CMDR Guano Loco 资料 > 航行记录

资料
指挥官名称
当前船只:
furi frunzri [GL-04X]
(Cobra MkIII)
 
成为成员日:
2016年11月21日
 
上传的距离:
121
 
游历的星系数:
53,224
首次发现星系数:
43,178
 
资产结余:
2,273,329,236 Cr
53,224 systems visited.
 • 2023年3月1日
 • 36.05 光年

  Prua Hypa SS-A d1-47

  2023年3月1日 下午9:46:56

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 36.05 光年

  距离太阳系Sol: 11,207.28 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,966.14 光年

  预计价值: 1,228 cr

 • 36.09 光年

  Prua Hypa YC-B b5-2

  2023年3月1日 下午9:46:03

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 36.09 光年

  距离太阳系Sol: 11,242.63 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,941.96 光年

  预计价值: 2,410 cr

 • 35.89 光年

  Prua Hypa ZN-Z b5-2

  2023年3月1日 下午9:45:06

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.89 光年

  距离太阳系Sol: 11,272.04 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,916.82 光年

  预计价值: 1,204 cr

 • 35.24 光年

  Prua Hypa CU-X b6-0

  2023年3月1日 下午9:43:39

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.24 光年

  距离太阳系Sol: 11,306.18 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,882.87 光年

  预计价值: 2,409 cr

 • 34.91 光年

  Prua Hypa VY-Y d1-16

  2023年3月1日 下午9:42:42

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.91 光年

  距离太阳系Sol: 11,341.02 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,853.33 光年

  预计价值: 3,641 cr

 • 34.36 光年

  Prua Hypa MM-S b9-0

  2023年3月1日 下午9:41:51

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.36 光年

  距离太阳系Sol: 11,374.61 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,830.28 光年

  预计价值: 2,408 cr

 • 35.47 光年

  Prua Hypa TD-W c4-13

  2023年3月1日 下午9:40:58

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.47 光年

  距离太阳系Sol: 11,408.94 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,802.93 光年

  预计价值: 54,759 cr

 • 35.77 光年

  Prua Hypa TT-O b11-3

  2023年3月1日 下午9:40:07

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.77 光年

  距离太阳系Sol: 11,442.82 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,776.30 光年

  预计价值: 3,607 cr

 • 35.58 光年

  Prua Hypa WZ-M b12-2

  2023年3月1日 下午9:39:16

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.58 光年

  距离太阳系Sol: 11,478.22 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,747.34 光年

  预计价值: 2,414 cr

 • 35.21 光年

  Prua Hypa ZP-S c6-1

  2023年3月1日 下午9:38:15

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.21 光年

  距离太阳系Sol: 11,512.51 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,719.39 光年

  预计价值: 1,210 cr

 • 34.98 光年

  Prua Hypa FS-H b15-4

  2023年3月1日 下午9:37:26

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.98 光年

  距离太阳系Sol: 11,547.67 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,692.61 光年

  预计价值: 65,620 cr

 • 32.54 光年

  Prua Hypa JY-F b16-2

  2023年3月1日 下午9:36:35

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 32.54 光年

  距离太阳系Sol: 11,580.29 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,660.45 光年

  预计价值: 2,410 cr

 • 35.33 光年

  Prua Hypa ME-E b17-1

  2023年3月1日 下午9:35:35

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.33 光年

  距离太阳系Sol: 11,612.61 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,634.61 光年

  预计价值: 1,207 cr

 • 35.37 光年

  Prua Hypa QF-C b18-5

  2023年3月1日 下午9:34:43

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.37 光年

  距离太阳系Sol: 11,645.63 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,612.06 光年

  预计价值: 1,206 cr

 • 34.44 光年

  Prua Hypa ER-T d4-62

  2023年3月1日 下午9:33:45

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.44 光年

  距离太阳系Sol: 11,678.54 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,589.77 光年

