Ross 154 [#7268024264105]

100,00%
Ross 154 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.204 Cr

Sonnenmassen:
0,1992
Sonnenradien:
0,3581
Alter:
12.300 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
2.075 K
Ross 154 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
57.959.000.000.000 Mt

Inner radius:
374.210 km
Outer radius:
1.409.300 km
Aster / Class II gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
13 Ls
Geschätzter Wert:
23.636 Cr

Erdmassen:
109,7676
Radius:
50.226 km

Anziehungskraft:
1,77 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
239 K
Merlin / Earth-like world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
13 Ls
Geschätzter Wert:
234.971 Cr

Erdmassen:
0,0400
Radius:
2.236 km

Atmosphärendruck:
2,30 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,33 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
Suitable for water-based life
Terraformierungs-Status:
Terraformed

Oberflächentemperatur:
268 K
Dust Ball / Rocky body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
50 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0060
Radius:
1.236 km

Anziehungskraft:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
118 K

Materialien:
Fe (19,9%) S (16,2%) Ni (15,0%) C (13,6%) Cr (8,9%) P (8,7%) Mn (8,2%) Zn (5,4%) Cd (1,5%) Te (1,3%) Sn (1,3%)
Ross 154 3 / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
276 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1592
Radius:
4.397 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
44 K

Materialien:
S (22,1%) C (18,6%) Fe (15,6%) P (11,9%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) V (3,8%) Nb (1,1%) Mo (1,0%) Sb (0,7%)
Ross 154 4 / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
488 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1363
Radius:
4.185 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,32 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
33 K

Materialien:
S (22,3%) C (18,7%) Fe (15,7%) P (12,0%) Ni (11,9%) Cr (7,1%) Mn (6,5%) Ge (3,3%) Cd (1,2%) W (0,9%) Sb (0,7%)
Ross 154 5 / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
842 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1990
Radius:
4.719 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,36 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
25 K

Materialien:
S (22,8%) C (19,2%) Fe (16,0%) P (12,3%) Ni (12,1%) Cr (7,2%) V (3,9%) Se (3,6%) Cd (1,3%) Ru (1,0%) Hg (0,7%)
Ross 154 6 / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.502 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1973
Radius:
4.706 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,36 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
20 K

Materialien:
S (22,9%) C (19,3%) Fe (16,1%) P (12,3%) Ni (12,2%) Cr (7,3%) Se (3,6%) Ge (3,4%) Mo (1,1%) Ru (1,0%) W (0,9%)
Ross 154 7 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.581 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,4811
Radius:
6.218 km

Atmosphärendruck:
0,10 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,51 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Helium

Oberflächentemperatur:
20 K