MASS J05351446-0525020 3 / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
547 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,3587
Radius:
5.675 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,45 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Neon
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
46 K

Materialien:
S (23,1%) C (19,4%) Fe (15,9%) P (12,4%) Ni (12,0%) Cr (7,2%) V (3,9%) Ge (3,4%) Sn (1,0%) Y (1,0%) Hg (0,7%)
2MASS J05351446-0525020 3 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
547 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0162
Radius:
2.237 km

Anziehungskraft:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
46 K

Materialien:
S (27,2%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (11,7%) Ni (8,8%) Cr (5,3%) Mn (4,8%) V (2,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
994 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
1,4775
Radius:
8.752 km

Atmosphärendruck:
0,29 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,78 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosphäre:
Neon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
35 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.276 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
2,0718
Radius:
9.605 km

Atmosphärendruck:
0,42 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,91 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Helium
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
31 K
2MASS J05351446-0525020 5 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.284 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1904
Radius:
4.952 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,32 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
30 K

Materialien:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Se (4,3%) V (2,9%) Mo (0,8%) Hg (0,5%) Tc (0,4%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.862 Ls
Geschätzter Wert:
512 Cr

Erdmassen:
3,0492
Radius:
10.792 km

Atmosphärendruck:
0,59 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,07 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Helium
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
25 K