2MASS J03283968+3117321 [#18257770521633]

100,00%
2MASS J03283968+3117321 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.205 cr

Sterren masses:
0,2930
Solar radius
0,4716
Leeftijd:
9.666 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
2.669 K
2MASS J03283968+3117321 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
71.073.000.000.000 Mt

Inner radius:
541.250 km
Outer radius:
1.669.600 km
2MASS J03283968+3117321 B Belt
Class:
Icy

Mass:
31.606.000.000.000.000 Mt

Inner radius:
3.411.000 km
Outer radius:
214.090.000 km
2MASS J03283968+3117321 1 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
7 ls
Geschatte waarde:
16.173 cr

Aarde massas:
2,4197
Radius:
7.866 km

Oppervlakte druk:
351,62 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,59 G

Vulkanisme:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
Hot thick Carbon dioxide
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
2.324 K
2MASS J03283968+3117321 2 / Gas giant with water-based life
Afstand tot aankomst:
1.134 ls
Geschatte waarde:
922 cr

Aarde massas:
659,5459
Radius:
77.136 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
4,51 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
151 K
Afstand tot aankomst:
1.133 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0236
Radius:
2.499 km

Oppervlakte druk:
115,24 atmosfeer

Zwaartekracht:
0,15 G

Vulkanisme:
Water Geysers
Atmosfeer:
Thick Carbon dioxide-rich
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
227 K
2MASS J03283968+3117321 3 / Class I gas giant
Afstand tot aankomst:
2.134 ls
Geschatte waarde:
3.513 cr

Aarde massas:
30,5732
Radius:
42.717 km

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
0,68 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
39 K
2MASS J03283968+3117321 3 a / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.134 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0002
Radius:
542 km

Zwaartekracht:
0,03 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
34 K

Materialen:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) V (3,0%) Mo (0,8%) Sb (0,7%) W (0,7%)
2MASS J03283968+3117321 3 b / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.133 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0002
Radius:
474 km

Zwaartekracht:
0,03 G

Vulkanisme:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
34 K

Materialen:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Te (0,9%) W (0,7%)
2MASS J03283968+3117321 3 c / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.134 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0008
Radius:
822 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
Water Magma
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
34 K

Materialen:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,2%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J03283968+3117321 3 d / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.134 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0008
Radius:
812 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
34 K

Materialen:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) V (3,0%) Cd (0,9%) Te (0,9%) W (0,7%)
2MASS J03283968+3117321 3 e / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.134 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0009
Radius:
836 km

Zwaartekracht:
0,05 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
34 K

Materialen:
S (26,6%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) V (3,0%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J03283968+3117321 3 f / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
2.131 ls
Geschatte waarde:
500 cr

Aarde massas:
0,0224
Radius:
2.483 km

Zwaartekracht:
0,15 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
34 K

Materialen:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) As (1,4%) Sn (0,7%) Sb (0,7%) W (0,7%)
Afstand tot aankomst:
3.004 ls
Geschatte waarde:
542 cr

Aarde massas:
5,8864
Radius:
13.095 km

Oppervlakte druk:
0,98 atmosfeer

Reserve niveau:
Perfect

Zwaartekracht:
1,40 G

Vulkanisme:
Major Water Geysers
Atmosfeer:
Helium
Terraforming status:
Not terraformable

Oppervlakte temperatuur:
29 K