  预计价值: 1,222 cr

 • 35.17 光年

  Prua Hypa MO-L c10-0

  2023年3月1日 下午9:32:46

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.17 光年

  距离太阳系Sol: 11,712.49 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,561.33 光年

  预计价值: 45,126 cr

 • 35.17 光年

  Prua Hypa BJ-V b21-0

  2023年3月1日 下午9:31:54

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.17 光年

  距离太阳系Sol: 11,747.15 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,532.38 光年

  预计价值: 1,205 cr

 • 34.70 光年

  Prua Hypa DP-T b22-1

  2023年3月1日 下午9:30:59

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.70 光年

  距离太阳系Sol: 11,781.82 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,508.28 光年

  预计价值: 1,207 cr

 • 35.58 光年

  Prua Hypa OU-J c11-6

  2023年3月1日 下午9:30:04

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.58 光年

  距离太阳系Sol: 11,814.00 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,486.41 光年

  预计价值: 2,424 cr

 • 35.73 光年

  Prua Hypa GX-R d5-46

  2023年3月1日 下午9:29:02

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.73 光年

  距离太阳系Sol: 11,848.50 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,461.24 光年

  预计价值: 2,426 cr

 • 35.67 光年

  Prua Hypa KD-Q d6-71

  2023年3月1日 下午9:27:33

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.67 光年

  距离太阳系Sol: 11,884.13 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,432.09 光年

  预计价值: 1,227 cr

 • 35.45 光年

  Prua Hypa TT-K b27-0

  2023年3月1日 下午8:46:26

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.45 光年

  距离太阳系Sol: 11,918.04 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,399.23 光年

  预计价值: 23,386 cr

 • 35.79 光年

  Prua Hypa CB-H b29-2

  2023年3月1日 下午8:45:31

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.79 光年

  距离太阳系Sol: 11,948.38 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,367.95 光年

  预计价值: 1,208 cr

 • 33.35 光年

  Prua Hypa DM-F b30-0

  2023年3月1日 下午8:44:36

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 33.35 光年

  距离太阳系Sol: 11,979.47 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,347.72 光年

  预计价值: 2,410 cr

 • 35.14 光年

  Prua Hypa BT-C c15-14

  2023年3月1日 下午8:43:46

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.14 光年

  距离太阳系Sol: 12,009.23 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,319.75 光年

  预计价值: 48,461 cr

 • 35.51 光年

  Prua Hypa IY-B b32-1

  2023年3月1日 下午8:42:33

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.51 光年

  距离太阳系Sol: 12,042.46 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,299.96 光年

  预计价值: 1,205 cr

 • 34.95 光年

  Prua Hypa HC-U e3-15

  2023年3月1日 下午8:41:30

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.95 光年

  距离太阳系Sol: 12,074.25 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,282.82 光年

  预计价值: 3,660 cr

 • 34.31 光年

  Prua Hypa QF-Y b33-1

  2023年3月1日 下午8:40:36

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.31 光年

  距离太阳系Sol: 12,107.18 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,255.54 光年

  预计价值: 16,783 cr

 • 34.46 光年

  Prua Hypa RA-Y b33-5

  2023年3月1日 下午8:39:42

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.46 光年

  距离太阳系Sol: 12,132.39 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,242.46 光年

  预计价值: 1,205 cr

 • 34.99 光年

  Prua Hypa YM-U b35-0

  2023年3月1日 下午8:38:50

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.99 光年

  距离太阳系Sol: 12,165.42 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,210.72 光年

  预计价值: 1,206 cr

 • 35.93 光年

  Prua Hypa BT-S b36-1

  2023年3月1日 下午8:37:55

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.93 光年

  距离太阳系Sol: 12,200.40 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,183.13 光年

  预计价值: 2,409 cr

 • 35.98 光年

  Prua Hypa IF-P b38-3

  2023年3月1日 下午8:37:04

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.98 光年

  距离太阳系Sol: 12,232.59 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,149.96 光年

