Iorasp JH-D d12-0 [#9856639723]

100,00%
Iorasp JH-D d12-0 A / F (White) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.225 Cr

Sonnenmassen:
1,3945
Sonnenradien:
1,3481
Alter:
1.072 Millionen Jahre
Helligkeit:
Vb

Oberflächentemperatur:
7.386 K
Iorasp JH-D d12-0 B / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
9.039 Ls
Geschätzter Wert:
1.213 Cr

Sonnenmassen:
0,7148
Sonnenradien:
0,7622
Alter:
1.072 Millionen Jahre
Helligkeit:
Va

Oberflächentemperatur:
4.542 K
Iorasp JH-D d12-0 B 1 / Class V gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
9.040 Ls
Geschätzter Wert:
924 Cr

Erdmassen:
669,4600
Radius:
70.934 km

Anziehungskraft:
5,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
2.294 K
Iorasp JH-D d12-0 BC 1 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
9.222 Ls
Geschätzter Wert:
14.676 Cr

Erdmassen:
0,6566
Radius:
5.358 km

Atmosphärendruck:
109,82 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,93 G

Vulkanismus:
Rocky Magma
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide

Oberflächentemperatur:
884 K
Iorasp JH-D d12-0 BC 2 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
9.307 Ls
Geschätzter Wert:
165.613 Cr

Erdmassen:
0,5441
Radius:
5.037 km

Atmosphärendruck:
93,76 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,87 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Candidate for terraforming

Oberflächentemperatur:
777 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
9.307 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0448
Radius:
2.420 km

Atmosphärendruck:
3,14 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Hot Water

Oberflächentemperatur:
671 K
Iorasp JH-D d12-0 BC 3 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
8.416 Ls
Geschätzter Wert:
158.268 Cr

Erdmassen:
0,2668
Radius:
4.059 km

Atmosphärendruck:
0,37 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,66 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Water-rich
Terraformierungs-Status:
Candidate for terraforming

Oberflächentemperatur:
280 K
Iorasp JH-D d12-0 BC 4 / Water world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
8.428 Ls
Geschätzter Wert:
261.988 Cr

Erdmassen:
0,3055
Radius:
4.235 km

Atmosphärendruck:
0,49 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,69 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Nitrogen
Terraformierungs-Status:
Candidate for terraforming

Oberflächentemperatur:
365 K
Iorasp JH-D d12-0 BC 5 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
8.042 Ls
Geschätzter Wert:
161.649 Cr

Erdmassen:
0,3751
Radius:
4.513 km

Atmosphärendruck:
2,53 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,75 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Nitrogen
Terraformierungs-Status:
Candidate for terraforming

Oberflächentemperatur:
217 K
Iorasp JH-D d12-0 C / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
9.028 Ls
Geschätzter Wert:
1.208 Cr

Sonnenmassen:
0,4531
Sonnenradien:
0,5629
Alter:
1.072 Millionen Jahre
Helligkeit:
Va

Oberflächentemperatur:
3.518 K