2MASS J05351904+0954550 [#84523356594]

46,15%
2MASS J05351904+0954550 / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.214 Cr

Sonnenmassen:
0,7578
Sonnenradien:
0,8452
Alter:
3.632 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
4.847 K
2MASS J05351904+0954550 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
117.310.000.000.000 Mt

Inner radius:
1.050.100 km
Outer radius:
2.200.000 km
2MASS J05351904+0954550 B Belt
Class:
Rocky

Mass:
15.367.000.000.000.000 Mt

Inner radius:
15.155.000 km
Outer radius:
384.900.000 km
2MASS J05351904+0954550 1 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
9 Ls
Geschätzter Wert:
19.396 Cr

Erdmassen:
18,0297
Radius:
13.208 km

Atmosphärendruck:
13.274.664,29 Atmosphären

Anziehungskraft:
4,20 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Silicate vapour

Oberflächentemperatur:
7.280 K
2MASS J05351904+0954550 2 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
16 Ls
Geschätzter Wert:
16.242 Cr

Erdmassen:
2,5493
Radius:
7.992 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,62 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
1.093 K
2MASS J05351904+0954550 3 / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
28 Ls
Geschätzter Wert:
641 Cr

Erdmassen:
32,5168
Radius:
21.123 km

Anziehungskraft:
2,96 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
803 K

Materialien:
S (22,2%) C (18,7%) Fe (17,5%) Ni (13,2%) P (12,0%) Cr (7,9%) Se (3,5%) Zr (2,0%) Cd (1,4%) W (1,0%) Sb (0,8%)
2MASS J05351904+0954550 A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.214 Cr

Sonnenmassen:
0,7578
Sonnenradien:
0,8452
Alter:
3.632 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
4.847 K
2MASS J05351904+0954550 B / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
65.878 Ls
Geschätzter Wert:
1.210 Cr

Sonnenmassen:
0,5625
Sonnenradien:
0,6888
Alter:
3.632 Millionen Jahre
Helligkeit:
Va

Oberflächentemperatur:
3.973 K
2MASS J05351904+0954550 B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
97.185.000.000.000 Mt

Inner radius:
935.080 km
Outer radius:
1.991.900 km