2MASS J05344286-0525163 [#2009004151298]

100.00%
2MASS J05344286-0525163 A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
目的地距离:
0 光秒
预计价值:
1,209 cr

太阳质量:
0.5078
太阳半径:
0.6616
年龄:
11,472百万年
亮度:
V

地表温度:
3,876 K
2MASS J05344286-0525163 A 1 / High metal content world
目的地距离:
416 光秒
预计价值:
14,880 cr

地球质量:
0.8010
半径:
5,684 千米

地表气压强度:
11.95 大气

重力:
1.01G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Thick Methane-rich

地表温度:
376 K
2MASS J05344286-0525163 A 1 a / Rocky body (Landable)
目的地距离:
416 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0283
半径:
2,087 千米

重力:
0.26G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
154 K

材料:
Fe (20.0%) S (18.0%) Ni (15.1%) C (15.1%) P (9.7%) Mn (8.3%) Ge (5.3%) V (4.9%) Te (1.4%) Mo (1.3%) Hg (0.9%)
2MASS J05344286-0525163 A 2 / High metal content world
目的地距离:
613 光秒
预计价值:
14,920 cr

地球质量:
0.8321
半径:
5,757 千米

地表气压强度:
0.53 大气

重力:
1.02G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Oxygen

地表温度:
143 K
2MASS J05344286-0525163 A 2 a / Rocky body (Landable)
目的地距离:
614 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0111
半径:
1,535 千米

重力:
0.19G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
128 K

材料:
Fe (20.4%) S (18.3%) Ni (15.4%) C (15.4%) P (9.9%) Mn (8.4%) Zn (5.5%) As (2.4%) Cd (1.6%) Mo (1.3%) Ru (1.3%)
目的地距离:
726 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.5875
半径:
6,311 千米

地表气压强度:
999.48 大气

重力:
0.60G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Thick Nitrogen
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
147 K
目的地距离:
1,019 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.9373
半径:
7,227 千米

地表气压强度:
1,738.97 大气

重力:
0.73G

火山活动:
Major Water Magma
大气层:
Thick Methane-rich
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
315 K
2MASS J05344286-0525163 A 4 a / Icy body (Landable)
目的地距离:
1,017 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0638
半径:
3,415 千米

地表气压强度:
0.02 大气

重力:
0.22G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Thin Argon
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
89 K

材料:
S (25.5%) C (21.4%) P (13.7%) Fe (13.0%) Ni (9.8%) Cr (5.8%) Mn (5.4%) V (3.2%) Cd (1.0%) Mo (0.9%) Po (0.4%)
目的地距离:
1,767 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
1.1576
半径:
8,106 千米

地表气压强度:
2,004.75 大气

重力:
0.72G

火山活动:
Minor Carbon Dioxide Geysers
大气层:
Thick Nitrogen
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
136 K
2MASS J05344286-0525163 A 5 a / Icy body (Landable)
目的地距离:
1,762 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0570
半径:
3,365 千米

地表气压强度:
0.02 大气

重力:
0.20G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Thin Argon
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
69 K

材料:
S (28.1%) C (23.6%) P (15.1%) Fe (12.2%) Ni (9.2%) Mn (5.0%) Zn (3.3%) Zr (1.4%) Mo (0.8%) Sb (0.7%) Hg (0.5%)
目的地距离:
2,430 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.9930
半径:
7,767 千米

地表气压强度:
1,792.00 大气

重力:
0.67G

火山活动:
Major Water Magma
大气层:
Thick Argon-rich
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
89 K
目的地距离:
2,419 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.6298
半径:
6,765 千米

地表气压强度:
1,004.16 大气

重力:
0.56G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Thick Argon-rich
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
84 K
2MASS J05344286-0525163 A 8 / Icy body (Landable)
目的地距离:
4,405 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.8195
半径:
7,329 千米

地表气压强度:
0.09 大气

重力:
0.62G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Thin Neon-rich
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
45 K

材料:
S (25.0%) C (21.0%) Fe (17.2%) P (13.4%) Ni (13.0%) Ge (3.6%) Zr (2.0%) As (1.6%) Nb (1.2%) W (1.0%) Te (0.9%)
2MASS J05344286-0525163 B / L (Brown dwarf) Star
目的地距离:
44,618 光秒
预计价值:
1,203 cr

太阳质量:
0.1875
太阳半径:
0.3253
年龄:
11,472百万年
亮度:
V

地表温度:
1,990 K
2MASS J05344286-0525163 B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
54,706,000,000,000 Mt

Inner radius:
343,630 km
Outer radius:
1,381,100 km
2MASS J05344286-0525163 B 1 / High metal content world (Landable)
目的地距离:
44,796 光秒
预计价值:
11,700 cr

地球质量:
0.0074
半径:
1,278 千米

重力:
0.18G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
125 K

材料:
Fe (22.5%) Ni (17.0%) S (16.0%) C (13.5%) Cr (10.1%) P (8.6%) V (5.5%) Zr (2.6%) Mo (1.5%) Sn (1.5%) Te (1.2%)
2MASS J05344286-0525163 B 2 / High metal content world (Landable)
目的地距离:
44,913 光秒
预计价值:
11,647 cr

