2MASS J05351715-0526456 [#183197667894273]

100,00%
2MASS J05351715-0526456 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.205 Cr

Sonnenmassen:
0,2656
Sonnenradien:
0,4308
Alter:
10.090 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
2.500 K
2MASS J05351715-0526456 A Belt
Class:
Metallic

Mass:
70.078.000.000.000 Mt

Inner radius:
494.430 km
Outer radius:
1.626.700 km
2MASS J05351715-0526456 1 / Rocky Ice world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
542 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
1,0430
Radius:
7.369 km

Atmosphärendruck:
0,18 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,78 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosphäre:
Neon-rich

Oberflächentemperatur:
60 K
2MASS J05351715-0526456 2 / Rocky Ice world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
545 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,9123
Radius:
7.079 km

Atmosphärendruck:
1.523,07 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,74 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosphäre:
Thick Argon-rich

Oberflächentemperatur:
89 K
2MASS J05351715-0526456 3 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
915 Ls
Geschätzter Wert:
4.934 Cr

Erdmassen:
523,8459
Radius:
76.301 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
3,66 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
128 K
2MASS J05351715-0526456 4 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
891 Ls
Geschätzter Wert:
4.546 Cr

Erdmassen:
279,0975
Radius:
71.928 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
2,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
89 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.167 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
1,5782
Radius:
8.912 km

Atmosphärendruck:
0,31 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,81 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosphäre:
Neon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
41 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.682 Ls
Geschätzter Wert:
526 Cr

Erdmassen:
4,1758
Radius:
11.816 km

Atmosphärendruck:
0,76 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,22 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Helium
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
35 K