2MASS J21534047+4718222 [#2002763158178]

100,00%
2MASS J21534047+4718222 / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.213 Cr

Sonnenmassen:
0,7148
Sonnenradien:
0,8221
Alter:
6.484 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
4.798 K
2MASS J21534047+4718222 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
119.200.000.000.000 Mt

Inner radius:
922.500 km
Outer radius:
2.157.600 km
2MASS J21534047+4718222 B Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
98.324.000.000.000 Mt

Inner radius:
3.476.900 km
Outer radius:
560.720.000 km
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.969 Ls
Geschätzter Wert:
636 Cr

Erdmassen:
30,5454
Radius:
21.383 km

Atmosphärendruck:
25.244,15 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
2,72 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
172 K
2MASS J21534047+4718222 1 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.969 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
393 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
77 K

Materialien:
Fe (19,1%) S (18,5%) C (15,6%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,6%) Mn (7,9%) Zr (2,2%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Y (1,1%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.968 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,2480
Radius:
5.393 km

Atmosphärendruck:
0,01 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Neon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
68 K
2MASS J21534047+4718222 2 / Class IV gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.140 Ls
Geschätzter Wert:
1.163 Cr

Erdmassen:
3.399,2803
Radius:
65.394 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
32,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
846 K
2MASS J21534047+4718222 2 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.140 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0039
Radius:
1.101 km

Anziehungskraft:
0,13 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
219 K

Materialien:
Fe (19,9%) S (19,4%) C (16,3%) Ni (15,1%) P (10,4%) Mn (8,2%) V (4,9%) As (2,6%) Nb (1,4%) Sn (1,2%) Tc (0,7%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.137 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0020
Radius:
891 km

Anziehungskraft:
0,10 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
Sulphur dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
196 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.139 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0093
Radius:
1.469 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,18 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Ammonia
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
164 K
2MASS J21534047+4718222 2 c a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.139 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0007
Radius:
624 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
162 K

Materialien:
S (19,6%) Fe (17,5%) C (16,5%) Ni (13,2%) P (10,5%) Cr (7,9%) Mn (7,2%) V (4,3%) Nb (1,2%) Mo (1,1%) Y (1,0%)
2MASS J21534047+4718222 3 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
4.196 Ls
Geschätzter Wert:
2.827 Cr

Erdmassen:
3,0474
Radius:
14.225 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,61 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
89 K