Tyroigao AA-A h3 [#27292943]

100,00%
Tyroigao AA-A h3 A / Black Hole
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
27.071 Cr

Sonnenmassen:
13,0078
Sonnenradien:
0,0001
Alter:
12.104 Millionen Jahre
Helligkeit:
VII

Oberflächentemperatur:
0 K
Tyroigao AA-A h3 A A Belt
Class:
Icy

Mass:
1.011.400.000.000.000 Mt

Inner radius:
70 km
Outer radius:
5.675.100 km
Tyroigao AA-A h3 A 1 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
7.873 Ls
Geschätzter Wert:
3.947 Cr

Erdmassen:
87,3480
Radius:
56.574 km

Anziehungskraft:
1,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
31 K
Tyroigao AA-A h3 B / Black Hole
Entfernung zum Eintrittspunkt:
236.452 Ls
Geschätzter Wert:
24.623 Cr

Sonnenmassen:
5,8398
Sonnenradien:
0,0000
Alter:
12.104 Millionen Jahre
Helligkeit:
VII

Oberflächentemperatur:
0 K
Tyroigao AA-A h3 C / Neutron Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
212.222 Ls
Geschätzter Wert:
23.050 Cr

Sonnenmassen:
1,2344
Sonnenradien:
0,0000
Alter:
12.104 Millionen Jahre
Helligkeit:
VII

Oberflächentemperatur:
3.575.565 K
Tyroigao AA-A h3 C 1 / Class II gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
209.784 Ls
Geschätzter Wert:
17.187 Cr

Erdmassen:
4,9831
Radius:
20.665 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,47 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
247 K
Tyroigao AA-A h3 C 1 a / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
209.783 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
391 km

Atmosphärendruck:
0,07 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thin Water
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
402 K

Materialien:
Fe (19,7%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,9%) P (10,3%) Mn (8,1%) V (4,8%) Se (3,0%) Te (1,5%) Mo (1,3%) W (1,1%)
Tyroigao AA-A h3 C 1 b / Rocky body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
209.784 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
464 km

Atmosphärendruck:
0,10 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Water
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
417 K
Tyroigao AA-A h3 C 1 c / Rocky body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
209.784 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
487 km

Atmosphärendruck:
0,11 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Water
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
421 K
Tyroigao AA-A h3 C 2 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
209.806 Ls
Geschätzter Wert:
177.002 Cr

Erdmassen:
1,3881
Radius:
6.994 km

Atmosphärendruck:
191,65 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Candidate for terraforming

Oberflächentemperatur:
787 K