地球质量:
0.0065
半径:
1,224 千米

重力:
0.18G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
108 K

材料:
Fe (22.6%) Ni (17.1%) S (16.1%) C (13.5%) Mn (9.3%) P (8.7%) Zn (6.2%) Se (2.5%) Mo (1.5%) Sn (1.5%) Sb (1.0%)
2MASS J05344286-0525163 B 3 / Rocky Ice world (Landable)
目的地距离:
44,780 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0147
半径:
1,749 千米

重力:
0.20G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
79 K

材料:
Fe (20.1%) S (19.0%) C (16.0%) Ni (15.2%) P (10.2%) Cr (9.1%) V (5.0%) Zr (2.3%) Nb (1.4%) W (1.1%) Po (0.6%)
2MASS J05344286-0525163 B 3 a / Icy body (Landable)
目的地距离:
44,780 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0009
半径:
778 千米

重力:
0.06G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
79 K

材料:
S (23.2%) C (19.5%) Fe (15.8%) P (12.5%) Ni (11.9%) Cr (7.1%) V (3.9%) Se (3.6%) Sn (1.0%) Sb (0.9%) Hg (0.7%)
2MASS J05344286-0525163 B 4 / Rocky Ice world
目的地距离:
44,700 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0073
半径:
1,402 千米

地表气压强度:
32.15 大气

重力:
0.15G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Thick Methane
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
206 K
2MASS J05344286-0525163 C / T (Brown dwarf) Star
目的地距离:
45,499 光秒
预计价值:
1,201 cr

太阳质量:
0.0352
太阳半径:
0.1173
年龄:
11,472百万年
亮度:
V

地表温度:
724 K
2MASS J05344286-0525163 C 1 / Icy body (Landable)
目的地距离:
44,886 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0077
半径:
1,648 千米

重力:
0.11G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
80 K

材料:
S (22.8%) C (19.2%) Fe (15.8%) P (12.3%) Ni (11.9%) Cr (7.1%) Zn (4.3%) V (3.9%) Nb (1.1%) Ru (1.0%) Hg (0.7%)
2MASS J05344286-0525163 C 2 / Icy body (Landable)
目的地距离:
44,880 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0189
半径:
2,201 千米

重力:
0.16G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
73 K

材料:
S (22.5%) C (19.0%) Fe (15.9%) P (12.1%) Ni (12.0%) Cr (7.2%) Mn (6.6%) Zr (1.9%) Cd (1.2%) Y (1.0%) Hg (0.7%)
2MASS J05344286-0525163 C 2 a / Icy body (Landable)
目的地距离:
44,880 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0017
半径:
1,057 千米

重力:
0.06G

火山活动:
Major Water Geysers
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
73 K

材料:
S (27.4%) C (23.1%) P (14.8%) Fe (11.9%) Ni (9.0%) Cr (5.4%) Zn (3.2%) Ge (3.2%) Cd (0.9%) Sn (0.7%) Po (0.3%)
目的地距离:
44,874 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0023
半径:
1,115 千米

地表气压强度:
0.23 大气

重力:
0.08G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Methane
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
111 K
目的地距离:
44,863 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0041
半径:
1,344 千米

地表气压强度:
0.34 大气

重力:
0.09G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Methane
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
107 K
2MASS J05344286-0525163 C 5 / Icy body (Landable)
目的地距离:
44,904 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0066
半径:
1,563 千米

重力:
0.11G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
58 K

材料:
S (22.3%) C (18.7%) Fe (15.5%) P (12.0%) Ni (11.7%) Cr (7.0%) Mn (6.4%) Ge (3.3%) Cd (1.2%) Nb (1.1%) Ru (1.0%)
2MASS J05344286-0525163 C 5 a / Icy body (Landable)
目的地距离:
44,905 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0002
半径:
511 千米

重力:
0.03G

火山活动:
Carbon Dioxide Geysers
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
58 K

材料:
S (26.8%) C (22.6%) P (14.4%) Fe (11.7%) Ni (8.8%) Cr (5.3%) Mn (4.8%) Ge (3.1%) Cd (0.9%) Te (0.8%) Mo (0.8%)
2MASS J05344286-0525163 C 6 / Icy body (Landable)
目的地距离:
44,856 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0052
半径:
1,446 千米

地表气压强度:
0.00 大气

重力:
0.10G

火山活动:
No volcanism
大气层:
Thin Argon
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
54 K

材料:
S (23.6%) C (19.9%) Fe (16.3%) P (12.7%) Ni (12.3%) Cr (7.3%) Se (3.7%) Zr (1.9%) Sn (1.1%) Hg (0.7%) Po (0.5%)
2MASS J05344286-0525163 C 7 / Icy body (Landable)
目的地距离:
44,934 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0103
半径:
1,813 千米

重力:
0.13G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
51 K

材料:
S (24.3%) C (20.4%) Fe (16.9%) P (13.1%) Ni (12.8%) V (4.2%) Se (3.8%) Zr (2.0%) Sn (1.1%) Sb (0.8%) Hg (0.7%)
2MASS J05344286-0525163 C 7 a / Icy body (Landable)
目的地距离:
44,934 光秒
预计价值:
500 cr

地球质量:
0.0003
半径:
590 千米

地表气压强度:
0.00 大气

重力:
0.03G

火山活动:
No volcanism
大气层:
No atmosphere
地球化状态:
Not terraformable

地表温度:
51 K

材料:
S (28.0%) C (23.5%) P (15.1%) Fe (12.2%) Ni (9.2%) Zn (3.3%) Ge (3.2%) V (3.0%) Cd (1.0%) Nb (0.8%) Sb (0.7%)