2MASS J03283968+3117321 [#18257770521633]

100,00%
2MASS J03283968+3117321 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.205 Cr

Sonnenmassen:
0,2930
Sonnenradien:
0,4716
Alter:
9.666 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
2.669 K
2MASS J03283968+3117321 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
71.073.000.000.000 Mt

Inner radius:
541.250 km
Outer radius:
1.669.600 km
2MASS J03283968+3117321 B Belt
Class:
Icy

Mass:
31.606.000.000.000.000 Mt

Inner radius:
3.411.000 km
Outer radius:
214.090.000 km
2MASS J03283968+3117321 1 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
7 Ls
Geschätzter Wert:
16.173 Cr

Erdmassen:
2,4197
Radius:
7.866 km

Atmosphärendruck:
351,62 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,59 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
2.324 K
2MASS J03283968+3117321 2 / Gas giant with water-based life
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.134 Ls
Geschätzter Wert:
922 Cr

Erdmassen:
659,5459
Radius:
77.136 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
4,51 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
151 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.133 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0236
Radius:
2.499 km

Atmosphärendruck:
115,24 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,15 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Carbon dioxide-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
227 K
2MASS J03283968+3117321 3 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.134 Ls
Geschätzter Wert:
3.513 Cr

Erdmassen:
30,5732
Radius:
42.717 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,68 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
39 K
2MASS J03283968+3117321 3 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.134 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
542 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
34 K

Materialien:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) V (3,0%) Mo (0,8%) Sb (0,7%) W (0,7%)
2MASS J03283968+3117321 3 b / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.133 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
474 km

Anziehungskraft:
0,03 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
34 K

Materialien:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Te (0,9%) W (0,7%)
2MASS J03283968+3117321 3 c / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.134 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0008
Radius:
822 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
Water Magma
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
34 K

Materialien:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,2%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J03283968+3117321 3 d / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.134 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0008
Radius:
812 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
34 K

Materialien:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) V (3,0%) Cd (0,9%) Te (0,9%) W (0,7%)
2MASS J03283968+3117321 3 e / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.134 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0009
Radius:
836 km

Anziehungskraft:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
34 K

Materialien:
S (26,6%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) V (3,0%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J03283968+3117321 3 f / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.131 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0224
Radius:
2.483 km

Anziehungskraft:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
34 K

Materialien:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) As (1,4%) Sn (0,7%) Sb (0,7%) W (0,7%)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.004 Ls
Geschätzter Wert:
542 Cr

Erdmassen:
5,8864
Radius:
13.095 km

Atmosphärendruck:
0,98 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,40 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Helium
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
29 K