  预计价值: 3,609 cr

 • 35.49 光年

  Prua Hypa JQ-N b39-0

  2023年3月1日 下午8:36:13

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.49 光年

  距离太阳系Sol: 12,264.59 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,127.78 光年

  预计价值: 1,204 cr

 • 33.78 光年

  Prua Hypa UQ-K d9-33

  2023年3月1日 下午8:34:33

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 33.78 光年

  距离太阳系Sol: 12,300.05 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,101.46 光年

  预计价值: 2,435 cr

 • 34.87 光年

  Prua Hypa OC-K b41-3

  2023年3月1日 下午8:33:44

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.87 光年

  距离太阳系Sol: 12,329.83 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,084.19 光年

  预计价值: 1,205 cr

 • 34.75 光年

  Prua Hypa RI-I b42-3

  2023年3月1日 下午8:32:48

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.75 光年

  距离太阳系Sol: 12,363.55 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,060.20 光年

  预计价值: 2,405 cr

 • 33.12 光年

  Prua Hypa UO-G b43-3

  2023年3月1日 下午8:31:55

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 33.12 光年

  距离太阳系Sol: 12,397.18 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,029.14 光年

  预计价值: 2,409 cr

 • 35.25 光年

  Prua Hypa XE-Q c21-12

  2023年3月1日 下午8:31:00

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.25 光年

  距离太阳系Sol: 12,429.30 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 11,007.42 光年

  预计价值: 61,381 cr

 • 34.64 光年

  Prua Hypa AL-O c22-12

  2023年3月1日 下午8:14:03

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.64 光年

  距离太阳系Sol: 12,463.57 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,986.57 光年

  预计价值: 19,124 cr

 • 34.07 光年

  Prua Hypa CH-B b46-4

  2023年3月1日 下午8:12:36

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.07 光年

  距离太阳系Sol: 12,497.56 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,962.64 光年

  预计价值: 1,206 cr

 • 34.52 光年

  Prua Hypa DR-M c23-8

  2023年3月1日 下午8:11:36

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.52 光年

  距离太阳系Sol: 12,527.46 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,948.23 光年

  预计价值: 30,629 cr

 • 35.79 光年

  Prua Hypa JO-X b47-1

  2023年3月1日 下午8:10:45

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.79 光年

  距离太阳系Sol: 12,560.66 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,928.73 光年

  预计价值: 4,811 cr

 • 32.67 光年

  Prua Hypa MU-V b48-2

  2023年3月1日 下午8:09:53

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 32.67 光年

  距离太阳系Sol: 12,595.42 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,897.09 光年

  预计价值: 2,410 cr

 • 35.81 光年

  Prua Hypa TG-S b50-2

  2023年3月1日 下午8:09:02

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.81 光年

  距离太阳系Sol: 12,627.67 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,869.56 光年

  预计价值: 1,206 cr

 • 34.48 光年

  Prua Hypa YH-Q b51-3

  2023年3月1日 下午8:08:11

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.48 光年

  距离太阳系Sol: 12,662.76 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,840.61 光年

  预计价值: 1,205 cr

 • 35.79 光年

  Prua Hypa BO-O b52-2

  2023年3月1日 下午8:06:51

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.79 光年

  距离太阳系Sol: 12,696.63 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,814.86 光年

  预计价值: 2,409 cr

 • 35.81 光年

  Prua Hypa QU-O e6-18

  2023年3月1日 下午8:05:38

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.81 光年

  距离太阳系Sol: 12,731.26 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,794.04 光年

  预计价值: 3,646 cr

 • 34.84 光年

  Prua Hypa PP-F c27-9

  2023年3月1日 下午8:04:44

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.84 光年

  距离太阳系Sol: 12,766.29 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,769.04 光年

  预计价值: 3,616 cr

 • 35.86 光年

  Prua Hypa KV-B d14-3

  2023年3月1日 下午8:03:41

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.86 光年

  距离太阳系Sol: 12,799.38 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,737.44 光年

