Evelyn's Light [#4532257876092]

100,00%
Evelyn's Light A / Neutron Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
23.188 Cr

Sonnenmassen:
1,6406
Sonnenradien:
0,0000
Alter:
10.152 Millionen Jahre
Helligkeit:
VII

Oberflächentemperatur:
1.251.050 K
Evelyn's Light A A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
243.130.000.000.000 Mt

Inner radius:
14 km
Outer radius:
2.846.000 km
Evelyn's Light A 1 / Class III gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.632 Ls
Geschätzter Wert:
987 Cr

Erdmassen:
1.081,2290
Radius:
77.206 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
7,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
295 K
Evelyn's Light A 1 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.630 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0051
Radius:
1.205 km

Anziehungskraft:
0,14 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
155 K

Materialien:
Fe (20,3%) S (19,8%) C (16,6%) Ni (15,4%) P (10,6%) Ge (5,8%) Zn (5,5%) As (2,6%) Cd (1,6%) W (1,1%) Tc (0,7%)
Evelyn's Light A 1 b / Rocky body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.628 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0077
Radius:
1.379 km

Atmosphärendruck:
5,14 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
305 K
Evelyn's Light A 2 / Class II gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.686 Ls
Geschätzter Wert:
28.888 Cr

Erdmassen:
540,8505
Radius:
76.272 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
3,78 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
191 K
Evelyn's Light A 2 a / Rocky body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.681 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0008
Radius:
662 km

Atmosphärendruck:
1,11 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
238 K
Evelyn's Light A 2 b / Rocky body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.683 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0008
Radius:
644 km

Atmosphärendruck:
1,05 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
230 K
Evelyn's Light A 2 c / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.685 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0026
Radius:
967 km

Anziehungskraft:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
128 K

Materialien:
Fe (19,9%) S (19,5%) C (16,4%) Ni (15,1%) P (10,5%) Cr (9,0%) Se (3,1%) As (2,6%) Te (1,5%) Nb (1,4%) W (1,1%)
Evelyn's Light A 3 / Gas giant with water-based life
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.262 Ls
Geschätzter Wert:
905 Cr

Erdmassen:
574,0626
Radius:
76.357 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
4,01 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
175 K
Evelyn's Light A 3 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.261 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0132
Radius:
2.065 km

Anziehungskraft:
0,13 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
101 K

Materialien:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) W (0,7%) Tc (0,4%)
Evelyn's Light A 3 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.260 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0079
Radius:
1.749 km

Anziehungskraft:
0,11 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
98 K

Materialien:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) V (3,0%) Mo (0,8%) Ru (0,8%) Sn (0,7%)
Evelyn's Light A 3 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.261 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0089
Radius:
1.815 km

Anziehungskraft:
0,11 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
96 K

Materialien:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) V (3,0%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Sb (0,7%)
Evelyn's Light A 3 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.263 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0128
Radius:
2.044 km

Anziehungskraft:
0,12 G

Vulkanismus:
Minor Methane Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
94 K

Materialien:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Sb (0,8%) W (0,7%)
Evelyn's Light A 3 e / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.255 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0156
Radius:
2.185 km

Anziehungskraft:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
91 K

Materialien:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) W (0,7%)
Evelyn's Light A 3 f / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.256 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0293
Radius:
2.677 km

Anziehungskraft:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
89 K

Materialien:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Y (0,7%) W (0,7%)
Evelyn's Light A 3 f a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.256 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0015
Radius:
1.026 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
89 K

Materialien:
S (29,8%) C (25,0%) P (16,0%) Fe (9,2%) Ni (6,9%) Se (4,7%) Mn (3,8%) Ge (3,0%) Cd (0,7%) Nb (0,6%) Tc (0,3%)
Evelyn's Light A 3 g / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.275 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0207
Radius:
2.393 km

Anziehungskraft:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
88 K

Materialien:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Ge (3,4%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Ru (0,7%)
Evelyn's Light A 3 h / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.244 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0173
Radius:
2.258 km

Anziehungskraft:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
88 K

Materialien:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Te (0,9%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
Evelyn's Light A 3 i / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.268 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0143
Radius:
2.121 km

Anziehungskraft:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
87 K

Materialien:
S (26,6%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Ge (3,4%) Nb (0,8%) Y (0,7%) Sn (0,7%)
Evelyn's Light A 4 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.119 Ls
Geschätzter Wert:
3.462 Cr

Erdmassen:
26,6102
Radius:
36.446 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,81 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
80 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.119 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0004
Radius:
676 km

Atmosphärendruck:
5,28 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
166 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.117 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0009
Radius:
838 km

Atmosphärendruck:
0,12 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
107 K
Evelyn's Light A 4 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.113 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
618 km

Atmosphärendruck:
0,06 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Methane
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
101 K

Materialien:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Ge (3,4%) Te (0,9%) Nb (0,8%) W (0,7%)
Evelyn's Light B / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
501.056 Ls
Geschätzter Wert:
1.209 Cr

Sonnenmassen:
0,4922
Sonnenradien:
0,5919
Alter:
10.152 Millionen Jahre
Helligkeit:
Va

Oberflächentemperatur:
3.703 K
Evelyn's Light B 1 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
500.678 Ls
Geschätzter Wert:
12.967 Cr

Erdmassen:
0,0820
Radius:
2.843 km

Atmosphärendruck:
0,41 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Argon
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
150 K
Evelyn's Light B 2 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
501.017 Ls
Geschätzter Wert:
13.117 Cr

Erdmassen:
0,1023
Radius:
3.031 km

Atmosphärendruck:
8,49 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,45 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
138 K
Evelyn's Light B 3 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
501.018 Ls
Geschätzter Wert:
12.677 Cr

Erdmassen:
0,0519
Radius:
2.487 km

Atmosphärendruck:
0,12 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Argon
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
115 K
Evelyn's Light B 4 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
500.831 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,2127
Radius:
4.829 km

Atmosphärendruck:
5,47 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,37 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Nitrogen
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
102 K
Evelyn's Light B 5 / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
501.022 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1833
Radius:
4.607 km

Atmosphärendruck:
0,06 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
83 K

Materialien:
S (22,6%) C (19,0%) Fe (15,6%) P (12,2%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) Ge (3,3%) Sn (1,0%) W (0,9%) Po (0,4%)
Evelyn's Light B 6 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
499.905 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,5142
Radius:
6.359 km

Atmosphärendruck:
677,91 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,52 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Argon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
84 K
Evelyn's Light B 7 / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
498.445 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,2308
Radius:
4.954 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
53 K

Materialien:
S (23,4%) C (19,7%) Fe (16,1%) P (12,6%) Ni (12,2%) Cr (7,3%) V (4,0%) Zr (1,9%) Nb (1,1%) Y (1,0%) W (0,9%)
Evelyn's Light B 8 / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
498.007 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,3434
Radius:
5.611 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,44 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Neon
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
46 K

Materialien:
S (23,1%) C (19,5%) Fe (16,0%) P (12,5%) Ni (12,1%) Mn (6,6%) V (3,9%) Ge (3,3%) Cd (1,2%) Ru (1,0%) W (0,9%)