2MASS J05351904+0954550 [#84523356594]

46,15%
2MASS J05351904+0954550 / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.214 cr

Sterren masses:
0,7578
Solar radius
0,8452
Leeftijd:
3.632 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
4.847 K
2MASS J05351904+0954550 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
117.310.000.000.000 Mt

Inner radius:
1.050.100 km
Outer radius:
2.200.000 km
2MASS J05351904+0954550 B Belt
Class:
Rocky

Mass:
15.367.000.000.000.000 Mt

Inner radius:
15.155.000 km
Outer radius:
384.900.000 km
2MASS J05351904+0954550 1 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
9 ls
Geschatte waarde:
19.396 cr

Aarde massas:
18,0297
Radius:
13.208 km

Oppervlakte druk:
13.274.664,29 atmosfeer

Zwaartekracht:
4,20 G

Vulkanisme:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfeer:
Hot thick Silicate vapour

Oppervlakte temperatuur:
7.280 K
2MASS J05351904+0954550 2 / High metal content world
Afstand tot aankomst:
16 ls
Geschatte waarde:
16.242 cr

Aarde massas:
2,5493
Radius:
7.992 km

Oppervlakte druk:
0,00 atmosfeer

Zwaartekracht:
1,62 G

Vulkanisme:
Metallic Magma
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
1.093 K
2MASS J05351904+0954550 3 / Icy body (Landable)
Afstand tot aankomst:
28 ls
Geschatte waarde:
641 cr

Aarde massas:
32,5168
Radius:
21.123 km

Zwaartekracht:
2,96 G

Vulkanisme:
No volcanism
Atmosfeer:
No atmosphere

Oppervlakte temperatuur:
803 K

Materialen:
S (22,2%) C (18,7%) Fe (17,5%) Ni (13,2%) P (12,0%) Cr (7,9%) Se (3,5%) Zr (2,0%) Cd (1,4%) W (1,0%) Sb (0,8%)
2MASS J05351904+0954550 A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.214 cr

Sterren masses:
0,7578
Solar radius
0,8452
Leeftijd:
3.632 miljoen jaar
Helderheid:
V

Oppervlakte temperatuur:
4.847 K
2MASS J05351904+0954550 B / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
65.878 ls
Geschatte waarde:
1.210 cr

Sterren masses:
0,5625
Solar radius
0,6888
Leeftijd:
3.632 miljoen jaar
Helderheid:
Va

Oppervlakte temperatuur:
3.973 K
2MASS J05351904+0954550 B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
97.185.000.000.000 Mt

Inner radius:
935.080 km
Outer radius:
1.991.900 km