  预计价值: 1,224 cr

 • 35.43 光年

  Prua Hypa OX-F b57-3

  2023年3月1日 下午8:02:49

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.43 光年

  距离太阳系Sol: 12,832.96 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,704.58 光年

  预计价值: 14,330 cr

 • 35.35 光年

  Prai Hypoo ZV-B d14-24

  2023年3月1日 下午8:01:47

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.35 光年

  距离太阳系Sol: 12,868.13 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,681.27 光年

  预计价值: 4,846 cr

 • 33.32 光年

  Dehau OO-J b0

  2023年3月1日 下午8:00:56

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 33.32 光年

  距离太阳系Sol: 12,901.51 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,655.86 光年

  预计价值: 2,406 cr

 • 33.24 光年

  Dehau IP-E c12

  2023年3月1日 下午7:59:58

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 33.24 光年

  距离太阳系Sol: 12,934.27 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,633.21 光年

  预计价值: 1,213 cr

 • 35.68 光年

  Dehau LV-C c1-6

  2023年3月1日 下午7:59:02

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.68 光年

  距离太阳系Sol: 12,966.35 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,609.43 光年

  预计价值: 4,841 cr

 • 35.43 光年

  Dehau YB-E b3-2

  2023年3月1日 下午7:57:32

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.43 光年

  距离太阳系Sol: 13,001.70 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,580.28 光年

  预计价值: 1,205 cr

 • 34.03 光年

  Dehau HJ-A b5-3

  2023年3月1日 下午7:56:42

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.03 光年

  距离太阳系Sol: 13,036.87 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,552.44 光年

  预计价值: 3,609 cr

 • 34.93 光年

  Dehau IU-Y b5-3

  2023年3月1日 下午7:55:48

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.93 光年

  距离太阳系Sol: 13,069.14 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,527.37 光年

  预计价值: 1,206 cr

 • 26.92 光年

  Dehau LA-X b6-3

  2023年3月1日 下午7:54:57

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 26.92 光年

  距离太阳系Sol: 13,102.17 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,500.28 光年

  预计价值: 2,408 cr

 • 34.88 光年

  Dehau ML-V b7-2

  2023年3月1日 下午7:54:05

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.88 光年

  距离太阳系Sol: 13,122.91 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,494.38 光年

  预计价值: 1,205 cr

 • 34.42 光年

  Dehau UN-X c3-8

  2023年3月1日 下午7:53:02

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.42 光年

  距离太阳系Sol: 13,156.53 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,466.14 光年

  预计价值: 1,213 cr

 • 31.35 光年

  Dehau YT-V c4-7

  2023年3月1日 下午7:51:53

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 31.35 光年

  距离太阳系Sol: 13,190.07 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,436.44 光年

  预计价值: 1,213 cr

 • 31.79 光年

  Dehau BA-U c5-10

  2023年3月1日 下午7:50:58

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 31.79 光年

  距离太阳系Sol: 13,221.08 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,411.23 光年

  预计价值: 1,212 cr

 • 32.99 光年

  Dehau CQ-M b12-1

  2023年3月1日 下午7:50:00

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 32.99 光年

  距离太阳系Sol: 13,250.59 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,387.46 光年

  预计价值: 1,205 cr

 • 35.05 光年

  Dehau FW-K b13-1

  2023年3月1日 下午7:48:44

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.05 光年

  距离太阳系Sol: 13,283.55 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,362.68 光年

  预计价值: 3,616 cr

 • 34.68 光年

  Dehau PD-H b15-2

  2023年3月1日 下午7:47:55

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.68 光年

  距离太阳系Sol: 13,313.26 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,329.79 光年

  预计价值: 1,206 cr

 • 35.33 光年

  Dehau PO-F b16-3

  2023年3月1日 下午7:47:03

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.33 光年

  距离太阳系Sol: 13,345.81 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,310.37 光年

  预计价值: 1,206 cr

 • 35.30 光年

  Dehau SU-D b17-2

  2023年3月1日 下午7:46:12

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.30 光年

  距离太阳系Sol: 13,380.34 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,290.24 光年

  预计价值: 1,205 cr

 • 35.09 光年

  Dehau UA-C b18-6

  2023年3月1日 下午7:44:58

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.09 光年

  距离太阳系Sol: 13,415.28 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,266.33 光年

  预计价值: 1,206 cr

 • 35.17 光年

  Dehau XG-A b19-5

  2023年3月1日 下午7:44:06

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.17 光年

  距离太阳系Sol: 13,450.28 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,241.27 光年

  预计价值: 1,206 cr

 • 35.78 光年

  Dehau NY-M c9-3

  2023年3月1日 下午7:43:10

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.78 光年

  距离太阳系Sol: 13,484.25 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,220.05 光年

  预计价值: 1,214 cr

 • 33.51 光年

  Dehau GM-T d4-61

  2023年3月1日 下午7:42:07

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 33.51 光年

  距离太阳系Sol: 13,519.65 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,197.59 光年

  预计价值: 1,228 cr

 • 32.16 光年

  Dehau KF-T b22-0

  2023年3月1日 下午7:41:09

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 32.16 光年

  距离太阳系Sol: 13,551.17 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,168.98 光年

  预计价值: 1,207 cr

 • 31.35 光年

  Dehau JS-R d5-50

  2023年3月1日 下午7:39:55

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 31.35 光年

  距离太阳系Sol: 13,583.13 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,148.64 光年

  预计价值: 2,431 cr

 • 33.26 光年

  Dehau RM-P b24-1

  2023年3月1日 下午7:39:04

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 33.26 光年

  距离太阳系Sol: 13,613.38 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,127.83 光年

  预计价值: 2,407 cr

 • 35.64 光年

  Dehau US-N b25-2

  2023年3月1日 下午7:38:11

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.64 光年

  距离太阳系Sol: 13,646.40 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,101.94 光年

  预计价值: 3,609 cr

 • 35.26 光年

  Dehau CF-K b27-1

  2023年3月1日 下午7:37:17

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.26 光年

  距离太阳系Sol: 13,679.51 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,069.21 光年

  预计价值: 2,407 cr

 • 35.00 光年

  Dehau MY-P d6-69

  2023年3月1日 下午7:36:23

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.00 光年

  距离太阳系Sol: 13,712.39 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,037.74 光年

  预计价值: 1,229 cr

 • 30.86 光年

  Dehau DD-E c14-14

  2023年3月1日 下午7:35:29

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 30.86 光年

  距离太阳系Sol: 13,746.34 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 10,012.91 光年

  预计价值: 2,421 cr

 • 35.02 光年

  Dehau DL-Y g20

  2023年3月1日 下午7:34:14

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.02 光年

  距离太阳系Sol: 13,776.39 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,988.68 光年

  预计价值: 1,478 cr

 • 33.53 光年

  Dehau RJ-B b32-2

  2023年3月1日 下午7:33:24

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 33.53 光年

  距离太阳系Sol: 13,811.28 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,966.27 光年

  预计价值: 1,204 cr

 • 33.07 光年

  Dehau UP-Z b32-4

  2023年3月1日 下午7:32:34

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 33.07 光年

  距离太阳系Sol: 13,842.59 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,951.54 光年

  预计价值: 2,407 cr

 • 34.93 光年

  Dehau XV-X b33-0

  2023年3月1日 下午7:31:34

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.93 光年

  距离太阳系Sol: 13,874.87 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,931.77 光年

  预计价值: 19,882 cr

 • 35.76 光年

  Dehau AC-W b34-5

  2023年3月1日 下午7:30:43

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.76 光年

  距离太阳系Sol: 13,909.23 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,908.27 光年

  预计价值: 1,204 cr

 • 35.84 光年

  Dehau SK-M d8-50

  2023年3月1日 下午7:29:19

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.84 光年

  距离太阳系Sol: 13,944.19 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,889.11 光年

  预计价值: 2,435 cr

 • 35.11 光年

  Dehau HJ-S b36-3

  2023年3月1日 下午7:28:25

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.11 光年

  距离太阳系Sol: 13,978.75 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,863.46 光年

  预计价值: 1,205 cr

 • 33.65 光年

  Dehau KP-Q b37-2

  2023年3月1日 下午7:27:33

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 33.65 光年

  距离太阳系Sol: 14,013.84 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,839.05 光年

  预计价值: 5,906 cr

 • 34.62 光年

  Dehau VQ-K d9-82

  2023年3月1日 下午7:26:28

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.62 光年

  距离太阳系Sol: 14,047.46 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,816.32 光年

  预计价值: 37,692 cr

 • 24.63 光年

  Dehau TH-L b40-1

  2023年3月1日 下午7:25:31

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 24.63 光年

  距离太阳系Sol: 14,081.56 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,792.99 光年

  预计价值: 3,608 cr

 • 34.90 光年

  Dehau XN-J b41-2

  2023年3月1日 下午7:24:40

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.90 光年

  距离太阳系Sol: 14,105.19 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,774.76 光年

  预计价值: 1,204 cr

 • 34.44 光年

  Dehau XT-R c20-2

  2023年3月1日 下午7:22:53

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.44 光年

  距离太阳系Sol: 14,138.38 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,759.72 光年

  预计价值: 1,210 cr

 • 33.62 光年

  Dehau AF-G b43-5

  2023年3月1日 下午7:21:55

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 33.62 光年

  距离太阳系Sol: 14,170.16 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,734.26 光年

  预计价值: 1,207 cr

 • 35.24 光年

  Dehau DL-E b44-3

  2023年3月1日 下午7:21:05

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.24 光年

  距离太阳系Sol: 14,203.48 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,714.60 光年

  预计价值: 2,405 cr

 • 34.95 光年

  Dehau EG-O c22-9

  2023年3月1日 下午7:20:04

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.95 光年

  距离太阳系Sol: 14,238.57 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,689.33 光年

  预计价值: 1,215 cr

 • 35.25 光年

  Dehau ND-Z b46-0

  2023年3月1日 下午7:18:42

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.25 光年

  距离太阳系Sol: 14,272.91 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,662.06 光年

  预计价值: 30,761 cr

 • 34.80 光年

  Dehau PJ-X b47-3

  2023年3月1日 下午7:17:47

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.80 光年

  距离太阳系Sol: 14,307.53 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,643.17 光年

  预计价值: 4,573 cr

 • 34.89 光年

  Dehau SP-V b48-1

  2023年3月1日 下午7:16:57

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.89 光年

  距离太阳系Sol: 14,341.52 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,619.60 光年

  预计价值: 1,206 cr

 • 35.79 光年

  Dehau VV-T b49-3

  2023年3月1日 下午7:16:03

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.79 光年

  距离太阳系Sol: 14,375.77 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,592.85 光年

  预计价值: 2,408 cr

 • 34.15 光年

  Dehau EJ-F d12-48

  2023年3月1日 下午7:07:45

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 34.15 光年

  距离太阳系Sol: 14,409.94 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,563.61 光年

  预计价值: 23,944 cr

 • 35.07 光年

  Dehau FO-O b52-2

  2023年3月1日 下午7:06:54

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 35.07 光年

  距离太阳系Sol: 14,444.03 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,542.18 光年

  预计价值: 1,207 cr

 • 33.04 光年

  Dehau IU-M b53-4

  2023年3月1日 下午7:06:03

  飞船 furi frunzri (Cobra MkIII)
  跃迁距离 33.04 光年

  距离太阳系Sol: 14,478.32 光年
  距离科洛尼亚Colonia: 9,513.90 光年

  预计价值: 1,205 cr